Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Etusivu

SLAM ry:n jatkokantelu OKV:n toimimattomuudesta kantelu OKV/424/1/2017 hoitamisessa

Sähköposti Tulosta PDF
Tämä kantelu julkaistaan myöskin ammattiyhdistys SLAM ry:n verkkosivuilla slam.fi ja sitä käytetään myöskin pohjamateriaalina laadittaessa kanteluita Euroopan ihmisoikeuksia valvoville elimille.
Ammattiyhdistys SLAM ry on toimittanut Oikeuskanslerinvirastolle, OKV useita päivitettyjä kanteluja vuosien mittaan koskien Vantaan KO:n tuomari Risto Tikan puolueellista toimintaa ja vakavia toimivallan ylityksiä jutun L12/16285 tuomaroinnissa. SLAM ry:n kaikki kantelut ovat päätyneet lähes poikkeuksetta aina apulaisoikeuskanslereiden sijaisten ratkaistavaksi. Menettely on outoa, sillä kyseessä on ollut Suomen valtion enemmistöomistaman pörssiyhtiön, Finnair Oyj:n laittomiksi ja petoshakuisiksi epäiltävät, salatut miljoonaluokan ansaitsemattomat tulonsiirrot tekniikkansa, FTS:n työntekijöiltä sekä sen seurauksena tehdyn SLAM ry:n alullepaneman oikeudenhaun alkuperäisen sisällön mitätöinti tuomari Tikan toimesta. Oliko muka silloinen oikeuskansleri, Jaakko Jonkka estynyt hoitamaan tehtäviään näin monta vuotta erittäin vakavan ja itse valtion oikeuslaitoksenkin toimintaa koskevan kantelun käsittelemisessä? Jonkan pätevyys ja erikoistuminen itse aiheeseen olisi kuitenkin ollut huippuluokkaa.
Ammattiyhdistys SLAM ry:n kanteluja hoitaneet muut apulaiset, sijaiset ja esittelijäneuvokset eivät ole kuitenkaan valitettavasti olleet ammatinhallintansa vaatimusten edellyttämällä tasolla, joko tietämättömyyttään tai tieten tahtoen (vrt. erotettu valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen). Tällä hetkellä he väittävät, että SLAM ry:n 20-kohtainen viimeisin kantelu KO-tuomari Tikasta olisi mukamas jo aiemmin ratkaistu eikä sitä ole tarvetta ryhtyä tutkimaan "uudestaan". Kuitenkaan ainoassakaan vastauskirjeessä, mitä OKV on SLAM ry:n kantelukirjeisiin vastannut, ei ole vastausta YHTEENKÄÄN 20:stä kannekohdasta. Tämä siitä huolimatta, että kannekohdat ovat oikeusjutun merkittävyyden lisäksi KO-tuomari Risto Tikkaa vastaan erittäin raskauttavat ja pitävästi todistettavissa. OKV on toimittanut kaikki vastauksensa paperisina kirjeinä, jotka kaikki ovat ensimmäisestä alkaen edelleen SLAM ry:n arkistoimina. SLAM ry pystyy siis OKV:n ITSENSÄ toimittamien vastauskirjeiden perusteella kumoamaan OKV:n väitökset muka jo tutkituista kantelukohdista. Miksi Oikeuskanslerinvirastossa siitä huolimatta valehdellaan? OKV:n vastauskirjeissä on yleisellä tasolla keskitytty puhumaan kaikesta muusta kuin itse kannekohdista ja niiden pitävistä kirjallisista todisteista. Lisäksi OKV:ssa on uhattu olla enää käsittelemättä SLAM ry:n oikeudenhakuun liittyviä jatkokanteluja, vaikka niitä ei siis todistettavasti ole käsitelty ensimmäistäkään kertaa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen siis toisin sanoen uhkaa olla noudattamatta virkavelvollisuuttaan, joka hänelle on Perustuslain perusoikeuksien 108 §:llä vastuutehtäväänsä myönnetty ja jota hän on palkkansa ansaitsemiseksi velvoitettu tekemään.
