Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

SLAM ry:n jatkokantelu OKV:n toimimattomuudesta kantelu OKV/424/1/2017 hoitamisessa

Sähköposti Tulosta PDF
Tämä kantelu julkaistaan myöskin ammattiyhdistys SLAM ry:n verkkosivuilla slam.fi ja sitä käytetään myöskin pohjamateriaalina laadittaessa kanteluita Euroopan ihmisoikeuksia valvoville elimille.
Ammattiyhdistys SLAM ry on toimittanut Oikeuskanslerinvirastolle, OKV useita päivitettyjä kanteluja vuosien mittaan koskien Vantaan KO:n tuomari Risto Tikan puolueellista toimintaa ja vakavia toimivallan ylityksiä jutun L12/16285 tuomaroinnissa. SLAM ry:n kaikki kantelut ovat päätyneet lähes poikkeuksetta aina apulaisoikeuskanslereiden sijaisten ratkaistavaksi. Menettely on outoa, sillä kyseessä on ollut Suomen valtion enemmistöomistaman pörssiyhtiön, Finnair Oyj:n laittomiksi ja petoshakuisiksi epäiltävät, salatut miljoonaluokan ansaitsemattomat tulonsiirrot tekniikkansa, FTS:n työntekijöiltä sekä sen seurauksena tehdyn SLAM ry:n alullepaneman oikeudenhaun alkuperäisen sisällön mitätöinti tuomari Tikan toimesta. Oliko muka silloinen oikeuskansleri, Jaakko Jonkka estynyt hoitamaan tehtäviään näin monta vuotta erittäin vakavan ja itse valtion oikeuslaitoksenkin toimintaa koskevan kantelun käsittelemisessä? Jonkan pätevyys ja erikoistuminen itse aiheeseen olisi kuitenkin ollut huippuluokkaa.
Ammattiyhdistys SLAM ry:n kanteluja hoitaneet muut apulaiset, sijaiset ja esittelijäneuvokset eivät ole kuitenkaan valitettavasti olleet ammatinhallintansa vaatimusten edellyttämällä tasolla, joko tietämättömyyttään tai tieten tahtoen (vrt. erotettu valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen). Tällä hetkellä he väittävät, että SLAM ry:n 20-kohtainen viimeisin kantelu KO-tuomari Tikasta olisi mukamas jo aiemmin ratkaistu eikä sitä ole tarvetta ryhtyä tutkimaan "uudestaan". Kuitenkaan ainoassakaan vastauskirjeessä, mitä OKV on SLAM ry:n kantelukirjeisiin vastannut, ei ole vastausta YHTEENKÄÄN 20:stä kannekohdasta. Tämä siitä huolimatta, että kannekohdat ovat oikeusjutun merkittävyyden lisäksi KO-tuomari Risto Tikkaa vastaan erittäin raskauttavat ja pitävästi todistettavissa. OKV on toimittanut kaikki vastauksensa paperisina kirjeinä, jotka kaikki ovat ensimmäisestä alkaen edelleen SLAM ry:n arkistoimina. SLAM ry pystyy siis OKV:n ITSENSÄ toimittamien vastauskirjeiden perusteella kumoamaan OKV:n väitökset muka jo tutkituista kantelukohdista. Miksi Oikeuskanslerinvirastossa siitä huolimatta valehdellaan? OKV:n vastauskirjeissä on yleisellä tasolla keskitytty puhumaan kaikesta muusta kuin itse kannekohdista ja niiden pitävistä kirjallisista todisteista. Lisäksi OKV:ssa on uhattu olla enää käsittelemättä SLAM ry:n oikeudenhakuun liittyviä jatkokanteluja, vaikka niitä ei siis todistettavasti ole käsitelty ensimmäistäkään kertaa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen siis toisin sanoen uhkaa olla noudattamatta virkavelvollisuuttaan, joka hänelle on Perustuslain perusoikeuksien 108 §:llä vastuutehtäväänsä myönnetty ja jota hän on palkkansa ansaitsemiseksi velvoitettu tekemään.
Ammattiyhdistys SLAM ry:n kantelut ovat myöskin olleet täysin virallisia ja ammattiyhdistyksen jäsenistön kokouspöytäkirjoihin kirjatun tahdon mukaan toimivan hallituksen laatimia kanteluja. Ammattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimiva allekirjoittanut, Jari Tiainen on toiminut ainoastaan ay:n  jäsenistön lahjomattomaan edunvalvontaan liittyvän luottamustehtävän ja toimeksiannon toimihenkilönä koostaessaan ja valmistellessaan sihteerin ominaisuudessa kantelukirjeitä tuomari Tikan toiminnasta OKV:lle. Myöskin tämä 27.02.2018 päivätty ja OKV:lle sähköisesti lähetetty kantelu on suorana jatkumona edelleen voimassa olevalle SLAM ry:n jäsenistön toimeksiannolle oikeuden saamiseksi itse oikeuslaitoksen perustuslakeja rikkovaan toimintaa ja sitä valvovan OKV:n passiivisuutta vastaan. Tämäkaltaisten kantelujen tutkiminen kuuluu nimenomaan oikeuskanslerin virkavelvollisuuksiin Perusoikeuksien 108 §:n velvoittamana varsinkin kun kantelijana on kokonainen ammattiyhdistys jäsenineen! Kyseessä EI siis ole Jari Tiaisen yksittäisenä henkilönä ammattiyhdistyksensä ulkopuolella laatima pakina, pamfletti tai "kirjoitus" "väitteineen". Näitä halventavia termejä OKV itsekin syyllistynyt käyttämään kantelun ja sen todistelun asemesta. Kyseessä on kuitenkin aina ollut ja on edelleen ammattiyhdistys SLAM ry:n oikeuskanslerille osoittama TÄYSIN VIRALLINEN, KO-tuomari Risto Tikkaa koskeva KANTELU. Yrittäessään eriyttää Tiaista henkilökohtaiseksi "kirjoitusten" laatijaksi vähätellen hänen  ammattiyhdistyksensä Perustuslakiin nojaavaa erittäin merkittävää turvaa OKV:ssa syyllistytään samankaltaiseen menettelyyn, josta tuomari Tikastakin on kanneltu! Tuomari Tikka mm. systemaattisesti väitti Tiaista järjestäytymättömäksi työntekijäksi sen lisäksi että muutti itse riidan pääaiheen eli "vakautussopimuksen" ja sen soveltamisen riidattomaksi seikaksi vastoin kantajan ehdotonta tahtoa. Työntekijä ei kuitenkaan muutu järjestäytymättömäksi työntekijäksi, jos hänen edustamansa ammattiyhdistys ei ollut ko. julkisuudelta ja virallisesta kirjanpidosta edelleenkin salatussa "vakautussopimuksessa" sopijaosapuolena ollen siten kaikkine jäsenineen sen sitovuudenkin ulkopuolella. Tämä seikka on Perustuslain turvaama! Tuomari Tikka ei siis ymmärrä Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n sisältöä eikä mm. 21 §:ää eli kantajan oikeutta tulla kuulluksi haluamallaan kanteella ja sen todistelulla! Tikan KO-tuomiokin perustui hänen välitoimena Työtuomioistuimelta edellämainitulla manipulaatiolla pyydettyyn lausuntoon. TT vastasi Tikan kysymyksiin sinänsä oikein, mutta vastauksella ei ollut mitään tekemistä SLAM ry:n edustajien aikoman oikeudenhaun kanssa! Lisäksi tosiasia on se, että tuomari  Risto Tikka JATKAA EDELLEENKIN LAITTOMAKSI EPÄILTÄVÄÄ TUOMARITOIMINTAANSA. SLAM ry on saanut useita yhteydenottoja ja tiedusteluja asianomistajilta ja asianajajilta KO-tuomari Risto Tikan Laittomaksi epäiltävästä toiminnasta heidän jutuissaant Perustuslain 6, 21. 22 ja 106 §:ä rikkoen -aivan samoin kuin SLAM ry:nkin kanteen "tuomaroinnissa"! Perusoikeuksien 106 §:"Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle." Tikka ei ole toiminut näin vaan jakanut "omaa oikeuttaan" välittämättä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisesta!
