Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

Apulaisoikeuskanslerin vastaus kanteluun KO-tuomari R. Tikan toimista (edit.2)

Sähköposti Tulosta PDF

Jätin kuluneena kesänä-15 ammattiyhdistyksemme, SLAM ry:n hallituksen ja jäsenistön edunvalvonnan nimissä sähköisellä lomakkeella kantelun oikeuskanslerille aikaisempina vuosina lähettämieni paperisten kanteluiden täydennykseksi. Tämä viimeisin kantelukirjelmä on esitetty kokonaisuudessaan hieman aiempana artikkelina näillä sivuilla. Aiempia kanteluita olin jättänyt paperikirjeitse 2 kappaletta v. 2013 ja toiset 2 kpl v. 2014 ja nekin ovat sisällöllisesti edelleen voimassa ja oikeuskanslerin ratkaisua vaille. "Vakiintuneen käytännönhän" (ei siis oikeuskirjallisuuteen perustuvan) mukaan oikeuskansleri ei tutki kanteluita, jos kanteen aihe on tuomioistuimen käsiteltävänä tai siihen voi hakea muutosta. Tämä on räikeä epäkohta, sillä korkeammat oikeusasteet eivät "kurinpidollisesti" tutki alemman oikeusasteen tuomarin TOIMINNAN eettisyyttä vaan muuttavat tarvittaessa ainoastaan annettua TUOMIOTA suuntaan tai toiseen. Tuomareiden lain noudattamisen ja velvollisuutensa täyttämisen valvonta kuuluu Suomen Perustuslain 108 §:n (laillisuusvalvonta) mukaan oikeuskanslerille, ei korkeammille oikeusasteille! "Tehtävää hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista". Tapauksessamme (apulais-)oikeuskansleri(-n sijainen) Risto Hiekkataipale ei ole tehnyt mitään, vaikka KO:n tuomari oli tehnyt Perustuslakiakin rikkovia virkavirheitä ja toiminut vastaajan hyväksi sisällöltäänkin vääristyneen kanteen edelleen jatkuesa vuosia korkeammissa oikeusasteissa aiheuttaen huomattavia lisäkustannuksiakin, kun vääryyksiä ei haluta korjata ajoissa! Tällainen ajanpeluu aiheuttaa myöskin kanneoikeuden vanhenemisen muiden potentiaalisten kanteiden nostajien osalta, jotka haluavat ensin varmistua kanteensa menestymismahdollisuudesta SLAM ry:n kanteen toimiessa ennakkotapauksena. Tähän vastaaja, Finnair Oyj mitä luultavimmin pyrkiikin jo heidän asiakkaitaankin vastaan käytävien oikeudenkäyntien perusteella. Korvausta saavat viiveellä vain ne asiakkaat/työntekijät, jotka ovat tietoisia oikeuksistaan ja hekin vasta uuvuttavan pitkien ja kalliiden oikeustaisteluiden jälkeen! Tämä tulee oikeudenkäyntikuluista ja korvauksista huolimatta Finnairille halvemmaksi kuin maksaminen KAIKILLE korvauksiin/palkkoihinsa oikeutetuille! Imagokysymys onkin jo toinen juttu ,kun näitä erittäin valonarkoja juttuja alkaa tulla julkisuuteen systemaattisesta salaamispolitiikasta huolimatta. Finnairin kaltoin kohtelemia alkaa olla yksinkertaisesti jo liian paljon, kun jo nyt liikutaan nelinumeroisissa luvuissa...

