Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Etusivu

Jatkokantelu oikeuskanslerille 5.1.2018

Sähköposti Tulosta PDF


KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Vantan KO:n tuomari Risto Tikka, apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen, osastopäällikkö/esittelijäneuvos Markus Löfman

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Vantaan KO: L12/16285 30.12.2013, OKV/424/1/2017 29.06.2017, OKV/2236/1/2017 08.12.2017

Asian kuvaus:
Oikeuskanslerinvirastossa ei ole edelleenkään käsitelty asianmukaisesti ammattiyhdistys SLAM ry:n lähettämiä kanteluita eikä niitä ole tosiasiassa käsitelty ollenkaan. Oikeuskanslerin lakikirjallisuuteen perustuvaa kannanottoja vailla on edelleenkin korruptoituneeksi epäiltävän oikeuslaitoksen toiminta vastaajan ja valtion enemmistöomistaman Finnair/FTS:n (Finnair Oyj) hyväksi SLAM ry:n alullepanemassa ja rahoittamassa oikeudenhaussa. Oikeuskansleri ei ole tähän päivään mennessä ottanut mitään kantaa monikohtaisen kantelun erittäin kiperiinkin ydinkysymyksiin kantajan ihmisoikeuksien ja oikeusturvan kannalta. Seuraavana näistä muutamia esimerkkejä. Onko Vantaan KO:n tuomari Risto Tikalla oikeutta muuttaa oikeushaasteen pääaihetta eli "vakautussopimusta" riidattomaksi seikaksi vastoin kantajan ehdotonta tahtoa ja Perustuslain Perusoikeuksien 21 §:ää? Onko KO:n tuomarilla oikeutta väittää SLAM ry:n kantajaedustajaa järjestäytymättömäksi työntekijäksi ja siten eriyttää hänet oman ammattiyhdistyksensä turvasta henkilökohtaiseen vastuuseen vastoin hänen ehdotonta tahtoa ja Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää?? Onko KO:n tuomarilla oikeutta evätä kantajalta hänen toisen; asiantuntijatodistajan ja "vakautussopimukseen" jo vuosia perehtyneen työoikeuden professori, OTT, VTK Seppo Koskisen käytön vastoin kantajan ehdotonta tahtoa ja sallia kuitenkin vastapuolelle jopa 4 todistajaa vastoin Perustuslain Perusoikeuksien 6 ja 21 §:ää??? Onko KO:n tuomarilla oikeutta ryhtyä omasta päästään väittämään palkattoman työn pakolla teettämistä palkanalennukseksi työtunteja lisäämällä vastoin "vakautussopimuksen" riidattomaksi muuttamaansa sisältöä????




Huomionarvoinen seikka on myöskin se, että yllämainitun kaltainen viranomaistoiminta suojeltavine kohteineen on kriminalisoitu EU:n Yleissopimuksen eli Ihmisoikeussopimuksen useammassakin artiklassa ja myöhemmissä lisäpöytäkirjoissa, joissa on runsaasti samankaltaisuuksia Suomen Perustuslain kanssa. Oikeuskanslerinvirastossa ei kuitenkaan ole vieläkään ryhdytty asianmukaisiin toimiin SLAM ry:n jo vuosissa lähettämistä useista kanteluista huolimatta. Oikeuskanslerinvirastossa on ainoastaan keskitytty SLAM ry:n aiempien kanteiden lukumäärän huolelliseen laskentaan ja esittelyyn. Tämä on sinänsä hyväkin seikka osoittaen SLAM ry:n alati jatkuvan sinnikkyyden korruption esilletuomiseksi ja kitkemiseksi Suomen oikeusjärjestelmästä. Perusteluna OKV:n toimimattomuudelle oli aluksi SLAM ry:n muutoksenhaku ylemmistä oikeusasteista vailla menestymismahdollisuuksia KO:n rampautettua tuomaritoiminnallaan alkuperäisen oikeudenhaun sisällön. Aikaavievän ja erittäin kalliin valitustien jälkeisiin kanteluihin OKV:ssa on vastattu SLAM ry:n kantelun statuksen muuttuneenkin äkisti "jo käsitellyksi" jutuksi! Kuitenkaan edes ensimmäisessä kappaleessa mainittuihin erittäin vakaviin toimivallan ylityksiin ja laittomuusepäilyihin ei ole annettu minkäänlaista vastausta OKV:sta. Siitä huolimatta OKV:ssa ollaan vastauksessa Dnro OKV/2236/1/2017 (08.12.2017) edellyttämässä kaikkien aiemmin käsittelemättömien kannekohtien lisäksi "sellaisia uusia seikkoja, jotka antaisivat aiheen ryhtyä käsittelemään jo ratkaistua asiaa uudelleen". Jo ratkaistua? UUDELLEEN??