Ammattiyhdistys SLAM ry:n kantelut ovat myöskin olleet täysin virallisia ja ammattiyhdistyksen jäsenistön kokouspöytäkirjoihin kirjatun tahdon mukaan toimivan hallituksen laatimia kanteluja. Ammattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimiva allekirjoittanut, Jari Tiainen on toiminut ainoastaan ay:n  jäsenistön lahjomattomaan edunvalvontaan liittyvän luottamustehtävän ja toimeksiannon toimihenkilönä koostaessaan ja valmistellessaan sihteerin ominaisuudessa kantelukirjeitä tuomari Tikan toiminnasta OKV:lle. Myöskin tämä 27.02.2018 päivätty ja OKV:lle sähköisesti lähetetty kantelu on suorana jatkumona edelleen voimassa olevalle SLAM ry:n jäsenistön toimeksiannolle oikeuden saamiseksi itse oikeuslaitoksen perustuslakeja rikkovaan toimintaa ja sitä valvovan OKV:n passiivisuutta vastaan. Tämäkaltaisten kantelujen tutkiminen kuuluu nimenomaan oikeuskanslerin virkavelvollisuuksiin Perusoikeuksien 108 §:n velvoittamana varsinkin kun kantelijana on kokonainen ammattiyhdistys jäsenineen! Kyseessä EI siis ole Jari Tiaisen yksittäisenä henkilönä ammattiyhdistyksensä ulkopuolella laatima pakina, pamfletti tai "kirjoitus" "väitteineen". Näitä halventavia termejä OKV itsekin syyllistynyt käyttämään kantelun ja sen todistelun asemesta. Kyseessä on kuitenkin aina ollut ja on edelleen ammattiyhdistys SLAM ry:n oikeuskanslerille osoittama TÄYSIN VIRALLINEN, KO-tuomari Risto Tikkaa koskeva KANTELU. Yrittäessään eriyttää Tiaista henkilökohtaiseksi "kirjoitusten" laatijaksi vähätellen hänen  ammattiyhdistyksensä Perustuslakiin nojaavaa erittäin merkittävää turvaa OKV:ssa syyllistytään samankaltaiseen menettelyyn, josta tuomari Tikastakin on kanneltu! Tuomari Tikka mm. systemaattisesti väitti Tiaista järjestäytymättömäksi työntekijäksi sen lisäksi että muutti itse riidan pääaiheen eli "vakautussopimuksen" ja sen soveltamisen riidattomaksi seikaksi vastoin kantajan ehdotonta tahtoa. Työntekijä ei kuitenkaan muutu järjestäytymättömäksi työntekijäksi, jos hänen edustamansa ammattiyhdistys ei ollut ko. julkisuudelta ja virallisesta kirjanpidosta edelleenkin salatussa "vakautussopimuksessa" sopijaosapuolena ollen siten kaikkine jäsenineen sen sitovuudenkin ulkopuolella. Tämä seikka on Perustuslain turvaama! Tuomari Tikka ei siis ymmärrä Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n sisältöä eikä mm. 21 §:ää eli kantajan oikeutta tulla kuulluksi haluamallaan kanteella ja sen todistelulla! Tikan KO-tuomiokin perustui hänen välitoimena Työtuomioistuimelta edellämainitulla manipulaatiolla pyydettyyn lausuntoon. TT vastasi Tikan kysymyksiin sinänsä oikein, mutta vastauksella ei ollut mitään tekemistä SLAM ry:n edustajien aikoman oikeudenhaun kanssa! Lisäksi tosiasia on se, että tuomari  Risto Tikka JATKAA EDELLEENKIN LAITTOMAKSI EPÄILTÄVÄÄ TUOMARITOIMINTAANSA. SLAM ry on saanut useita yhteydenottoja ja tiedusteluja asianomistajilta ja asianajajilta KO-tuomari Risto Tikan Laittomaksi epäiltävästä toiminnasta heidän jutuissaant Perustuslain 6, 21. 22 ja 106 §:ä rikkoen -aivan samoin kuin SLAM ry:nkin kanteen "tuomaroinnissa"! Perusoikeuksien 106 §:"Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle." Tikka ei ole toiminut näin vaan jakanut "omaa oikeuttaan" välittämättä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisesta!