 

Edustamani SLAM ry:n vireillepanema oikeuskanne on edennyt jo käräjä"oikeuden" ja hovioikeuden läpi ja odottaa tällä hetkellä Korkeimman oikeuden päätöstä, mikä venynee ensi vuoden puolelle sopien erinomaisesti Finnairin vanhenemistrategiaan... SLAM ry:n oikeudenhaun eri oikeusasteissa jo käytyään oikeuskanslerille Jaakko Jonkalle osoittamiani kanteita on täytynyt päivittää nykytilannettakin vastaavaksi, joten niitä on kertynyt jo useita keskeytymättömän oikeudenhakumme jatkuttua "vakautussopimusta" vastaan jo vuosia. SLAM ry:n toimintaan verrattuna arveluttava seikka on se tosiasia, että "vakautussopimuksesta" työntekijäpuolelta vastuussa olevat mm. IAU/ITA ovat täysin luopuneet työnantajan itselleen pimittämien työntekijöiden "henkilökohtaisten säästösummien" takaisinvaatimisesta! Tämä on sinänsä loogistakin, sillä julkisuuteen karkaava "vakautussopimus" on yhtä valonarka "tessi" siihen sekaantuneille työntekijäpuolienkin ammattiyhdistyksille kuin työnantajapuolellekin! Palkaton pakkotyö kun ei millään taivu markkinatalouden toimintamalliksi muissakaan EU-maissa! Finnairinkin jälkikäteen keksimä sepustus sopimuksen kirjaamattomasta "muuntumisesta" palkanalennukseksi ja vastuun sysääminen PELKÄSTÄÄN FTS:n kontolle on lähinnä epätoivoinen pelastautumisyritys, mikä vain PAHENTAA tilannetta (kirjanpitorikosepäilyt)! Palkanalennusväittämä voidaan pitävällä tavalla ampua seulaksi Finnairin omilla julkaisuilla, mitkä on liitteinä aiemmassa artikkelissani palkattomasta työstä. Samoin epätoivoista on myöskin ollut tuomaripelikin, jossa minut on yritetty eriyttää Suomen perustuslain turvaamasta ammattiyhdistyksestä SLAM ry:stä, jolla on Perustuslain mukaan esim. IAU/ITA:n ohella TÄYDET NEUVOTTELUOIKEUDET jäsentensä edunvalvomiseksi -myöskin "vakautussopimuksen" suhteen! Tällaisella Järjestäytymättömyys-tulkinnalla on siten haettu oikeutta sovaltaa ko "tessiä" minuun ja muihin edustamani SLAM ry:n jäseniin -vastoin Perustuslain Perusoikeuksien 13:tta §:ä!!

 

Oikeuskanslerinvirastossa oli kanteemme alkuvaiheessa oikeuskanslerina Jaakko Jonkka, apulaisoikeuskanslerina Mikko Puumalainen ja apulaisoikeuskanslerin sijaisena Risto Hiekkataipale. Heidän koulutuksellisia taustojaan tutkittuani totesin tohtori Jonkan olevan kokemukseltaan ja koulutukseltaan ylivoimaisesti paras vaihtoehto tutkimaan hänen meriittejäänkin sivuavaa kannettamme jo päättyneen KO:n "tuomaripelin" osalta. Kanteemme oli myös yhteiskunnalliseltakin merkitykseltään poikkeuksellisen suuri ratkaistavaksi nimenomaan Jonkan toimesta. Olihan "vakautussopimuksessa" kyseessä selkeästi osoitettavan palkattoman pakkotyön (kts. aiempi artikkeli!) teettäminen valtion "omistajaohjauksessa" (silloin Jyri Häkämies, Heidi Hautala) olevassa pörssiyhtiössä ja 13,9 miljoonan €uron hyödyntavoittelu tulonsiirtoina n. 1600:lta Tekniikan työntekijältä Finnairille sekä "häivyttäminen" kirjanpidollisestikin "olemassa olemattomaksi" sopimukseksi. Jonkalle henkilökohtaisestikin osoittamani kaikki 4 aiempaa paperista kirjelmää ovat kuitenkin päätyneet silloisen apulaisoikeuskanslerin sijaisen, Risto Hiekkataipaleen käsiteltäväksi -vai pitäisikö sanoa arkistoitavaksi?! Tämä on sikälikin erikoista, että apulaisoikeuskanslerin sijainen toimii vasta silloin kun SEKÄ oikeuskansleri ETTÄ apulaisoikeuskansleri ovat estyneitä hoitamaan tehtäviään. Oliko näin käynyt peräti 4 kertaa ja vieläpä Jonkalle henkilökohtaisesti osoitetulle kirjeelle, josta ei päältä ilmennyt kyseessä olevan valitusasia eli kyseessä oli kirjesalaisuuden alainen henkilökohtaisesti osoitettu kirje! Jonkka ei nimittäin itse ole antanut mitään ilmoitusta kirjeen vastaanottamisesta ja kantelun delegoimisesta Hiekkataipaleelle!