SLAM ry jopa liitti KO-tuomari Risto Tikkaa koskevaan viimeisimpään kanteluunsa OKV:lle 01.03.2017 työoikeuden professori, OTT, VTK Seppo Koskisen täydentävän asiantuntijalausunnon, jossa Tikan toiminta kyseenalaistetaan mm. Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n näkökulmasta ja KKO:n ratkaisemasta vastaavasta ennakkotapauksesta. Ei siis ole mikään ihme, että Koskista ei haluttu todistamaan Vantaan KO:een! Professori Koskisen tietämys tästä työoikeuden aihepiiristä on entisen oikeuskansleri, OTT Jaakko Jonkan luokkaa. OKV:lle lähetetyissä kanteissa nimenomaan haluttiinkin Jonkan tutkivan kantelua sen erittäin merkittävän kytköksen takia valtion firmaan ja oikeuslaitokseen. Juttu päätyi kuitenkin valitettavastri aina poikkeuksetta sellaisille henkilöille, joiden kokemus ja koulutustausta eivät olleet riittäviä, koska tässä joudutaan edelleenkin selkeitä Perustuslain turvaamia oikeuksia esittämään jopa OKV:n suuntaan. Kaiken huipuksi professori Koskisen asiantuntijalausunnon UUSIA SEIKKOJA ei ole millään tavoin noteerattu OKV:ssa.




Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n sisältö kokonaisuudessaan antaa oikeuskanslerille täydet toimivaltuudet, ilman muutoksenhakuviiveitäkin, SLAM ry:n erittäin vakavien ja pitävästi todistettavien kanteluiden tutkimiseen ja ratkaisemiseen jo v. 2013 tapahtuneen KO:n osalta. On täysin ymmärrettävää, että oikeuskansleri ei puutu vielä käynnissä olevan oikeusasteen toimintaan. Sen sijaan ko. oikeusasteen päättymisen jälkeen tuomarin toimintaa koskevien kanteluiden käsittelemättä jättämiselle ei ole mitään pätevää perustetta. Kyseessähän on nimenomaan juttu, jonka tuomari on manipuloinut vastaajalle edulliseksi. Tarvetta oikeuskanslerille valittamiseen ei tietenkään olisi ollut,  jos itse juttu todisteluineen olisi säilynyt kantajan haluamana KO:ssa! Kyseinen 108 § siis velvoittaa oikeuskanslerin toimimaan ja noudattamaan ko. §.n edellyttämiä virkavelvollisuuksia. Sen perusteella oikeuskansleri on vaativaan virkaansa valittukin nuhteettomuutensa, koulutus- ja kokemustaustansa ohella. Tämän jatkumona tehtäväänsä hoitaessaan nimenkirjoitusoikeus on niinikään ainoastaan oikeuskanslerilla 108 §:n mukaisesti. Kanteluita voi niiden sisältöön puuttumatta valmistella ja esitellä oikeuskanlerille jokin muukin henkilö, mutta hänellä ei yksistään ole nimenkirjoitusoikeutta kanteluiden ratkaisuissa. Tämän seikan osastopäällikkö/esittelijäneuvos Markus Löfmankin toi esille vastauksensa (LIITE: /kts. edellinen artikkeli/) kolmannessa kappaleessa. Toisin oli kuitenkin tapahtunut tässä viimeisimmässä OKV:stä lähetetyssä vastauksessa, jonka oli allekirjoittanut ainoastaan osastopäällikkö/esittelijäneuvos Markus Löfman. Ei siis riitä, että Löfman lopuksi vain väittää esitelleensä kantelun apulaisoikeuskanslerin sijaiselle Petri Martikaiselle, vaan kantelun vastauksessa kuuluu olla 108 §:n protokollan velvoittamana myöskin Martikaisen nimi. SLAM ry on tähänastisten kokemustensa perusteella oppinut terveen skeptiseksi kaiken viranomaistoiminnan suhteen Suomessa, kun vastaajana onkin normijuttujen sijaan "yhteiskunnalliset vaikuttajat". Entäpä jos Martikainen myöhemmin väittääkin, että ei "muista" nähneensä  koko SLAM ry:n kantelua, jolloin kantelu on ikään kuin "hävinnyt" byrokratian rattaisiin pienin uhrauksin selitettävällä tavalla?