Aikooko oikeuskanslerinvirasto siis vihdoinkin tutkia kanteluja niiden vierestä puhumisen ja hautomisen sijaan, ennen kuin juttu räjähtää käsiin? OKV:ssa toimii Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n mandaatilla peräti 3 oikeuskanslerin viranhaltijaa: itse oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri ja näiden molempien ollessa estyneenä hoitamaan tehtäviään vieläpä apulaisoikeuskanslerin sijainen. Kukaan heistä ei siis ole tehnyt mitään SLAM ry:n virallisten kantelujen hyväksi vuosien mittaan! Vantaan KO:n Tikan manipuloima tuomiohan annettiin JO 30.12.2013! Apulaisoikeuskanslerin sijaisen, Kimmo Hakosen viimeisessä kirjallisessa ratkaisussa 05.01.2018 selitetään huolestusta herättävällä tavalla, että OKV:n työjärjestyksessä ratkaistavat kantelut jaetaan oikeuskanslerinviraston hierarkiassa alhaalta ylöspäin: "Tehtävien jakamisesta oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin kesken päättää oikeuskansleri APULAISOIKEUSKANSLERIA KUULTUAAN... Työjärjestyksen 2 §:n 2 momentin kohdan 1 mukaan asiat, jotka koskevat oikeuskanslerille tehtyjä kanteluja SIKÄLI KUIN NE EIVÄT KUULU oikeuskanslerin ratkaistavaksi, ratkaisee apulaisoikeuskansleri". (ja SLAM ry:n suhteen apulaisoikeuskanslerin sijainen...) SLAM ry:n kannehan olisi ilman muuta kuulunut valtakunnallisen merkittävyytensä ja oikeuslaitoksen korruptoituneisuutta koskien itse oikeuskanslerin ratkaistavaksi. Mikä on muka tärkeämpi juttu kuin valtion enemmistöomistaman pörssiyhtiön 13,9 miljoonan euron petoshakuinen ja edelleen salattu palkkatulojen vientiyritys Tekniikkansa työntekijöiltä ja sitä seurannut SLAM ry:n alullepanema  oikeudenkäyntiprosessi, joka oli korruptoitunut alusta alkaen Finnair Oyj:n hyväksi. Jos OKV:ssa jaetaan kantelut em. tavalla niin ei ole ihmekään, että SLAM ry:n kantelut eivät koskaan päätyneet oikeuskansleri Jaakko Jonkan pöydälle, vaikka ne OLISIVAT SIKÄLI KUULUNEET ehdottomasti itse Jonkan käsiteltäväksi. Perustuslain Perusoikeuksien 107 §:ssäkin mainitaan: "Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa TAI MUUSSA VIRANOMAISESSA." Ammattiyhdistys SLAM ry ei siis ole tullut asianmukaisesti kuulluksi OKV:ssa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen onkin ottanut valtiolle erittäin "epämiellyttävän" kantelun itse käsiteltäväkseen ja kun hänen kompetenssinsa tai tahtonsa ei ole riittänyt kantelun käsittelyyn, niin sitä on alettu ainoastaan "hautomaan" ja lähettämään vastauskirjeitä itse kannekohtien vierestä. SLAM ry:n kannetta ei siis haluta julkiseen ja läpinäkyvään käsittelyyn OKV:ssa sen valtavan kokoluokan ja vakavuuden takia. Jos poliisiviranomaisetkin vihdoinkin alkaisivat tutkia tätä päivän selvää törkeätä petosta nimellä "vakautussopimus", niin siihen sekaantuneet merkittävätkin henkilöt saisivat ehdottomia vankeustuomioita. Sen takia SLAM ry ei ole vielä tähän mennessä saanut oikeutta Suomen rajojen sisäpuolella millään viranomaistaholla.
Ammattiyhdistys SLAM ry:n aiempaan kanteluun OKV:n passiivisuuden johdosta oli vastannut 08.12.2017 ainoastaan esittelijäneuvos/kansliapäällikkö Markus Löfman YKSIN, vaikka hänellä ei ole siihen Perusoikeuksien 108 §:n auktorisoimaa nimenkirjoitusoikeutta. Ei siis riitä, että Löfman ainoastaan väittää esitelleensä kantelun silloiselle oikeuskanslerin sijaiskandidaatille Petri Martikaiselle, vaan ratkaisussa täytyy aina olla todellisen vastuuhenkilön nimi. Ammattiyhdistys SLAM ry:n kanteet on muutoinkin laatinut ja puhtaaksikirjoittanut Suomen kielestä laudaturin kirjoittanut henkilö,  joten kantelut ovat olleet täysin selkokielistä suomea. Mihin siis "esittelijää" tarvitaan selkeissäkin kanteluissa, sillä ovathan oikeuskanslerit itsekin lukutaitoisia? Typistääkö esittelijä "ajan säästämiseksi" kantelujen asiasisältöä, jolloin niiden sisällön luonnekin ja alkuperäinen tarkoitus on vaarassa muuttua "tiettyyn" suuntaan? Viimeiseksi julistamassaan ratkaisussa.05.01.2018 apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen on todennut "selvyyden vuoksi", että annettu vastaus 8.12.2017 oli ns. "esittelijän kirje", jonka siis vain asian esittelijä (Markus Löfman) on allekirjoittanut. Ammattiyhdistys SLAM ry ei kuitenkaan ollut lähettänyt täysin virallista kanteluaan kellekään osastopäällikkö/esittelijäneuvos/kansliapäällikkö Markus Löfmanille vaan suoraan oikeuskanslerille protokollan mukaisesti. Vain 108 §:n mukaisten VASTUUHENKILÖIDEN kuuluu allekirjoittaa ratkaisut saamiinsa kanteluihin virkavelvollisuutensa ja ansiotulonsa vastineeksi.
Viimeisimmän OKV:n toimia koskevan sähköisen kantelun (kts. aiemmat artikkelit) loppuun oli selkeästi merkitty prosessiosoitteeksi ammattiyhdistys SLAM ry:n osoite samoin kuin tässäkin. OKV on kuitenkin edelliseen liittyen halunnut lähettää vastauskirjeensä ainoastaan kannemateriaalit keränneen ja niistä kanteen koostaneen SLAM ry:n jäsenen, Jari Tiaisen kotiosoitteeseen. Minkä takia OKV edelleenkin yrittää painottaa yhtä henkilöä "kirjoituksineen" (SLAM ry:n virallinen kantelu) ja "väitteineen" (SLAM ry:n pitävä todistemateriaali) erilleen muista,vaikka kantelijana on aina ollut ja on edelleen kokonainen ammattiyhdistys? Tällä kertaa OKV:n vastaus on vääristä osoitetiedoista huolimatta palauttamisen asemesta toimitettu edelleen SLAM ry:n viralliseen osoitteeseen. Ammattiyhdistys SLAM ry kuitenkin edellyttää jatkossa OKV:a lähettämään vastauskirjeensä kantelijayhdistyksen asianmukaiseen osoitteeseen, joka löytyy myöskin yhdistysrekisteristä. Jos kuitenkin Hakosen uhkaamalla tavalla faktisesti edelleenkin käsittelemättömän 20-kohtaisen tuomari Tikkaa koskevan kantelun "käsittely" kuitenkin "päättyy kaikilta osin tähän" vastoin virkavelvollisuuden noudattamista tai käsittelyn siirtämistä ylemmälle taholle, niin SLAM ry:llä on kuitenkin todisteet siitä että tämä kannekirje on vastaanotettu ja arkistoitu OKV:ssa SLAM ry:n jatkotoimia silmällä pitäen. On kuitenkin kestämätön tilanne Suomen kannalta jos sen oikeuslaitos ja muut viranomaiset eivät noudata maan omia perustuslakeja suojellessaan vakavista rikoksista epäiltäviä henkilöitä. Pelkästään systemaattinen julkisuudenpelko ja pakoilu osoittavat SLAM ry:n olevan täysin oikeassa hakiessaan jäsenilleen edelleenkin oikeuksia, joiden  kuuluisi perustuslakien mukaan olla itsestäänselvyyksiä. Finnairin "vakautussopimusta" ja sen karmivia seuraamuksia ei kuitenkaan voi salata loputtomiin.
Jokaisella Suomen ja EU:n kansalaisella on täysi oikeus kieltäytyä tekemästä palkatonta työtä ja sellaiseen velvoittavat sopimuksetkin ovat mitättömiä riippumatta allekirjoittajatahojen auktoriteetista. Vai onko arvoisa oikeuskansleri eri mieltä?
Jari Tiainen, SLAM ry, hallituksen vt. puheenjohtaja
p. 044 5668619

Ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry,
ly-tunnus 2201059-2, PRH nro 198.562,
Pyökkikuja 11, 01360 VANTAA
Viimeksi päivitetty 27.02.2018 17:11
 

OKV:n Vastaus ammattiyhdistys SLAM ry:n jatkokanteluun (EDIT.1)

Sähköposti Tulosta PDF

Alla on kopioituna OKV:n vastaus ammattiyhdistys SLAM ry:n (EI siis Jari Tiainen yksin laatima kirjoitus/pakina/pamfletti) 03.01.2018 jättämään täysin virallisen ja aiheelliseen jatkoKANTELUUN, joka on myöskin luettavisssa tätä artikkelia edeltävänä artikkelina. Perusteltuja ja erittäin vakavia kannekohtia edelleenkin väistelevän OKV:n vastauksen perusteella ja siinä esille tulleiden uusien seikkojen hälyttämänä on sanomattakin selvää, että  SLAM ry tekee vielä kerran jatkokantelun OKV:n toimimattomuudesta siitä huolimatta, että OKV:ssa on on jälleen kerran uhattu olla enää vastaamatta siihen. Toisin sanoen OKV:ssa on uhattu olla noudattamatta virkavelvollisuuttaan erittäin vakavien tosiasioiden tunnustamisessa ja tutkimisessa. SLAM ry pystyy OKV:n lähettämien KAIKKIEN vastauskirjeiden perusteella pitävästi näyttämään toteen, että OKV:ssa EI OLE TEHTY YHTÄÄN MITÄÄN SLAM ry:n 20-kohtaisen kantelun raskauttavienkin kannekohtien tutkimiseksi, vaikka OKV:ssa muuta väitetään! Noin viikon päästä julkaistava uusi kantelu OKV:lle tulee toimimaan samalla kanteluliitteenä EU:n perus- ja ihmisoikeuksia valvoville elimille. Suomen on korkea aika oppia kunnioittamaan ihmisoikeuksien lisäksi myöskin perustuslakejaan puhumattakaan niinikään työoikeuden pakottavista lakipykälistä. Tämä siitä huolimatta, että "vakautussopimuksesta" vastuussa oleville on tulossa ehdottomia vankeustuomioita, sillä he ovat epäiltyjä törkeistä kiristyksistä, pakkotyön teettämisistä, kirjanpitorikoksista ja törkeistä petoksista. Sen takia "vakautussopimusta" edelleen systemaattisesti salataan julkisuudelta, vaikka sitä väitetään jopa työehtosopimukseksi, jonka kuuluisi siten olla JULKINEN ASIAKIRJA!

Kaikki lähtee siitä, että OKV:ssa kantelukohtien vierestä puhumisen ja PITÄVIEN todisteiden sivuuttamisen sijaan tunnustetaan tosiasiat ja otetaan lakikirjat käteen ja toimitaan niiden pykälien mukaan unohtaen lakien kanssa ristiriidassakin olevat "vakiintuneet käytännöt", joilla suojellaan rikosoikeudellisessa edesvastuussa olevia. Jokaisella Suomen/EU:n kansalaisella on nimittäin ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien turvaamana oikeus kieltäytyä tekemästä palkatonta työtä ja se koskee jopa Finnairin Tekniikkaa! Kaikki palkattomaan työhön velvoittavat sopimukset ovat PAKOTTAVAN työoikeuden mukaan mitättömiä/laittomia, vaikka ne olisi laatinut ja allekirjoittanut itse presidentti -julkisuudelta systemaattisesti salatusta, vain yhtä firmaa koskevasta "vakautussopimuksesta" puhumattakaan!! Kuitenkin sopimusta on jopa työsuhteen (välittömällä!) päättämisellä kirjallisestikin uhkaamalla sovellettu sopijaosapuolien ulkopuolelle jääneen ammattiyhdistys SLAM ry:n jäsenedustajiinkin! Siitä huolimatta oikeuskanslerinvirastossa ei nähdä tällaisen toiminnan vahvasti puolueelliseksi epäiltävän oikeusprosessin laillisuustarkastelussa mitään laittomaksi epäiltävää!! Millä perusteella OKV valitsee virkamiehensä? Pitääkö virkaan hakijan älykkyysosamäärän olla sama kuin kengännumero vai riittääkö vain se, että on laestadiolainen, joita alkaa muutenkin olla joka virassa?? (vastausvaihtoehdot: jaa, ei, tyhjiä). AMMATTIYHDISTYS SLAM RY:N 20-KOHTAINEN VIRALLINEN KANTELU (löytyy aiemmista artikkeleista) ON OLLUT PÄIVITETTYNÄ OKV:SSA JO VUOSIA JA ON KAIKILTA KANNEKOHDILTAAN JA NIITÄ TUKEVILTA PITÄVILTÄ TODISTEILTAAN EDELLEENKIN OKV:SSA KÄSITTELEMÄTTÄ JA SE ON PELKÄSTÄÄN OKV.N LÄHETTÄMIEN VASTAUSKIRJEIDEN SISÄLTÖJEN PERUSTEELLA FAKTA!