 

Tähän päivään mennessä Valtioneuvoston linnassa on myöskin tapahtunut sen verran päivityksiä, että Risto Hiekkataipale on näköjään ylennyt apulaisoikeuskansleriksi eli (toiseksi) ylimmäksi laillisuusvalvojaksi. Viideskin, sähköisenä lomakkeena kesällä lähettämäni 20-kohtainen kantelu KO-tuomari Risto Tikasta oli päätynyt hänen haltuunsa, vaikka suosittelin sitäkin jutun laajuuden ja vaativuuden suhteen Jonkalle. Aiemmasta passiivisuudestaan edellisten kanteluideni osalta ja "vakiintuneesta käytännöstä" täysin poiketen Hiekkataipale oli kuitenkin jo ENNEN Korkeimman oikeuden päätöstä henkilökohtaisesti ottanut kantaa osaan kahdestakymmenestä valituskohdasta nimeämättä tai numeroimatta kuitenkaan mistä niistä oli täsmällisesti kyse. Kannanotot olivat nimenomaan vastaajalle eli Finnairille suosiollisia kuten tämän artikkelin lopussa aukeavasta liitteestä ilmenee. Loput epämiellyttävät kohdat hän oli kuitenkin tyystin sivuuttanut perusteenaan: "Koska valituslupanne on korkeimman oikeuden käsiteltävänä, en MUILTA OSIN ryhdy tutkimaan kanteluanne." Kantelussani (kts. aiempi artikkeli) ei vain ollut "muita osia" vaan se kritisoi KAIKILLA 20:llä kohdalla VAIN ja AINOASTAAN KO-tuomari Risto Tikan virkavelvollisuuksien Perustuslakejakin rikkovia laiminlyöntiepäilyjä!! Mistä johtuu tällainen "valikoiva" asian raukeamisyritys ja sen erittäin tärkeiden muiden kantelukohtien lakaisuysitys maton alle?!! Hiekkataipale ei niinikään mainitse sitä, että hän on joka tapauksessa Perustuslain velvoittama tutkimaan KAIKKI kantelun 20 kohtaa perustuslakirikkomuksineen viimeistään Korkeimman oikeuden käsittelyn jälkeen -KKO:han EI siis suorita mitään "kurinpidollista" valvontaa/tuomiota alempien oikeusasteiden tuomareiden virkavelvollisuusepäilyjen suhteen vaan se kuuluu oikeuskanslerille!

 

Esimerkkinä avoimia kysymyksiä Risto Hiekkataipaleelle 20-kohtaisen kantelun kolmeen kohtaan liittyen:

 

Onko apulaisoikeuskansleri Hiekkataipaleen mielestä oikeuden toteutumista, että KO:n tuomari Tikka keksii TÄYSIN OMASTA PÄÄSTÄÄN "vakautussopimuksessa" olevan kyse vain "vähäisestä palkanalennuksesta" palkattoman pakkotyön asemesta??! Tämä vaikutti ratkaisevalla tavalla jutun kulkuun Finnairin hyväksi myöskin HO:ssa sillä HO ei enää tarkistanut Tikan väittämän paikkansapitämättömyyttä! Palkattomuuden voimme osoittaa täysin pitävästi toteen Finnairin OMALLA dokumentaatiolla itse "vakautussopimuksesta" alkaen (kts. aiempi artikkeli palkattomasta työstä) ja palkattomuus on vastoin PAKOTTAVAA työlainsäädäntöä!!! Hiekkataipaleen pitäisi (toiseksi) ylimpänä laillisuusvalvojana olla näistä perusasioista selvillä. koska on ottanut jutun "hoitaakseenkin". Vaatiiko näinkin päivänselvän seikan todentaminen jutun käyttämistä ensin KKO:ssa, joka ei sitä edes käsittele "vakautussopimuksen" päädyttyä vastoin kantajan tahtoa(!!) tuomari Tikan toiminnan tuloksena riidattomaksi seikaksi jo KO:ssa ja siten pois vastaajan eli Finnairin epämiellyttävistä todisteista heitä itseään vastaan. "Vakautussopimukseen" oleellisena osana kuuluvaa "bonusmallia" Finnair ei edes antanut KO:lle...

