Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Etusivu

Apulaisoikeuskanslerin vastaus kanteluun KO-tuomari R. Tikan toimista (edit.2)

Sähköposti Tulosta PDF

Jätin kuluneena kesänä-15 ammattiyhdistyksemme, SLAM ry:n hallituksen ja jäsenistön edunvalvonnan nimissä sähköisellä lomakkeella kantelun oikeuskanslerille aikaisempina vuosina lähettämieni paperisten kanteluiden täydennykseksi. Tämä viimeisin kantelukirjelmä on esitetty kokonaisuudessaan hieman aiempana artikkelina näillä sivuilla. Aiempia kanteluita olin jättänyt paperikirjeitse 2 kappaletta v. 2013 ja toiset 2 kpl v. 2014 ja nekin ovat sisällöllisesti edelleen voimassa ja oikeuskanslerin ratkaisua vaille. "Vakiintuneen käytännönhän" (ei siis oikeuskirjallisuuteen perustuvan) mukaan oikeuskansleri ei tutki kanteluita, jos kanteen aihe on tuomioistuimen käsiteltävänä tai siihen voi hakea muutosta. Tämä on räikeä epäkohta, sillä korkeammat oikeusasteet eivät "kurinpidollisesti" tutki alemman oikeusasteen tuomarin TOIMINNAN eettisyyttä vaan muuttavat tarvittaessa ainoastaan annettua TUOMIOTA suuntaan tai toiseen. Tuomareiden lain noudattamisen ja velvollisuutensa täyttämisen valvonta kuuluu Suomen Perustuslain 108 §:n (laillisuusvalvonta) mukaan oikeuskanslerille, ei korkeammille oikeusasteille! "Tehtävää hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista". Tapauksessamme (apulais-)oikeuskansleri(-n sijainen) Risto Hiekkataipale ei ole tehnyt mitään, vaikka KO:n tuomari oli tehnyt Perustuslakiakin rikkovia virkavirheitä ja toiminut vastaajan hyväksi sisällöltäänkin vääristyneen kanteen edelleen jatkuesa vuosia korkeammissa oikeusasteissa aiheuttaen huomattavia lisäkustannuksiakin, kun vääryyksiä ei haluta korjata ajoissa! Tällainen ajanpeluu aiheuttaa myöskin kanneoikeuden vanhenemisen muiden potentiaalisten kanteiden nostajien osalta, jotka haluavat ensin varmistua kanteensa menestymismahdollisuudesta SLAM ry:n kanteen toimiessa ennakkotapauksena. Tähän vastaaja, Finnair Oyj mitä luultavimmin pyrkiikin jo heidän asiakkaitaankin vastaan käytävien oikeudenkäyntien perusteella. Korvausta saavat viiveellä vain ne asiakkaat/työntekijät, jotka ovat tietoisia oikeuksistaan ja hekin vasta uuvuttavan pitkien ja kalliiden oikeustaisteluiden jälkeen! Tämä tulee oikeudenkäyntikuluista ja korvauksista huolimatta Finnairille halvemmaksi kuin maksaminen KAIKILLE korvauksiin/palkkoihinsa oikeutetuille! Imagokysymys onkin jo toinen juttu ,kun näitä erittäin valonarkoja juttuja alkaa tulla julkisuuteen systemaattisesta salaamispolitiikasta huolimatta. Finnairin kaltoin kohtelemia alkaa olla yksinkertaisesti jo liian paljon, kun jo nyt liikutaan nelinumeroisissa luvuissa...

 

