Vuosien vaietuin rikosdraama: keisari Finnair

15.04.2018 22:20 Jari Tiainen
Tulosta
-Uudella oikeuskanslerillakin pää pensaassa
Jokaisella Suomen/EU:n kansalaisella on täysi oikeus kieltäytyä tekemästä vastoin tahtoaan palkatonta/vastikkeetonta työtä =pakkotyötä. Sen turvaa PAKOTTAVA lainsäädäntö, jota ei siis voida tapauskohtaisestikaan "sivuuttaa". Näiden heikomman osapuolen eli työntekijän (ihmis)oikeuksien turvaksi säädettyjen (perustus)lakien mukaan KAIKKI palkattomaan työhön velvoittavat sopimukset ovat EU:n kansainvälistenkin lakien nojalla mitättömiä. Sopijaosapuolien yhteiskunnallisella asemalla tai sopimuksen itsensä statuksella ei silloin merkitystä, vaan sopimus on lakien nojalla MITÄTÖN. Tämän voi jokainen itsekin todeta tutkimalla lakikirjallisuutta Suomen Perustuslain Perusoikeuksista ja työsopimuslaista alkaen.
Edellä mainitusta huolimatta Finnairilla solmittiin kaikesta huolimatta ihmisen perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia räikeästi loukannut ns. "vakautussopimus" kaikessa hiljaisuudessa. Tätä ilmailualan yleissitovan työehtosopimuksen =(täysin julkinen asiakirja) "täydennykseksikin" härskisti nimitettyä sopimusta salataan kuitenkin edelleenkin systemaattisesti julkisuudelta, nimenomaan sen sisällöstä ja soveltamistavasta johtuen. Kaiken huipuksi vahvasti rikolliseksi epäiltävän "vakautussopimuksen" sitovuuden piiriin on pakolla alistettu jopa sopijaosapuoliin kuulumattoman ammattiyhdistyksen, SLAM ry:n jäsenet työsuhteen päättämisellä jopa kirjallisestikin uhkaamalla. "Vakautussopimuksen" ja sen seurausten peittelyyn tai vääristelyyn on Suomessa sekaantunut useat eri viranomaistahot niiden hallintoihin  asti. Tästä syystä ammattiyhdistys SLAM ry:llä on tähän asti ollut mahdotonta saada oikeutta jäsenilleen, vaikka sitä on mm. oikeustoimin ja rikosilmoituksin jatkuvasti yritetty "oikeusvaltio" Suomen rajojen sisäpuolella. Korkeampia tahoja keskenään suojeleva korruptio suojelee kuitenkin tehokkaasti omia uskonveljiään ristiin likaisilta paljastuksilta välttäen jopa rikosoikeudelliset seuraamukset!
Käräjä"oikeuskin" on tulkinnut nostettua oikeuskannetta ottamalla "oikeuden" omiin käsiin kunnioittamatta Kanteen nostaneen ja rahoittaneen SLAM ry:n edustajien oikeutta tulla kuulluksi ja kunnioittamatta pakottavan työlainsäädännön lisäksi myöskään Suomen Perustuslain Perusoikeuksia. Tuomari Risto Tikan väittämien mukaan yksi SLAM ry:n jäsenkantaja, Jari Tiainen on mm. järjestäytymätön työntekijä ja SLAM ry:n nostaman oikeuskanteen syynä oleva  "vakautussopimus" on riidaton seikka... Tikan välitoimena lähettämä lausuntopyyntö Työtuomioistuimelle, TT:lle perustui näihin hänen omiin väittämiinsä, johon TT sinänsä otti oikeanlaisen kannan (vrt. TT:2010-100 ja -120 SLAM ry:n kantelulle), mutta sillä ei ollut MITÄÄN TEKEMISTÄ SLAM ry:n oikeudenhaun kanssa!! Tikan tuomio perustui hänen omia väittämiään tukevaan TT:n lausuntoon, jolla hän sai langettamansa tuomion (L12/16285) näyttämään "oikeutetulta".
Varsinainen oikeuskansleri eli OKV:n  juuri valittu tuore laillisuusvalvoja on viimeinkin ensimmäistä kertaa sijaistensa asemesta ITSE vastannut ammattiyhdistys SLAM ry:n viimeisimpään kantelukirjeeseen, joka löytyy myöskin SLAM ry:n kotisivujen artikkeleista. Ko. kirjeen sisällöstä ja yllä mainituista seikoista huolimatta hänelläkään ei ole hälytyskellot soineet täysillä vahvasti korruptoituneeksi epäiltävän oikeuslaitoksen mädännäisyydestä, kun rikosoikeudelliseen edesvastuuseen on toiminnallaan sotkeutuneet yhä korkeammat