VASTAUS
APULAISOIKEUSKANSLERI                05.01.2018            Dnro OKV/21/1/2018
Jari Tiainen, SLAM ry                                                                                                                                                1/2
Juhannustie 16 B
00750 HELSINKI
KANTELU
Arvostelette oikeuskanslerinvirastoon 3.1.2018 lähettämässänne kirjoituksessa Vantaan käräjäoikeuden menettelyä asiassa, josta olette kannellut aikaisemmin useita kertoja ja olen antanut viimeksi vastaukset 30.9.2016 (OKV/717/1/2016) ja 29.6.2017 (OKV/424/1/2017). Toteatte muun ohella, että "oikeuskanslerinvirastossa ei ole edelleenkään käsitelty asianmukaisesti ammattiyhdistys SLAM ry:n lähettämiä kanteluita eikä niitä ole tosiasiassa käsitelty ollenkaan".
Palaatte lisäksi oikeuskanslerinviraston menettelyä kyseisten kanteluasioidenne käsittelyssä koskevaan asiaan, jossa Teille annettiin vastaus 8.12.2017 (OKV/2236/1/2017). Kummeksutte muun ohella sitä, että kyseisen vastauksen on allekirjoittanut vain asian esittelijä sekä muutoinkin sitä, että aiemmat kantelunne eivät ole päätyneet oikeuskanslerin ratkaistaviksi.
RATKAISU
Siltä osin kuin käsillä oleva uusi kirjoituksenne koskee Vantaan käräjäoikeuden menettelyä. olette esittänyt samoja väitteitä jo aiemmissa kanteluissanne ja olen vastauksessani Teille 29.6.2017 todennut, että mahdolliset samaa asiaa koskevat uudet kirjoituksenne arkistoidaan niihin enää erikseen vastaamatta.
Kirjoituksenne muilta osin totean yleisesti seuraavan.
Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 10 §:n mukaan oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa oikeuskanslerin ohella apulaisoikeuskansleri ja apulaisoikeuskanslerin ollessa estyneenä apulaisoikeuskanslerin sijainen. Tehtävien jakamisessa oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin kesken päättää oikeuskansleri apulaisoikeuskansleria kuultuaan. Oikeuskansleri on vahvistanut oikeuskanslerinviraston työjärjestyksen kuultuaan oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin välistä työnjakoa koskevan työjärjestyksen 2 §:n osalta apulaisoikeuskansleria. Työjärjestyksen 2 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaiset asiat, jotka koskevat oikeuskanslerille tehtyjä kanteluja sikäli kuin ne eivät kuulu oikeuskanslerin ratkaistavaksi, ratkaisee apulaisoikeuskansleri.
Mainitun lain 11 §:n mukaan apulaisoikeuskansleri ratkaisee samalla vallalla kuin oikeuskansleri hänen käsiteltäväkseen kuuluvat asiat. Sijaisen hoitaessa apulaisoikeuskanslerin tehtäviä sijaisesta on vastaavasti voimassa, mitä kyseisessä laissa säädetään apulaisoikeuskanslerista.
2/2
Totean lisäksi selvyyden vuoksi, että Teille annettu vastaus 8.12.2017 on ns. esittelijän kirje, jonka siis vain asian esittelijä on allekirjoittanut. Kyseisestä vastauksesta ilmenee, että esittelijä oli esitellyt kantelunne silloiselle apulaisoikeuskanslerin sijaiselle Petri Martikaiselle, joka oli ilmoittanut, ettei kantelunne vastauksessa kerrotuilla perusteilla antanut aihetta hänen toimenpiteisiinsä.
Oikeuskanslerinviraston työjärjestyksen 22 §:n mukaan esittelijän kirjeen allekirjoittaa esittelijä yksin. Milloin esittelijän kirje on oikeuskanslerin tai apulaisoikeuskanslerin ratkaisusta laadittu toimituskirja, tämän tulee käydä kirjeestä ilmi.
Kirjoituksenne ei edellä kerrotuista syistä anna aihetta toimenpiteisiini.
Asian käsittely päättyy kaikilta osin tähän. Mahdolliset samaa asiakokonaisuutta koskevat uudet kirjoituksenne arkistoidaan niihin enää erikseen vastaamatta.
(allekirjoitus)
Apulaisoikeuskanslerin sijainen                             Kimmo Hakonen
(allekirjoitus)
Kansliapäällikkö                                                     Markus Löfman
Viimeksi päivitetty 20.02.2018 10:32
 

OKV:n vastaus SLAM ry:n kantelun (4.12.2017) hoidosta

Sähköposti Tulosta PDF

HUOM! Alla oleva vastauskirje on kopioitu alkuperäisestä OKV:n kirjeestä. Kirjeeseen on SLAM ry:n toimesta kommentoitu tätä artikkelia seuraavassa artikkelissa. Alla olevan ja OKV:n lähettämien aikaisempienkin paperisten kirjeiden sisältö näyttävät pitävästi toteen, että OKV:ssa ei ole kertaakaan käsitelty itse KO-tuomari Risto Tikkaa koskevaa SLAM ry:n laatimaa 20-kohtaista kantelua (kts. aiemmat artikkelit) raskauttavine aiheineen, vaan on keskitytty itse kannekohtien ratkaisujen sijaan huomion johtamiseksi täysin toisarvoisiin seikkoihin. Kanteisiin OKV:lle vastauksineen on vielä tulossa jatkoa... Onko valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ainoa laatuaan?