Edustamani SLAM ry:n vireillepanema oikeuskanne on edennyt jo käräjä"oikeuden" ja hovioikeuden läpi ja odottaa tällä hetkellä Korkeimman oikeuden päätöstä, mikä venynee ensi vuoden puolelle sopien erinomaisesti Finnairin vanhenemistrategiaan... SLAM ry:n oikeudenhaun eri oikeusasteissa jo käytyään oikeuskanslerille Jaakko Jonkalle osoittamiani kanteita on täytynyt päivittää nykytilannettakin vastaavaksi, joten niitä on kertynyt jo useita keskeytymättömän oikeudenhakumme jatkuttua "vakautussopimusta" vastaan jo vuosia. SLAM ry:n toimintaan verrattuna arveluttava seikka on se tosiasia, että "vakautussopimuksesta" työntekijäpuolelta vastuussa olevat mm. IAU/ITA ovat täysin luopuneet työnantajan itselleen pimittämien työntekijöiden "henkilökohtaisten säästösummien" takaisinvaatimisesta! Tämä on sinänsä loogistakin, sillä julkisuuteen karkaava "vakautussopimus" on yhtä valonarka "tessi" siihen sekaantuneille työntekijäpuolienkin ammattiyhdistyksille kuin työnantajapuolellekin! Palkaton pakkotyö kun ei millään taivu markkinatalouden toimintamalliksi muissakaan EU-maissa! Finnairinkin jälkikäteen keksimä sepustus sopimuksen kirjaamattomasta "muuntumisesta" palkanalennukseksi ja vastuun sysääminen PELKÄSTÄÄN FTS:n kontolle on lähinnä epätoivoinen pelastautumisyritys, mikä vain PAHENTAA tilannetta (kirjanpitorikosepäilyt)! Palkanalennusväittämä voidaan pitävällä tavalla ampua seulaksi Finnairin omilla julkaisuilla, mitkä on liitteinä aiemmassa artikkelissani palkattomasta työstä. Samoin epätoivoista on myöskin ollut tuomaripelikin, jossa minut on yritetty eriyttää Suomen perustuslain turvaamasta ammattiyhdistyksestä SLAM ry:stä, jolla on Perustuslain mukaan esim. IAU/ITA:n ohella TÄYDET NEUVOTTELUOIKEUDET jäsentensä edunvalvomiseksi -myöskin "vakautussopimuksen" suhteen! Tällaisella Järjestäytymättömyys-tulkinnalla on siten haettu oikeutta sovaltaa ko "tessiä" minuun ja muihin edustamani SLAM ry:n jäseniin -vastoin Perustuslain Perusoikeuksien 13:tta §:ä!!

 

Oikeuskanslerinvirastossa oli kanteemme alkuvaiheessa oikeuskanslerina Jaakko Jonkka, apulaisoikeuskanslerina Mikko Puumalainen ja apulaisoikeuskanslerin sijaisena Risto Hiekkataipale. Heidän koulutuksellisia taustojaan tutkittuani totesin tohtori Jonkan olevan kokemukseltaan ja koulutukseltaan ylivoimaisesti paras vaihtoehto tutkimaan hänen meriittejäänkin sivuavaa kannettamme jo päättyneen KO:n "tuomaripelin" osalta. Kanteemme oli myös yhteiskunnalliseltakin merkitykseltään poikkeuksellisen suuri ratkaistavaksi nimenomaan Jonkan toimesta. Olihan "vakautussopimuksessa" kyseessä selkeästi osoitettavan palkattoman pakkotyön (kts. aiempi artikkeli!) teettäminen valtion "omistajaohjauksessa" (silloin Jyri Häkämies, Heidi Hautala) olevassa pörssiyhtiössä ja 13,9 miljoonan €uron hyödyntavoittelu tulonsiirtoina n. 1600:lta Tekniikan työntekijältä Finnairille sekä "häivyttäminen" kirjanpidollisestikin "olemassa olemattomaksi" sopimukseksi. Jonkalle henkilökohtaisestikin osoittamani kaikki 4 aiempaa paperista kirjelmää ovat kuitenkin päätyneet silloisen apulaisoikeuskanslerin sijaisen, Risto Hiekkataipaleen käsiteltäväksi -vai pitäisikö sanoa arkistoitavaksi?! Tämä on sikälikin erikoista, että apulaisoikeuskanslerin sijainen toimii vasta silloin kun SEKÄ oikeuskansleri ETTÄ apulaisoikeuskansleri ovat estyneitä hoitamaan tehtäviään. Oliko näin käynyt peräti 4 kertaa ja vieläpä Jonkalle henkilökohtaisesti osoitetulle kirjeelle, josta ei päältä ilmennyt kyseessä olevan valitusasia eli kyseessä oli kirjesalaisuuden alainen henkilökohtaisesti osoitettu kirje! Jonkka ei nimittäin itse ole antanut mitään ilmoitusta kirjeen vastaanottamisesta ja kantelun delegoimisesta Hiekkataipaleelle!