Aikooko oikeuskanslerinvirasto siis vihdoinkin tutkia kanteluja niiden vierestä puhumisen ja hautomisen sijaan, ennen kuin juttu räjähtää käsiin? OKV:ssa toimii Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n mandaatilla peräti 3 oikeuskanslerin viranhaltijaa: itse oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri ja näiden molempien ollessa estyneenä hoitamaan tehtäviään vieläpä apulaisoikeuskanslerin sijainen. Kukaan heistä ei siis ole tehnyt mitään SLAM ry:n virallisten kantelujen hyväksi vuosien mittaan! Vantaan KO:n Tikan manipuloima tuomiohan annettiin JO 30.12.2013! Apulaisoikeuskanslerin sijaisen, Kimmo Hakosen viimeisessä kirjallisessa ratkaisussa 05.01.2018 selitetään huolestusta herättävällä tavalla, että OKV:n työjärjestyksessä ratkaistavat kantelut jaetaan oikeuskanslerinviraston hierarkiassa alhaalta ylöspäin: "Tehtävien jakamisesta oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin kesken päättää oikeuskansleri APULAISOIKEUSKANSLERIA KUULTUAAN... Työjärjestyksen 2 §:n 2 momentin kohdan 1 mukaan asiat, jotka koskevat oikeuskanslerille tehtyjä kanteluja SIKÄLI KUIN NE EIVÄT KUULU oikeuskanslerin ratkaistavaksi, ratkaisee apulaisoikeuskansleri". (ja SLAM ry:n suhteen apulaisoikeuskanslerin sijainen...) SLAM ry:n kannehan olisi ilman muuta kuulunut valtakunnallisen merkittävyytensä ja oikeuslaitoksen korruptoituneisuutta koskien itse oikeuskanslerin ratkaistavaksi. Mikä on muka tärkeämpi juttu kuin valtion enemmistöomistaman pörssiyhtiön 13,9 miljoonan euron petoshakuinen ja edelleen salattu palkkatulojen vientiyritys Tekniikkansa työntekijöiltä ja sitä seurannut SLAM ry:n alullepanema  oikeudenkäyntiprosessi, joka oli korruptoitunut alusta alkaen Finnair Oyj:n hyväksi. Jos OKV:ssa jaetaan kantelut em. tavalla niin ei ole ihmekään, että SLAM ry:n kantelut eivät koskaan päätyneet oikeuskansleri Jaakko Jonkan pöydälle, vaikka ne OLISIVAT SIKÄLI KUULUNEET ehdottomasti itse Jonkan käsiteltäväksi. Perustuslain Perusoikeuksien 107 §:ssäkin mainitaan: "Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa TAI MUUSSA VIRANOMAISESSA." Ammattiyhdistys SLAM ry ei siis ole tullut asianmukaisesti kuulluksi OKV:ssa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen onkin ottanut valtiolle erittäin "epämiellyttävän" kantelun itse käsiteltäväkseen ja kun hänen kompetenssinsa tai tahtonsa ei ole riittänyt kantelun käsittelyyn, niin sitä on alettu ainoastaan "hautomaan" ja lähettämään vastauskirjeitä itse kannekohtien vierestä. SLAM ry:n kannetta ei siis haluta julkiseen ja läpinäkyvään käsittelyyn OKV:ssa sen valtavan kokoluokan ja vakavuuden takia. Jos poliisiviranomaisetkin vihdoinkin alkaisivat tutkia tätä päivän selvää törkeätä petosta nimellä "vakautussopimus", niin siihen sekaantuneet merkittävätkin henkilöt saisivat ehdottomia vankeustuomioita. Sen takia SLAM ry ei ole vielä tähän mennessä saanut oikeutta Suomen rajojen sisäpuolella millään viranomaistaholla.