 

Onko apulaisoikeuskansleri Hiekkataipaleen mielestä oikeuden toteutumista, että KO:n tuomari Tikka mielivaltaisesti kieltää riitautukseen jo vuosia perehtyneen työoikeuden professori, Seppo Koskisen käytön SLAM ry:n asiantuntijatodistajana? Jutun kantajan todistajamäärä rajoittui siten vain yhteen (1!), eri teeman todistajaan!! Tikka salli kuitenkin Finnairin täysin vapaasti marssittaa "oikeuteen" jopa neljäkin (4!) todistajaa, joista yhdellä ei edes ollut MITÄÄN tekemistä koko "vakautussopimuksen" saatikka Finnairin kanssa! Tiesikö tuomari muka ennakkoon ja KANTAJAA paremmin, millä asialla ja millä todistajilla kantaja aikoo kanteensa rakentaa Tikan rusikoidessa kanteen torsoksi??! Tuomari Tikka muutti itse kanteen aiheen eli "vakautussopimuksen" riidattomaksi seikaksi ja eväsi kantajalta erittäin tärkeän todistajan!! Toiminta on räikeästi vastoin Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 6:detta §:ää eli ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä!! Painotan vielä, että perustuslain 108 § velvoittaa oikeuskanslerin valvomaan perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien ("vakautustyö oli myös pakkotyötä, kts YK ILO:n artikla 29!) toteutumista tehtäväänsä hoitaessaan! Luulisi olevan apulaisoikeuskanslerille selvä seikka tehtäviensä hallinnan suhteen, kun maallikotkin osaavat tarvittaessa lukea ja sisäistää Perustuslakia ja työlainsäädäntöä!

 

Onko apulaisoikeuskansleri Hiekkataipaleen mielestä oikeuden toteutumista, että KO:n tuomari Tikka systemaattisesti estää kantajaa saamasta kannettaan KO:n käsiteltäväksi kantajan aikomuksen mukaisena Tikan muuttaessa itse kanteen aiheen eli "vakautussopimuksen" riidattomaksi seikaksi!! Sen sijaan Tikka oli kuitenkin ITSE muokannut "jo lukkoonlyötyä" pääkäsittelyaineistoa epäkurantilla Työtuomioistuimen lausunnolla, johon Tikkakin tuomionsa perusti! Perustuslain Perusoikeuksien 21:sen §:n(oikeusturva) turvaama OIKEUS TULLA KUULLUKSI ei siis ole toteutunut kantajan/SLAM ry:n osalta. Lisäksi Perustuslain Perusoikeuksien 13:nnen §:n turvaamana SLAM ry. on yhtä "oikea" ammattiyhdistys kuin IAU/ITA:kin ja sillä on Perustuslain ko. §:n kuvaama oikeus neuvotella "tesseistä" tai "vakautussopimuksesta" jäsentensä edunvalvonnan nimissä, jos sopimusta aiotaan soveltaa ulkopuolelle jääneen SLAM ry:nkin jäseniin! Yksityisellä sektorilla ei ole olemassa mitään erillisiä "TES-neuvotteluoikeuksia", vaan Perustuslain turvaamana ne ovat kaikilla ammattiyhdistyksillä, joilla on omat jäsenet! Tämä oli "unohtunut" tuomari Tikankin toiminnasta!