VASTAUS

OIKEUSKANSLERINVIRASTO                                                                                           08.12.2017                                              Dnro OKV/2236/1/2017

Jari Tiainen, SLAM ry                                                                                                                                                                                                                      1/1

Juhannustie 16 B

00750 HELSINKI

 

Arvostelette oikeuskanslerinvirastolle 4.12. lähettämässänne kantelussa Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin menettelyä asiassa L 12/16285 tekemienne kanteluiden käsittelyä oikeuskanslerinvirastossa. Toteatte muun ohella, että oikeuskanslerinvirastossa "ei ole käsitelty asianmukaisesti ammattiyhdistys SLAM ry:n lähettämiä kanteluita eikä niitä ole tosiasiassa käsitelty ollenkaan".

Olette kannellut mainitsemastanne asiasta useita kertoja. Oikeuskansleri Risto Hiekkataipale on toimiessaan apulaisoikeuskanslerina ja tämän sijaisena antanut Teille vastaukset 5.8.2013 (OKV/1269/1/2013), 23.9.2013 (OKV/1469/1/2013), 21.2.2014 (OKV/140/1/2014), 2.4.2014 (OKV/418/1/2014) ja 25.9.2015 (OKV/1075/1/2015). Lisäksi apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen on toimiessaan apulaisoikeuskanslerin sijaisena antanut Teille vastaukset 30.9.2016 (OKV/717/1/2016) ja 29.6.2017 (OKV/424/1/2017).

Valtioneuvoston oikeuskanlerista annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaan oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa oikeuskanslerin ohella apulaisoikeuskansleri ja tämän ollessa estyneenä apulaisoikeuskanslerin sijainen. Lain 11 §:n  1 momentin mukaan apulaisoikeuskansleri ratkaisee samalla vallalla kuin oikeuskansleri hänen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Pykälän 3 momentin mukaan sijaisen hoitaessa apulaisoikeuskanslerin tehtäviä sijaisesta on vastaavasti voimassa, mitä mainitussa laissa säädetään apulaisoikeuskanslerista.

Oikeuskanslerin, apulaisoikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin sijaisen toimivaltaan ei kuulu arvioida toistensa laillisuusvalvontaratkaisuja. Nyt toimittamamastanne kantelusta ei myöskään käy ilmi sellaisia uusia seikkoja, jotka antaisivat aiheen ryhtyä käsittelemään jo ratkaistua asiaanne uudelleen.

Esittelin kantelunne apulaisoikeuskanslerin sijaiselle Petri Martikaiselle. Hän ilmoitti, ettei kantelunne edellä kerrotuilla perusteilla anna aihetta hänen toimenpiteisiinsä.

 

Osastopäällikkö                                                         (allekirjoitus)

Esittelijäneuvos                                                         Markus Löfman

Viimeksi päivitetty 26.01.2018 11:17
 

Jatkokantelu oikeuskanslerille 5.1.2018

Sähköposti Tulosta PDF


KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Vantan KO:n tuomari Risto Tikka, apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen, osastopäällikkö/esittelijäneuvos Markus Löfman

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Vantaan KO: L12/16285 30.12.2013, OKV/424/1/2017 29.06.2017, OKV/2236/1/2017 08.12.2017