Ammattiyhdistys SLAM ry:llä on siis täysin asiallisin perustein oikeus vaatia oikeuskanslerin virkaa hoitavan henkilön allekirjoittamaan vastauksen SLAM ry:n viimeisimpään KO-tuomari Risto Tikkaa koskevaan kanteluun ja ottamaan lakikirjallisuuteen perustuvan kannan kantelun kaikkiin kohtiin. Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n edellyttämän hierarkian mukaisella allekirjoittajalla on merkitystä sikälikin, kun OKV:nkin toiminnasta tehdään valituksia EU:n eri tuomioistuimiin ja elimiin. Niissä saatetaan ihmetellä, jos allekirjoittajana on "vain" osastopäällikkö/esittelijäneuvos Markus Löfman, vaikka itse oikeuskanslerin kuuluu olla ylin laillisuusvalvoja Suomessa. Edustaahan oikeuskansleri toiminnallaan koko Suomen oikeuslaitosta maailmallakin.




Löfmanin vastauksen neljännessä kappaleessa annetaan lisätodisteiden merkityksettömyyden lisäksi ymmärtää SLAM ry:n haluavan kanteluidensa aikaisempien apulaioikeuskanslereiden sijaisten "käsittelyiden" kumoamista jonkin toisen oikeuskanslerin viranhaltijan toimesta. SLAM ry:n vaatimus on kuitenkin ainoastaan ollut ja on edelleenkin, että edes joku oikeuskanslerin viranhaltijoista tutkisi viimeisimmän kantelun kohta kohdalta edes ensimmäisen kerran ja sekä niihin liittyvän pitävän kirjallisen, alustavan todisteaineiston. SLAM ry. on ainoastaan esittänyt jo vuosia sitten kannettaan  hoitamaan oikeuskansleri, OTT Jaakko Jonkan hänen erinomaisen pätevyytensä ja kirjallisten julkaisujensa suhteen kantelun aihepiirin osalta. Kantelu varsinkin ammattiyhdistyksen esittämänä pitäisi olla riittävän arvovaltainen ja olisi muutenkin valtion enemmistöomistamaa Finnairia ja Suomen oikeuslaitosta koskevana kuulunut ehdottomasti jättää Jonkan käsiteltäväksi hänen vielä toimiessa virassaan. Annettinko SLAM ry:n kanteita edes koskaan Jonkan tietoon, kun ne päätyivät järjestään aina apulaisoikeuskanslerin sijaisille? Jopa Jonkalle osoitettu yksityiskirje oli avattu ja vastattu muiden toimesta! Mitkä muut asiat olisivat muutoin olleet tärkeämpiä aiheita, kuin palkattoman pakkotyön teettäminen jopa kolmansillakin osapuolilla irtisanomisella kirjallisestikin uhkaamalla valtion omistajaohjaamassa (???) pörssiyhtiössä ja sitä koskevassa kyseenalaisessa tuomaroinnissa? Nämä irvokkaat tapahtumat muutettiin kuitenkin "lainmukaisiksi" Vantaan käräjä"oikeudessa".




Se ei ole laillista. Vai onko arvoisa oikeuskansleri eri mieltä?







Jari Tiainen, SLAM ry. hallituksen vt. puheenjohtaja




p. 044 5668619




e: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen




Ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry,




ly-tunnus 2201059-2, PRH nro 198.562,




Pyökkikuja 11, 01360 VANTAA




FINLAND

Muut kantelut ja vireilläolo:


Liitteet:
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

 

Viimeksi päivitetty 08.02.2018 16:46  

Liittyneet

38 Yhteensä
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
106
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 784