 

Jos apulaisoikeuskansleri Hiekkataipale on todellakin tätä mieltä pelkästään näistä kolmesta/20 kantelun kohdasta, niin hän toimii useammallakin tavalla vastoin Suomen Perustuslain Perusoikeuksia! On visusti muistettava, että Suomen Perustuslaki on kaikkeen muuhun laisäädäntöön nähden etusijalla eli jos muussa lainsäädännössä tai "vakiintuneissa käytännöissä" on ristiriita Perustuslakiin nähden, niin Perustuslaki saa etusijan (106 §). Tämä koskee myöskin oikeuskanslerin toimintaa: hän ei voi "soveltaa" yksiselitteisesti selkolukuista Perustuslakia mieleiseseen "tulkiten" sen sisältöä, vaikka hänen toimenkuvansa onkin määritelty jo itse Perustuslain 108:nnessa §:ssä. Oikeuskansleri ei tee muutoksia perustuslakiin ja sen soveltamiseen. Hiekkataipaleenkin on lopulta tunnustettava, että tuomari on toiminut ratkaisevalla tavalla väärin erittäin suuren ja tärkeän jutun tuomaroinnissa. Vaikka lopputuloksena "vakautussopimukseen" sekaantunut korkeatkin tahot joutuvat rikosoikeudelliseenkin edesvastuuseen teoistaan ja Finnairin maine saattaa entisestäänkin ryvettyä kivikautisen henkilöstöpolitiikkansakin saralla, niin on järjenvastaista suojella syyllisiä, vaikka he olisivat kuinka verkostoituneita jopa oikeustoimia vastaan! Juttu vain paisuu entisestään ja kohta on koko Suomen maine ryvettynyt, jos se ei pysty noudattamaan edes omaa Perustuslakiaan oikeuskanslerin esimerkillä! Ne ketkä ovat ALUNPERIN "vakautussopimuksesta" vastuussa ovat kuitenkin vain pikkukaloja tässä sopassa, joten täysin uhrattavissa edesvastuuseen teoistaan. Eivätköhän isommat kalat osaa uida syvemmissä vesissä "asioista tietämättöminä". Millä heitä kukaan muutenkaan pystyisi käräyttämään todisteiden puuttuessa? SLAM ry:nkään jo vuosia keräämä pitävä todistusaineistopohjakaan ei riitä juurikaan Finnairin ulkopuolelle eikä se ole tarpeenkaan. SLAM ry on lahjomattomana työntekijöidensä edunvalvojana vain hakemassa takautuvia palkkasaataviaan ja "vakautussopimukseen" ja sen pakonomaiseen soveltamiseen sekaantuneita edesvastuuseen. Tehtyä megaluokan vedätysyritystä nimellä "vakautussopimus" on yksinkertaisesti mahdotonta enää saada tekemättömäksi, kun työntekijöiltä on ensin petosmielessä riistetty heidän palkkasaatavat eikä niitä ole vieläkään palautettu! Läheskään kaikki "duunarit" eivät ole vedätettävissä vain sillä perusteella, että heitä erehdytään pitämään "vain" duunareina. Joillekin se on ihan tietoinen valinta ja kutsumus.

 