 

Tähän päivään mennessä Valtioneuvoston linnassa on myöskin tapahtunut sen verran päivityksiä, että Risto Hiekkataipale on näköjään ylennyt apulaisoikeuskansleriksi eli (toiseksi) ylimmäksi laillisuusvalvojaksi. Viideskin, sähköisenä lomakkeena kesällä lähettämäni 20-kohtainen kantelu KO-tuomari Risto Tikasta oli päätynyt hänen haltuunsa, vaikka suosittelin sitäkin jutun laajuuden ja vaativuuden suhteen Jonkalle. Aiemmasta passiivisuudestaan edellisten kanteluideni osalta ja "vakiintuneesta käytännöstä" täysin poiketen Hiekkataipale oli kuitenkin jo ENNEN Korkeimman oikeuden päätöstä henkilökohtaisesti ottanut kantaa osaan kahdestakymmenestä valituskohdasta nimeämättä tai numeroimatta kuitenkaan mistä niistä oli täsmällisesti kyse. Kannanotot olivat nimenomaan vastaajalle eli Finnairille suosiollisia kuten tämän artikkelin lopussa aukeavasta liitteestä ilmenee. Loput epämiellyttävät kohdat hän oli kuitenkin tyystin sivuuttanut perusteenaan: "Koska valituslupanne on korkeimman oikeuden käsiteltävänä, en MUILTA OSIN ryhdy tutkimaan kanteluanne." Kantelussani (kts. aiempi artikkeli) ei vain ollut "muita osia" vaan se kritisoi KAIKILLA 20:llä kohdalla VAIN ja AINOASTAAN KO-tuomari Risto Tikan virkavelvollisuuksien Perustuslakejakin rikkovia laiminlyöntiepäilyjä!! Mistä johtuu tällainen "valikoiva" asian raukeamisyritys ja sen erittäin tärkeiden muiden kantelukohtien lakaisuysitys maton alle?!! Hiekkataipale ei niinikään mainitse sitä, että hän on joka tapauksessa Perustuslain velvoittama tutkimaan KAIKKI kantelun 20 kohtaa perustuslakirikkomuksineen viimeistään Korkeimman oikeuden käsittelyn jälkeen -KKO:han EI siis suorita mitään "kurinpidollista" valvontaa/tuomiota alempien oikeusasteiden tuomareiden virkavelvollisuusepäilyjen suhteen vaan se kuuluu oikeuskanslerille!

 

Esimerkkinä avoimia kysymyksiä Risto Hiekkataipaleelle 20-kohtaisen kantelun kolmeen kohtaan liittyen:

 

Onko apulaisoikeuskansleri Hiekkataipaleen mielestä oikeuden toteutumista, että KO:n tuomari Tikka keksii TÄYSIN OMASTA PÄÄSTÄÄN "vakautussopimuksessa" olevan kyse vain "vähäisestä palkanalennuksesta" palkattoman pakkotyön asemesta??! Tämä vaikutti ratkaisevalla tavalla jutun kulkuun Finnairin hyväksi myöskin HO:ssa sillä HO ei enää tarkistanut Tikan väittämän paikkansapitämättömyyttä! Palkattomuuden voimme osoittaa täysin pitävästi toteen Finnairin OMALLA dokumentaatiolla itse "vakautussopimuksesta" alkaen (kts. aiempi artikkeli palkattomasta työstä) ja palkattomuus on vastoin PAKOTTAVAA työlainsäädäntöä!!! Hiekkataipaleen pitäisi (toiseksi) ylimpänä laillisuusvalvojana olla näistä perusasioista selvillä. koska on ottanut jutun "hoitaakseenkin". Vaatiiko näinkin päivänselvän seikan todentaminen jutun käyttämistä ensin KKO:ssa, joka ei sitä edes käsittele "vakautussopimuksen" päädyttyä vastoin kantajan tahtoa(!!) tuomari Tikan toiminnan tuloksena riidattomaksi seikaksi jo KO:ssa ja siten pois vastaajan eli Finnairin epämiellyttävistä todisteista heitä itseään vastaan. "Vakautussopimukseen" oleellisena osana kuuluvaa "bonusmallia" Finnair ei edes antanut KO:lle...

 

Onko apulaisoikeuskansleri Hiekkataipaleen mielestä oikeuden toteutumista, että KO:n tuomari Tikka mielivaltaisesti kieltää riitautukseen jo vuosia perehtyneen työoikeuden professori, Seppo Koskisen käytön SLAM ry:n asiantuntijatodistajana? Jutun kantajan todistajamäärä rajoittui siten vain yhteen (1!), eri teeman todistajaan!! Tikka salli kuitenkin Finnairin täysin vapaasti marssittaa "oikeuteen" jopa neljäkin (4!) todistajaa, joista yhdellä ei edes ollut MITÄÄN tekemistä koko "vakautussopimuksen" saatikka Finnairin kanssa! Tiesikö tuomari muka ennakkoon ja KANTAJAA paremmin, millä asialla ja millä todistajilla kantaja aikoo kanteensa rakentaa Tikan rusikoidessa kanteen torsoksi??! Tuomari Tikka muutti itse kanteen aiheen eli "vakautussopimuksen" riidattomaksi seikaksi ja eväsi kantajalta erittäin tärkeän todistajan!! Toiminta on räikeästi vastoin Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 6:detta §:ää eli ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä!! Painotan vielä, että perustuslain 108 § velvoittaa oikeuskanslerin valvomaan perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien ("vakautustyö oli myös pakkotyötä, kts YK ILO:n artikla 29!) toteutumista tehtäväänsä hoitaessaan! Luulisi olevan apulaisoikeuskanslerille selvä seikka tehtäviensä hallinnan suhteen, kun maallikotkin osaavat tarvittaessa lukea ja sisäistää Perustuslakia ja työlainsäädäntöä!