viranomaiset ja vaikuttajat, OKV mukaan lukien! Jo lapsikin ymmärtää että ketään ei voi pakottaa ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia tekemään palkatonta työtä! Miksi Suomen oikeusjärjestelmä ei kunnioita omia perustuslakejaan, kun kyseessä on vaikutusvaltaisemmat tahot? Suomen oikeusjärjestelmä toki toimii kohtuullisen hyvin alemman tason jutuissa kuten Jari Aarnion ja Matti Nissisen yksittäisissä jutuissa -muutenhan kaltaisiamme syrjittyjä oikeudenhakijoita olisi äänessä tuhansia muitakin kansainvälisenkin negatiivisen huomion ollessa taattu. Kylmä tosiasia on vain se, että "omat koirat eivät pure", jos rikosoikeudellisessa edesvastuussa onkin riittävän suuressa vaikutusasemassa olevat "uskonveljet". Mikähän uskonlahko mahtaa olla kyseessä ja mihin puolueeseen pääosin integroituneena?. Onneksi EU:n kokoluokan elimiin  yhden pienen jäsenmaan väkisinkin salassapidettävä korruptio ei pääse vaikuttamaan. Näin ollen Suomessa tapahtuneet julkisuudelta salatut ihmisoikeusloukkauksetkin täysin pitävine ja raskauttavine todisteineen tullaan tutkimaan EU:ssa asioita salaamatta ja vääristelemättä täsmälleen sellaisina kuin  ammattiyhdistys SLAM ry on alusta alkaen halunnutkin. Oikeuden on viimeinkin tapahduttava!
Alla on tuoreen oikeuskansleri Tuomas Pöystin vastaus SLAM ry:n viimeisimpään kanteluun. Jos kantelu on esitetty hänelle esittelijäneuvos Marjo Mustosen toimesta puuttumatta kantekun alkuperäisen sisältöön ja sitä riisumatta, niin on täysin käsittämätöntä, että Pöysti ei puutu alaistensakaan toimintaan. OKV:n aiemmilla vastauskirjeillä voidaan todistaa heidän syyllistyneen suoranaiseen valehteluun! SLAM ry:n 20-kohtaista kantelua KO-tuomari Risto Tikan toiminnasta ei nimittäin ole koskaan tutkittu OKV:n toimesta! Kaikki OKV:n lähettämät vastauskirjeet näyttävät sen toteen!! SLAM ry:n saamien yhteydenottojen perusteella Tikan kyseenalainen toiminta jatkuu edelleenkin!Oikeuskanslerin pitäisi kuitenkin olla ylin laillisuusvalvoja Suomessa ja omaksua erityisen huolellisesti mm. Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n sisältö. Täältä tullaan, Venäjä?
Jari Tiainen, Ammattiyhdistys SLAM ry, Hallituksen vt. puheenjohtaja
VASTAUS
VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI 13.03.2018 Dnro OKV/414/1/2018
Jari Tiainen, SLAM ry
Pyökkikuja 11
01360 VANTAA
KANTELU
Arvostelette oikeuskanslerille 28.2.2018 osoittamassanne kantelussa käräjätuomari Risto Tikan, apulaisoikeuskanslerin sijaisen Kimmo Hakosen ja esittelijäneuvos Markus Löfmanin menettelyä.
RATKAISU
Olette kannellut käräjätuomari Risto Tikan menettelystä ja Vantaan käräjäoikeuden antamasta tuomiosta L12/16285 useita kertoja aikaisemmin ja Teille on 5.1.2018 päivätyssä vastauksessa OKV/21/1/2018 ilmoitettu, että asian käsittely oikeuskanslerin virastossa on päättynyt ja mahdolliset samaa asiakokonaisuutta koskevat kirjoituksenne arkistoidaan niihin enää erikseen vastaamatta. Asiaan kantaa ottamatta ja mainittuun viitaten kirjoituksenne on tältä osin arkistoitu oikeuskanslerinvirastossa.
Siltä osin kuin kantelunne koskee apulaisoikeuskanslerin sijaista Kimmo Hakosta ja esittelijäneuvos Markus Löfmania, totean, että kantelustanne ei ilmene sellaista, että minulla olisi aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuksien laiminlyöntiä. Kantelunne ei siten ole aiheuttanut toimenpiteitäni.
(allekirjoitus)
Oikeuskansleri                      Tuomas Pöysti
(allekirjoitus)
Esittelijäneuvos                     Marjo Mustonen

 

Viimeksi päivitetty 15.04.2018 22:21