Asian kuvaus:
Oikeuskanslerinvirastossa ei ole edelleenkään käsitelty asianmukaisesti ammattiyhdistys SLAM ry:n lähettämiä kanteluita eikä niitä ole tosiasiassa käsitelty ollenkaan. Oikeuskanslerin lakikirjallisuuteen perustuvaa kannanottoja vailla on edelleenkin korruptoituneeksi epäiltävän oikeuslaitoksen toiminta vastaajan ja valtion enemmistöomistaman Finnair/FTS:n (Finnair Oyj) hyväksi SLAM ry:n alullepanemassa ja rahoittamassa oikeudenhaussa. Oikeuskansleri ei ole tähän päivään mennessä ottanut mitään kantaa monikohtaisen kantelun erittäin kiperiinkin ydinkysymyksiin kantajan ihmisoikeuksien ja oikeusturvan kannalta. Seuraavana näistä muutamia esimerkkejä. Onko Vantaan KO:n tuomari Risto Tikalla oikeutta muuttaa oikeushaasteen pääaihetta eli "vakautussopimusta" riidattomaksi seikaksi vastoin kantajan ehdotonta tahtoa ja Perustuslain Perusoikeuksien 21 §:ää? Onko KO:n tuomarilla oikeutta väittää SLAM ry:n kantajaedustajaa järjestäytymättömäksi työntekijäksi ja siten eriyttää hänet oman ammattiyhdistyksensä turvasta henkilökohtaiseen vastuuseen vastoin hänen ehdotonta tahtoa ja Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää?? Onko KO:n tuomarilla oikeutta evätä kantajalta hänen toisen; asiantuntijatodistajan ja "vakautussopimukseen" jo vuosia perehtyneen työoikeuden professori, OTT, VTK Seppo Koskisen käytön vastoin kantajan ehdotonta tahtoa ja sallia kuitenkin vastapuolelle jopa 4 todistajaa vastoin Perustuslain Perusoikeuksien 6 ja 21 §:ää??? Onko KO:n tuomarilla oikeutta ryhtyä omasta päästään väittämään palkattoman työn pakolla teettämistä palkanalennukseksi työtunteja lisäämällä vastoin "vakautussopimuksen" riidattomaksi muuttamaansa sisältöä????
Huomionarvoinen seikka on myöskin se, että yllämainitun kaltainen viranomaistoiminta suojeltavine kohteineen on kriminalisoitu EU:n Yleissopimuksen eli Ihmisoikeussopimuksen useammassakin artiklassa ja myöhemmissä lisäpöytäkirjoissa, joissa on runsaasti samankaltaisuuksia Suomen Perustuslain kanssa. Oikeuskanslerinvirastossa ei kuitenkaan ole vieläkään ryhdytty asianmukaisiin toimiin SLAM ry:n jo vuosissa lähettämistä useista kanteluista huolimatta. Oikeuskanslerinvirastossa on ainoastaan keskitytty SLAM ry:n aiempien kanteiden lukumäärän huolelliseen laskentaan ja esittelyyn. Tämä on sinänsä hyväkin seikka osoittaen SLAM ry:n alati jatkuvan sinnikkyyden korruption esilletuomiseksi ja kitkemiseksi Suomen oikeusjärjestelmästä. Perusteluna OKV:n toimimattomuudelle oli aluksi SLAM ry:n muutoksenhaku ylemmistä oikeusasteista vailla menestymismahdollisuuksia KO:n rampautettua tuomaritoiminnallaan alkuperäisen oikeudenhaun sisällön. Aikaavievän ja erittäin kalliin valitustien jälkeisiin kanteluihin OKV:ssa on vastattu SLAM ry:n kantelun statuksen muuttuneenkin äkisti "jo käsitellyksi" jutuksi! Kuitenkaan edes ensimmäisessä kappaleessa mainittuihin erittäin vakaviin toimivallan ylityksiin ja laittomuusepäilyihin ei ole annettu minkäänlaista vastausta OKV:sta. Siitä huolimatta OKV:ssa ollaan vastauksessa Dnro OKV/2236/1/2017 (08.12.2017) edellyttämässä kaikkien aiemmin käsittelemättömien kannekohtien lisäksi "sellaisia uusia seikkoja, jotka antaisivat aiheen ryhtyä käsittelemään jo ratkaistua asiaa uudelleen". Jo ratkaistua? UUDELLEEN??
SLAM ry jopa liitti KO-tuomari Risto Tikkaa koskevaan viimeisimpään kanteluunsa OKV:lle 01.03.2017 työoikeuden professori, OTT, VTK Seppo Koskisen täydentävän asiantuntijalausunnon, jossa Tikan toiminta kyseenalaistetaan mm. Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n näkökulmasta ja KKO:n ratkaisemasta vastaavasta ennakkotapauksesta. Ei siis ole mikään ihme, että Koskista ei haluttu todistamaan Vantaan KO:een! Professori Koskisen tietämys tästä työoikeuden aihepiiristä on entisen oikeuskansleri, OTT Jaakko Jonkan luokkaa. OKV:lle lähetetyissä kanteissa nimenomaan haluttiinkin Jonkan tutkivan kantelua sen erittäin merkittävän kytköksen takia valtion firmaan ja oikeuslaitokseen. Juttu päätyi kuitenkin valitettavastri aina poikkeuksetta sellaisille henkilöille, joiden kokemus ja koulutustausta eivät olleet riittäviä, koska tässä joudutaan edelleenkin selkeitä Perustuslain turvaamia oikeuksia esittämään jopa OKV:n suuntaan. Kaiken huipuksi professori Koskisen asiantuntijalausunnon UUSIA SEIKKOJA ei ole millään tavoin noteerattu OKV:ssa.
Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n sisältö kokonaisuudessaan antaa oikeuskanslerille täydet toimivaltuudet, ilman muutoksenhakuviiveitäkin, SLAM ry:n erittäin vakavien ja pitävästi todistettavien kanteluiden tutkimiseen ja ratkaisemiseen jo v. 2013 tapahtuneen KO:n osalta. On täysin ymmärrettävää, että oikeuskansleri ei puutu vielä käynnissä olevan oikeusasteen toimintaan. Sen sijaan ko. oikeusasteen päättymisen jälkeen tuomarin toimintaa koskevien kanteluiden käsittelemättä jättämiselle ei ole mitään pätevää perustetta. Kyseessähän on nimenomaan juttu, jonka tuomari on manipuloinut vastaajalle edulliseksi. Tarvetta oikeuskanslerille valittamiseen ei tietenkään olisi ollut,  jos itse juttu todisteluineen olisi säilynyt kantajan haluamana KO:ssa! Kyseinen 108 § siis velvoittaa oikeuskanslerin toimimaan ja noudattamaan ko. §.n edellyttämiä virkavelvollisuuksia. Sen perusteella oikeuskansleri on vaativaan virkaansa valittukin nuhteettomuutensa, koulutus- ja kokemustaustansa ohella. Tämän jatkumona tehtäväänsä hoitaessaan nimenkirjoitusoikeus on niinikään ainoastaan oikeuskanslerilla 108 §:n mukaisesti. Kanteluita voi niiden sisältöön puuttumatta valmistella ja esitellä oikeuskanlerille jokin muukin henkilö, mutta hänellä ei yksistään ole nimenkirjoitusoikeutta kanteluiden ratkaisuissa. Tämän seikan osastopäällikkö/esittelijäneuvos Markus Löfmankin toi esille vastauksensa (LIITE: /kts. edellinen artikkeli/) kolmannessa kappaleessa. Toisin oli kuitenkin tapahtunut tässä viimeisimmässä OKV:stä lähetetyssä vastauksessa, jonka oli allekirjoittanut ainoastaan osastopäällikkö/esittelijäneuvos Markus Löfman. Ei siis riitä, että Löfman lopuksi vain väittää esitelleensä kantelun apulaisoikeuskanslerin sijaiselle Petri Martikaiselle, vaan kantelun vastauksessa kuuluu olla 108 §:n protokollan velvoittamana myöskin Martikaisen nimi. SLAM ry on tähänastisten kokemustensa perusteella oppinut terveen skeptiseksi kaiken viranomaistoiminnan suhteen Suomessa, kun vastaajana onkin normijuttujen sijaan "yhteiskunnalliset vaikuttajat". Entäpä jos Martikainen myöhemmin väittääkin, että ei "muista" nähneensä  koko SLAM ry:n kantelua, jolloin kantelu on ikään kuin "hävinnyt" byrokratian rattaisiin pienin uhrauksin selitettävällä tavalla?
Ammattiyhdistys SLAM ry:llä on siis täysin asiallisin perustein oikeus vaatia oikeuskanslerin virkaa hoitavan henkilön allekirjoittamaan vastauksen SLAM ry:n viimeisimpään KO-tuomari Risto Tikkaa koskevaan kanteluun ja ottamaan lakikirjallisuuteen perustuvan kannan kantelun kaikkiin kohtiin. Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n edellyttämän hierarkian mukaisella allekirjoittajalla on merkitystä sikälikin, kun OKV:nkin toiminnasta tehdään valituksia EU:n eri tuomioistuimiin ja elimiin. Niissä saatetaan ihmetellä, jos allekirjoittajana on "vain" osastopäällikkö/esittelijäneuvos Markus Löfman, vaikka itse oikeuskanslerin kuuluu olla ylin laillisuusvalvoja Suomessa. Edustaahan oikeuskansleri toiminnallaan koko Suomen oikeuslaitosta maailmallakin.
Löfmanin vastauksen neljännessä kappaleessa annetaan lisätodisteiden merkityksettömyyden lisäksi ymmärtää SLAM ry:n haluavan kanteluidensa aikaisempien apulaioikeuskanslereiden sijaisten "käsittelyiden" kumoamista jonkin toisen oikeuskanslerin viranhaltijan toimesta. SLAM ry:n vaatimus on kuitenkin ainoastaan ollut ja on edelleenkin, että edes joku oikeuskanslerin viranhaltijoista tutkisi viimeisimmän kantelun kohta kohdalta edes ensimmäisen kerran ja sekä niihin liittyvän pitävän kirjallisen, alustavan todisteaineiston. SLAM ry. on ainoastaan esittänyt jo vuosia sitten kannettaan  hoitamaan oikeuskansleri, OTT Jaakko Jonkan hänen erinomaisen pätevyytensä ja kirjallisten julkaisujensa suhteen kantelun aihepiirin osalta. Kantelu varsinkin ammattiyhdistyksen esittämänä pitäisi olla riittävän arvovaltainen ja olisi muutenkin valtion enemmistöomistamaa Finnairia ja Suomen oikeuslaitosta koskevana kuulunut ehdottomasti jättää Jonkan käsiteltäväksi hänen vielä toimiessa virassaan. Annettinko SLAM ry:n kanteita edes koskaan Jonkan tietoon, kun ne päätyivät järjestään aina apulaisoikeuskanslerin sijaisille? Jopa Jonkalle osoitettu yksityiskirje oli avattu ja vastattu muiden toimesta! Mitkä muut asiat olisivat muutoin olleet tärkeämpiä aiheita, kuin palkattoman pakkotyön teettäminen jopa kolmansillakin osapuolilla irtisanomisella kirjallisestikin uhkaamalla valtion omistajaohjaamassa (???) pörssiyhtiössä ja sitä koskevassa kyseenalaisessa tuomaroinnissa? Nämä irvokkaat tapahtumat muutettiin kuitenkin "lainmukaisiksi" Vantaan käräjä"oikeudessa".
Se ei ole laillista. Vai onko arvoisa oikeuskansleri eri mieltä?Jari Tiainen, SLAM ry. hallituksen vt. puheenjohtaja
p. 044 5668619
e: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
Ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry,
ly-tunnus 2201059-2, PRH nro 198.562,
Pyökkikuja 11, 01360 VANTAA
FINLAND