 

Onko apulaisoikeuskansleri Hiekkataipaleen mielestä oikeuden toteutumista, että KO:n tuomari Tikka systemaattisesti estää kantajaa saamasta kannettaan KO:n käsiteltäväksi kantajan aikomuksen mukaisena Tikan muuttaessa itse kanteen aiheen eli "vakautussopimuksen" riidattomaksi seikaksi!! Sen sijaan Tikka oli kuitenkin ITSE muokannut "jo lukkoonlyötyä" pääkäsittelyaineistoa epäkurantilla Työtuomioistuimen lausunnolla, johon Tikkakin tuomionsa perusti! Perustuslain Perusoikeuksien 21:sen §:n(oikeusturva) turvaama OIKEUS TULLA KUULLUKSI ei siis ole toteutunut kantajan/SLAM ry:n osalta. Lisäksi Perustuslain Perusoikeuksien 13:nnen §:n turvaamana SLAM ry. on yhtä "oikea" ammattiyhdistys kuin IAU/ITA:kin ja sillä on Perustuslain ko. §:n kuvaama oikeus neuvotella "tesseistä" tai "vakautussopimuksesta" jäsentensä edunvalvonnan nimissä, jos sopimusta aiotaan soveltaa ulkopuolelle jääneen SLAM ry:nkin jäseniin! Yksityisellä sektorilla ei ole olemassa mitään erillisiä "TES-neuvotteluoikeuksia", vaan Perustuslain turvaamana ne ovat kaikilla ammattiyhdistyksillä, joilla on omat jäsenet! Tämä oli "unohtunut" tuomari Tikankin toiminnasta!

 

Jos apulaisoikeuskansleri Hiekkataipale on todellakin tätä mieltä pelkästään näistä kolmesta/20 kantelun kohdasta, niin hän toimii useammallakin tavalla vastoin Suomen Perustuslain Perusoikeuksia! On visusti muistettava, että Suomen Perustuslaki on kaikkeen muuhun laisäädäntöön nähden etusijalla eli jos muussa lainsäädännössä tai "vakiintuneissa käytännöissä" on ristiriita Perustuslakiin nähden, niin Perustuslaki saa etusijan (106 §). Tämä koskee myöskin oikeuskanslerin toimintaa: hän ei voi "soveltaa" yksiselitteisesti selkolukuista Perustuslakia mieleiseseen "tulkiten" sen sisältöä, vaikka hänen toimenkuvansa onkin määritelty jo itse Perustuslain 108:nnessa §:ssä. Oikeuskansleri ei tee muutoksia perustuslakiin ja sen soveltamiseen. Hiekkataipaleenkin on lopulta tunnustettava, että tuomari on toiminut ratkaisevalla tavalla väärin erittäin suuren ja tärkeän jutun tuomaroinnissa. Vaikka lopputuloksena "vakautussopimukseen" sekaantunut korkeatkin tahot joutuvat rikosoikeudelliseenkin edesvastuuseen teoistaan ja Finnairin maine saattaa entisestäänkin ryvettyä kivikautisen henkilöstöpolitiikkansakin saralla, niin on järjenvastaista suojella syyllisiä, vaikka he olisivat kuinka verkostoituneita jopa oikeustoimia vastaan! Juttu vain paisuu entisestään ja kohta on koko Suomen maine ryvettynyt, jos se ei pysty noudattamaan edes omaa Perustuslakiaan oikeuskanslerin esimerkillä! Ne ketkä ovat ALUNPERIN "vakautussopimuksesta" vastuussa ovat kuitenkin vain pikkukaloja tässä sopassa, joten täysin uhrattavissa edesvastuuseen teoistaan. Eivätköhän isommat kalat osaa uida syvemmissä vesissä "asioista tietämättöminä". Millä heitä kukaan muutenkaan pystyisi käräyttämään todisteiden puuttuessa? SLAM ry:nkään jo vuosia keräämä pitävä todistusaineistopohjakaan ei riitä juurikaan Finnairin ulkopuolelle eikä se ole tarpeenkaan. SLAM ry on lahjomattomana työntekijöidensä edunvalvojana vain hakemassa takautuvia palkkasaataviaan ja "vakautussopimukseen" ja sen pakonomaiseen soveltamiseen sekaantuneita edesvastuuseen. Tehtyä megaluokan vedätysyritystä nimellä "vakautussopimus" on yksinkertaisesti mahdotonta enää saada tekemättömäksi, kun työntekijöiltä on ensin petosmielessä riistetty heidän palkkasaatavat eikä niitä ole vieläkään palautettu! Läheskään kaikki "duunarit" eivät ole vedätettävissä vain sillä perusteella, että heitä erehdytään pitämään "vain" duunareina. Joillekin se on ihan tietoinen valinta ja kutsumus.

