Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Etusivu Extensions

Yhdistyksen säännöt

Sähköposti Tulosta PDF

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen lentokoneasentajat ja – mekaanikot SLAM ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa ja sen toiminta-alue on koko maa


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä yhteiskunnallisten, ammatillisten sekä palkkausta ja työehtoja koskevien etujen valvominen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja tukemiseksi yhdistys:
- seuraa lainsäädäntöä, yhteiskunnallista kehitystä sekä jäsentensä koulutus-, palkkaus- ja työmarkkinatilannetta ja vaikuttaa näihin asioihin
- neuvottelee, valvoo ja tekee esityksiä jäsentensä palkkauksellisten, ammatillisten ja yhteiskunnallisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi
- edustaa jäseniään suhteissa muihin järjestöihin ja työnantajapuoleen
- neuvottelee toimeen ottamista, työsuhdetta ja palkkausta koskevista tai muista jäsentensä etuja koskevista asioista
- harjoittaa neuvontaa ja tiedotustoimintaa
- järjestää kokouksia, esitelmä- ja neuvontatilaisuuksia sekä kursseja


3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä toimii lentokoneasentajana tai –mekaanikkona tai niitä vastaavissa työtehtävissä taikka jolla on peruskoulutus näihin tehtäviin.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan ilmoituksen tekemistä seuraavan kuukauden alusta lukien.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle kokouksen määrittämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

Hallitus voi tarvittaessa määrätä jäsenen maksettavaksi määräämältään ajalta myös ylimääräisen jäsenmaksun. Tämä maksu voi olla enimmillään varsinaisen jäsenmaksun suuruinen.

Määrätessään liittymis- ja jäsenmaksun, hallitus voi myös vapauttaa jäsenen kokonaan, osaksi tai määräajaksi maksuista, sosiaalisista ja muista vastaavista syistä.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Jäsenet valitaan syyskokouksessa, joka myös nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa valinnan suorittavan syyskokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan toisen syyskokouksen päättyessä.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-heenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten men-nessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen koti-paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi      ääntenlaskijaa                                  

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

 6. valitaan hallituksen jäsenet ja nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Viimeksi päivitetty 14.06.2008 01:27  

Liittyneet

38 Yhteensä
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
103
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 780