Muut kantelut ja vireilläolo:


Liitteet:
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

 

Viimeksi päivitetty 08.02.2018 16:46
 

Jatkokantelu oikeuskanslerille kantelu Dnro OKV/424/1/2017 HOITAMATTOMUUDESTA

Sähköposti Tulosta PDF
Tiedoksi tämän artikkelin lukijoille: Allaolevaan kanteluun sijoitettu OKV:n vastausliite ei teknisistä syistä toistaiseksi aukene liitettä klikkaamalla. Jos ongelmaa ei saada korjattua ajoissa, niin kopioimme OKV:n vastauksen erilliseksi artikkeliksi tämän artikkelin jälkeen.
Oikeuskanslerinvirastossa ei ole edelleenkään käsitelty asianmukaisesti ammattiyhdistys SLAM ry:n lähettämiä kanteluita eikä niitä ole tosiasiassa käsitelty ollenkaan. Oikeuskanslerin lakikirjallisuuteen perustuvaa kannanottoja vailla on edelleenkin korruptoituneeksi epäiltävän oikeuslaitoksen toiminta vastaajan ja valtion enemmistöomistaman Finnair/FTS:n (Finnair Oyj) hyväksi SLAM ry:n alullepanemassa ja rahoittamassa oikeudenhaussa. Oikeuskansleri ei ole tähän päivään mennessä ottanut mitään kantaa monikohtaisen kantelun erittäin kiperiinkin ydinkysymyksiin kantajan ihmisoikeuksien ja oikeusturvan kannalta. Seuraavana näistä muutamia esimerkkejä. Onko Vantaan KO:n tuomari Risto Tikalla oikeutta muuttaa oikeushaasteen pääaihetta eli "vakautussopimusta" riidattomaksi seikaksi vastoin kantajan ehdotonta tahtoa ja Perustuslain Perusoikeuksien 21 §:ää? Onko KO:n tuomarilla oikeutta väittää SLAM ry:n kantajaedustajaa järjestäytymättömäksi työntekijäksi ja siten eriyttää hänet oman ammattiyhdistyksensä turvasta henkilökohtaiseen vastuuseen vastoin hänen ehdotonta tahtoa ja Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää?? Onko KO:n tuomarilla oikeutta evätä kantajalta hänen toisen; asiantuntijatodistajan ja "vakautussopimukseen" jo vuosia perehtyneen työoikeuden professori, OTT, VTK Seppo Koskisen käytön vastoin kantajan ehdotonta tahtoa ja sallia kuitenkin vastapuolelle jopa 4 todistajaa vastoin Perustuslain Perusoikeuksien 6 ja 21 §:ää??? Onko KO:n tuomarilla oikeutta ryhtyä omasta päästään väittämään palkattoman työn pakolla teettämistä palkanalennukseksi työtunteja lisäämällä vastoin "vakautussopimuksen" riidattomaksi muuttamaansa sisältöä????
Huomionarvoinen seikka on myöskin se, että yllämainitun kaltainen viranomaistoiminta suojeltavine kohteineen on kriminalisoitu EU:n Yleissopimuksen eli Ihmisoikeussopimuksen useammassakin artiklassa ja myöhemmissä lisäpöytäkirjoissa, joissa on runsaasti samankaltaisuuksia Suomen Perustuslain kanssa. Oikeuskanslerinvirastossa ei kuitenkaan ole vieläkään ryhdytty asianmukaisiin toimiin SLAM ry:n jo vuosissa lähettämistä useista kanteluista huolimatta. Oikeuskanslerinvirastossa on ainoastaan keskitytty SLAM ry:n aiempien kanteiden lukumäärän huolelliseen laskentaan ja esittelyyn. Tämä on sinänsä hyväkin seikka osoittaen SLAM ry:n alati jatkuvan sinnikkyyden korruption esilletuomiseksi ja kitkemiseksi Suomen oikeusjärjestelmästä. Perusteluna OKV:n toimimattomuudelle oli aluksi SLAM ry:n muutoksenhaku ylemmistä oikeusasteista vailla menestymismahdollisuuksia KO:n rampautettua tuomaritoiminnallaan alkuperäisen oikeudenhaun sisällön. Aikaavievän ja erittäin kalliin valitustien jälkeisiin kanteluihin OKV:ssa on vastattu SLAM ry:n kantelun statuksen muuttuneenkin äkisti "jo käsitellyksi" jutuksi! Kuitenkaan edes ensimmäisessä kappaleessa mainittuihin erittäin vakaviin toimivallan ylityksiin ja laittomuusepäilyihin ei ole annettu minkäänlaista vastausta OKV:sta. Siitä huolimatta OKV:ssa ollaan vastauksessa Dnro OKV/2236/1/2017 (08.12.2017) edellyttämässä kaikkien aiemmin käsittelemättömien kannekohtien lisäksi "sellaisia uusia seikkoja, jotka antaisivat aiheen ryhtyä käsittelemään jo ratkaistua asiaa uudelleen". Jo ratkaistua? UUDELLEEN??
SLAM ry jopa liitti KO-tuomari Risto Tikkaa koskevaan viimeisimpään kanteluunsa OKV:lle 01.03.2017 työoikeuden professori, OTT, VTK Seppo Koskisen täydentävän asiantuntijalausunnon, jossa Tikan toiminta kyseenalaistetaan mm. Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n näkökulmasta ja KKO:n ratkaisemasta vastaavasta ennakkotapauksesta. Ei siis ole mikään ihme, että Koskista ei haluttu todistamaan Vantaan KO:een! Professori Koskisen tietämys tästä työoikeuden aihepiiristä on entisen oikeuskansleri, OTT Jaakko Jonkan luokkaa. OKV:lle lähetetyissä kanteissa nimenomaan haluttiinkin Jonkan tutkivan kantelua sen erittäin merkittävän kytköksen takia valtion firmaan ja oikeuslaitokseen. Juttu päätyi kuitenkin valitettavastri aina poikkeuksetta sellaisille henkilöille, joiden kokemus ja koulutustausta eivät olleet riittäviä, koska tässä joudutaan edelleenkin selkeitä Perustuslain turvaamia oikeuksia esittämään jopa OKV:n suuntaan. Kaiken huipuksi professori Koskisen asiantuntijalausunnon UUSIA SEIKKOJA ei ole millään tavoin noteerattu OKV:ssa.
Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n sisältö kokonaisuudessaan antaa oikeuskanslerille täydet toimivaltuudet, ilman muutoksenhakuviiveitäkin, SLAM ry:n erittäin vakavien ja pitävästi todistettavien kanteluiden tutkimiseen ja ratkaisemiseen jo v. 2013 tapahtuneen KO:n osalta. On täysin ymmärrettävää, että oikeuskansleri ei puutu vielä käynnissä olevan oikeusasteen toimintaan. Sen sijaan ko. oikeusasteen päättymisen jälkeen tuomarin toimintaa koskevien kanteluiden käsittelemättä jättämiselle ei ole mitään pätevää perustetta. Kyseessähän on nimenomaan juttu, jonka tuomari on manipuloinut vastaajalle edulliseksi. Tarvetta oikeuskanslerille valittamiseen ei tietenkään olisi ollut,  jos itse juttu todisteluineen olisi säilynyt kantajan haluamana KO:ssa! Kyseinen 108 § siis velvoittaa oikeuskanslerin toimimaan ja noudattamaan ko. §.n edellyttämiä virkavelvollisuuksia. Sen perusteella oikeuskansleri on vaativaan virkaansa valittukin nuhteettomuutensa, koulutus- ja kokemustaustansa ohella. Tämän jatkumona tehtäväänsä hoitaessaan nimenkirjoitusoikeus on niinikään ainoastaan oikeuskanslerilla 108 §:n mukaisesti. Kanteluita voi niiden sisältöön puuttumatta valmistella ja esitellä oikeuskanlerille jokin muukin henkilö, mutta hänellä ei yksistään ole nimenkirjoitusoikeutta kanteluiden ratkaisuissa. Tämän seikan osastopäällikkö/esittelijäneuvos Markus Löfmankin toi esille vastauksensa (LIITE) kolmannessa kappaleessa. Toisin oli kuitenkin tapahtunut tässä viimeisimmässä OKV:stä lähetetyssä vastauksessa, jonka oli allekirjoittanut ainoastaan osastopäällikkö/esittelijäneuvos Markus Löfman. Ei siis riitä, että Löfman lopuksi vain väittää esitelleensä kantelun apulaisoikeuskanslerin sijaiselle Petri Martikaiselle, vaan kantelun vastauksessa kuuluu olla 108 §:n protokollan velvoittamana myöskin Martikaisen nimi. SLAM ry on tähänastisten kokemustensa perusteella oppinut terveen skeptiseksi kaiken viranomaistoiminnan suhteen Suomessa, kun vastaajana onkin normijuttujen sijaan "yhteiskunnalliset vaikuttajat". Entäpä jos Martikainen myöhemmin väittääkin, että ei "muista" nähneensä  koko SLAM ry:n kantelua, jolloin kantelu on ikään kuin "hävinnyt" byrokratian rattaisiin pienin uhrauksin selitettävällä tavalla?
Ammattiyhdistys SLAM ry:llä on siis täysin asiallisin perustein oikeus vaatia oikeuskanslerin virkaa hoitavan henkilön allekirjoittamaan vastauksen SLAM ry:n viimeisimpään KO-tuomari Risto Tikkaa koskevaan kanteluun ja ottamaan lakikirjallisuuteen perustuvan kannan kantelun kaikkiin kohtiin. Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n edellyttämän hierarkian mukaisella allekirjoittajalla on merkitystä sikälikin, kun OKV:nkin toiminnasta tehdään valituksia EU:n eri tuomioistuimiin ja elimiin. Niissä saatetaan ihmetellä, jos allekirjoittajana on "vain" osastopäällikkö/esittelijäneuvos Markus Löfman, vaikka itse oikeuskanslerin kuuluu olla ylin laillisuusvalvoja Suomessa. Edustaahan oikeuskansleri toiminnallaan koko Suomen oikeuslaitosta maailmallakin.
Löfmanin vastauksen neljännessä kappaleessa annetaan lisätodisteiden merkityksettömyyden lisäksi ymmärtää SLAM ry:n haluavan kanteluidensa aikaisempien apulaioikeuskanslereiden sijaisten "käsittelyiden" kumoamista jonkin toisen oikeuskanslerin viranhaltijan toimesta. SLAM ry:n vaatimus on kuitenkin ainoastaan ollut ja on edelleenkin, että edes joku oikeuskanslerin viranhaltijoista tutkisi viimeisimmän kantelun kohta kohdalta edes ensimmäisen kerran ja sekä niihin liittyvän pitävän kirjallisen, alustavan todisteaineiston. SLAM ry. on ainoastaan esittänyt jo vuosia sitten kannettaan  hoitamaan oikeuskansleri, OTT Jaakko Jonkan hänen erinomaisen pätevyytensä ja kirjallisten julkaisujensa suhteen kantelun aihepiirin osalta. Kantelu varsinkin ammattiyhdistyksen esittämänä pitäisi olla riittävän arvovaltainen ja olisi muutenkin valtion enemmistöomistamaa Finnairia ja Suomen oikeuslaitosta koskevana kuulunut ehdottomasti jättää Jonkan käsiteltäväksi hänen vielä toimiessa virassaan. Annettinko SLAM ry:n kanteita edes koskaan Jonkan tietoon, kun ne päätyivät järjestään aina apulaisoikeuskanslerin sijaisille? Jopa Jonkalle osoitettu yksityiskirje oli avattu ja vastattu muiden toimesta! Mitkä muut asiat olisivat muutoin olleet tärkeämpiä aiheita, kuin palkattoman pakkotyön teettäminen jopa kolmansillakin osapuolilla irtisanomisella kirjallisestikin uhkaamalla valtion omistajaohjaamassa (???) pörssiyhtiössä ja sitä koskevassa kyseenalaisessa tuomaroinnissa? Nämä irvokkaat tapahtumat muutettiin kuitenkin "lainmukaisiksi" Vantaan käräjä"oikeudessa".
Se ei ole laillista. Vai onko arvoisa oikeuskansleri eri mieltä?
Jari Tiainen, SLAM ry. hallituksen vt. puheenjohtaja
p. 044 5668619

Ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry,
ly-tunnus 2201059-2, PRH nro 198.562,
Pyökkikuja 11, 01360 VANTAA
FINLAND
 


Sivu 2 / 25

Liittyneet

38 Yhteensä
Sivustolla on 19 vierasta 
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
106
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 784