 

SLAM ry siis pitää "vakautussopimusta" ja sen soveltamista EDELLEEN laittomaksi epäiltävänä ja jopa rikollisena toimintana mm. petosepäilyineen. Tätä seikkaa tukevat Yhdistyksen omien todisteiden/todistajien lisäksi tämän "tessin" sisällön salausyritykset ja julkaisemattomuus sopijaosapuolien toimesta, vaikka TES:sien kuuluu olla täysin julkisia asiakirjoja. Myöskin kirjanpidolliset rikosepäilyt reaalisoituvat, sillä "vakautussopimuksesta" ei ole vuosina 2009-13 ollut minkäänlaista kirjanpidollista merkintää tai takaisinmaksuvarausta sopimuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi Finnair yrittää viimeisimpänä keinona sälyttää vastuun "vakautussopimuksesta" ja sen takaisinmaksuvelvollisuudesta PELKÄSTÄÄN Tekniikkansa, FTS kontolle, jota on pidetty taloudellisesti ja "verosuunnittelulla" kuralla pumppaamalla sen tuotot ja myyntivoitot emoyhtiölle ja johtajille! Salatussa "vakautussopimuksessa" ja siihen liittyvässä muussakin dokumentaatiossa (kts aiemmat artikkelit!) on kuitenkin yksiselitteisesti mainittu, että vastuussa on Tekniikka JA/TAI Emoyhtiö erilaisilla painotusarvo"skenarioilla"!! Sopijaosapuolien alkuperäiseen suunnitelmaan ei kuitenkaan kuulunut, että AINOASTAAN Finnairin Tekniikkaa koskenut "vakautussopimustessi" vuotaa talon ulkopuolelle ja emoyhtiönkin rasitteeksi siitä huolimatta, että kaikki työntekijäpuolien ammattiyhdistykset oli painostettu siihen mukaan. "Vakautusahojen" pimitysten jälkeen oli tarkoitus ajaa FTS alas ja antaa valtaosalle väestä potkut "kiitokseksi" viedystä rahoista! Kellään yksittäisellä työntekijällä ei olisi ollut taloudellisestikaan kunnollista mahdollisuutta jälkikäteen riitauttaa "vakautussopimusta" kun kaikki FTE:n ammattiyhdistyksetkin olivat tämän salaisen "tessin" irvikuvan takana. Kaikki paitsi yli vuotta aikaisemmin Suomen Perustuslain turvaamana perustettu SLAM ry täysine neuvotteluoikeuksineen...

 

Kanteen eteenpäinvieminen eri viranomaistahoja ylöspäin SLAM ry:n toimesta siis jatkuu samoin kuin "vakautussopimuksen" karmean sisällön saattaminen julkisuuteen erittäin varottavana esimerkkinä omaa etuaan ajaville opportunistilahkoille. Muualla EU:ssa motivoituneita, sitoutuneita, kohtuupalkkaisia ja nimenomaan Firman ydinliiketoimintaa tekeviä työntekijöitä osataan arvostaa sekä yksilöinä että arvokkaina investointeina firman menestymiseksi, josta kaikki hyötyvät! Milloin Suomi aikoo eurooppalaistua vai tuleeko oppi idästä?

 

APULAISOIKEUSKANSLERI RISTO HIEKKATAIPALEEN VASTAUS AVAUTUU KLIKKAAMALLA (LIITE 1)

 

Jari Tiainen, SLAM ry. Hallituksen varapuheenjohtaja

 

 

Viimeksi päivitetty 30.11.2015 10:34  

Liittyneet

38 Yhteensä
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
93
145
185

-40

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 235 971