Ammattiyhdistys SLAM ry:n aiempaan kanteluun OKV:n passiivisuuden johdosta oli vastannut 08.12.2017 ainoastaan esittelijäneuvos/kansliapäällikkö Markus Löfman YKSIN, vaikka hänellä ei ole siihen Perusoikeuksien 108 §:n auktorisoimaa nimenkirjoitusoikeutta. Ei siis riitä, että Löfman ainoastaan väittää esitelleensä kantelun silloiselle oikeuskanslerin sijaiskandidaatille Petri Martikaiselle, vaan ratkaisussa täytyy aina olla todellisen vastuuhenkilön nimi. Ammattiyhdistys SLAM ry:n kanteet on muutoinkin laatinut ja puhtaaksikirjoittanut Suomen kielestä laudaturin kirjoittanut henkilö,  joten kantelut ovat olleet täysin selkokielistä suomea. Mihin siis "esittelijää" tarvitaan selkeissäkin kanteluissa, sillä ovathan oikeuskanslerit itsekin lukutaitoisia? Typistääkö esittelijä "ajan säästämiseksi" kantelujen asiasisältöä, jolloin niiden sisällön luonnekin ja alkuperäinen tarkoitus on vaarassa muuttua "tiettyyn" suuntaan? Viimeiseksi julistamassaan ratkaisussa.05.01.2018 apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen on todennut "selvyyden vuoksi", että annettu vastaus 8.12.2017 oli ns. "esittelijän kirje", jonka siis vain asian esittelijä (Markus Löfman) on allekirjoittanut. Ammattiyhdistys SLAM ry ei kuitenkaan ollut lähettänyt täysin virallista kanteluaan kellekään osastopäällikkö/esittelijäneuvos/kansliapäällikkö Markus Löfmanille vaan suoraan oikeuskanslerille protokollan mukaisesti. Vain 108 §:n mukaisten VASTUUHENKILÖIDEN kuuluu allekirjoittaa ratkaisut saamiinsa kanteluihin virkavelvollisuutensa ja ansiotulonsa vastineeksi.
Viimeisimmän OKV:n toimia koskevan sähköisen kantelun (kts. aiemmat artikkelit) loppuun oli selkeästi merkitty prosessiosoitteeksi ammattiyhdistys SLAM ry:n osoite samoin kuin tässäkin. OKV on kuitenkin edelliseen liittyen halunnut lähettää vastauskirjeensä ainoastaan kannemateriaalit keränneen ja niistä kanteen koostaneen SLAM ry:n jäsenen, Jari Tiaisen kotiosoitteeseen. Minkä takia OKV edelleenkin yrittää painottaa yhtä henkilöä "kirjoituksineen" (SLAM ry:n virallinen kantelu) ja "väitteineen" (SLAM ry:n pitävä todistemateriaali) erilleen muista,vaikka kantelijana on aina ollut ja on edelleen kokonainen ammattiyhdistys? Tällä kertaa OKV:n vastaus on vääristä osoitetiedoista huolimatta palauttamisen asemesta toimitettu edelleen SLAM ry:n viralliseen osoitteeseen. Ammattiyhdistys SLAM ry kuitenkin edellyttää jatkossa OKV:a lähettämään vastauskirjeensä kantelijayhdistyksen asianmukaiseen osoitteeseen, joka löytyy myöskin yhdistysrekisteristä. Jos kuitenkin Hakosen uhkaamalla tavalla faktisesti edelleenkin käsittelemättömän 20-kohtaisen tuomari Tikkaa koskevan kantelun "käsittely" kuitenkin "päättyy kaikilta osin tähän" vastoin virkavelvollisuuden noudattamista tai käsittelyn siirtämistä ylemmälle taholle, niin SLAM ry:llä on kuitenkin todisteet siitä että tämä kannekirje on vastaanotettu ja arkistoitu OKV:ssa SLAM ry:n jatkotoimia silmällä pitäen. On kuitenkin kestämätön tilanne Suomen kannalta jos sen oikeuslaitos ja muut viranomaiset eivät noudata maan omia perustuslakeja suojellessaan vakavista rikoksista epäiltäviä henkilöitä. Pelkästään systemaattinen julkisuudenpelko ja pakoilu osoittavat SLAM ry:n olevan täysin oikeassa hakiessaan jäsenilleen edelleenkin oikeuksia, joiden  kuuluisi perustuslakien mukaan olla itsestäänselvyyksiä. Finnairin "vakautussopimusta" ja sen karmivia seuraamuksia ei kuitenkaan voi salata loputtomiin.
Jokaisella Suomen ja EU:n kansalaisella on täysi oikeus kieltäytyä tekemästä palkatonta työtä ja sellaiseen velvoittavat sopimuksetkin ovat mitättömiä riippumatta allekirjoittajatahojen auktoriteetista. Vai onko arvoisa oikeuskansleri eri mieltä?
Jari Tiainen, SLAM ry, hallituksen vt. puheenjohtaja
p. 044 5668619

Ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry,
ly-tunnus 2201059-2, PRH nro 198.562,
Pyökkikuja 11, 01360 VANTAA
Viimeksi päivitetty 27.02.2018 17:11  

Liittyneet

38 Yhteensä
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
107
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 785