SLAM ry siis pitää "vakautussopimusta" ja sen soveltamista EDELLEEN laittomaksi epäiltävänä ja jopa rikollisena toimintana mm. petosepäilyineen. Tätä seikkaa tukevat Yhdistyksen omien todisteiden/todistajien lisäksi tämän "tessin" sisällön salausyritykset ja julkaisemattomuus sopijaosapuolien toimesta, vaikka TES:sien kuuluu olla täysin julkisia asiakirjoja. Myöskin kirjanpidolliset rikosepäilyt reaalisoituvat, sillä "vakautussopimuksesta" ei ole vuosina 2009-13 ollut minkäänlaista kirjanpidollista merkintää tai takaisinmaksuvarausta sopimuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi Finnair yrittää viimeisimpänä keinona sälyttää vastuun "vakautussopimuksesta" ja sen takaisinmaksuvelvollisuudesta PELKÄSTÄÄN Tekniikkansa, FTS kontolle, jota on pidetty taloudellisesti ja "verosuunnittelulla" kuralla pumppaamalla sen tuotot ja myyntivoitot emoyhtiölle ja johtajille! Salatussa "vakautussopimuksessa" ja siihen liittyvässä muussakin dokumentaatiossa (kts aiemmat artikkelit!) on kuitenkin yksiselitteisesti mainittu, että vastuussa on Tekniikka JA/TAI Emoyhtiö erilaisilla painotusarvo"skenarioilla"!! Sopijaosapuolien alkuperäiseen suunnitelmaan ei kuitenkaan kuulunut, että AINOASTAAN Finnairin Tekniikkaa koskenut "vakautussopimustessi" vuotaa talon ulkopuolelle ja emoyhtiönkin rasitteeksi siitä huolimatta, että kaikki työntekijäpuolien ammattiyhdistykset oli painostettu siihen mukaan. "Vakautusahojen" pimitysten jälkeen oli tarkoitus ajaa FTS alas ja antaa valtaosalle väestä potkut "kiitokseksi" viedystä rahoista! Kellään yksittäisellä työntekijällä ei olisi ollut taloudellisestikaan kunnollista mahdollisuutta jälkikäteen riitauttaa "vakautussopimusta" kun kaikki FTE:n ammattiyhdistyksetkin olivat tämän salaisen "tessin" irvikuvan takana. Kaikki paitsi yli vuotta aikaisemmin Suomen Perustuslain turvaamana perustettu SLAM ry täysine neuvotteluoikeuksineen...

 

Kanteen eteenpäinvieminen eri viranomaistahoja ylöspäin SLAM ry:n toimesta siis jatkuu samoin kuin "vakautussopimuksen" karmean sisällön saattaminen julkisuuteen erittäin varottavana esimerkkinä omaa etuaan ajaville opportunistilahkoille. Muualla EU:ssa motivoituneita, sitoutuneita, kohtuupalkkaisia ja nimenomaan Firman ydinliiketoimintaa tekeviä työntekijöitä osataan arvostaa sekä yksilöinä että arvokkaina investointeina firman menestymiseksi, josta kaikki hyötyvät! Milloin Suomi aikoo eurooppalaistua vai tuleeko oppi idästä?

 

APULAISOIKEUSKANSLERI RISTO HIEKKATAIPALEEN VASTAUS AVAUTUU KLIKKAAMALLA (LIITE 1)

 

Jari Tiainen, SLAM ry. Hallituksen varapuheenjohtaja

 

 

Viimeksi päivitetty 30.11.2015 10:34
 

Vakautustyö oli todellisuudessa palkatonta työtä!!!!

Sähköposti Tulosta PDF

Vantaan Käräjäoikeuden tuomari, Risto Tikka päätyi SLAM ry:n alullepaneman oikeuskanteen tuomiossaan omasta päästään sepustamaan, että "vakautussopimuksessa" on palkattoman työn sijaan kyse "vähäisestä palkanalennuksesta". Tästä rohkaistuneena myös vastaaja Finnair/FTS uskaltautui sepittämään samaa satua Hovioikeudessa. Tämän artikkelin linkkejä klikkaamalla jokainen voi yksiselitteisesti todeta, että kyseessä on ollut muiden palkanpimitysten lisäksi NIMENOMAAN PALKATON TYÖ tuomarin ja vastapuolen uusimmista vääristelyistä huolimatta! Mikä parasta, pystymme näyttämään palkattomuuden useillakin tavoilla toteen nimenomaan Finnairin ITSE eri tavoin julkaisemilla dokumentaatioilla. Palkattoman työn teettäminenhän on EHDOTTOMASTI vastoin pakottavaa työlainsäädäntöä ja vastoin koko markkinataloujärjestelmän periaatteita!

 

Jos kuka/ketkä tahansa "vakautussopimukseen" alistetut tekniikkalaiset haluavat tehdä omankin rikosilmoituksensa Finnair/FTE:ä vastaan, niin tämä aineisto linkkeineen on aivan vapaasti kopioitavissa ja käytettävissä missä vain. Materiaalin  "Confidential/luottamuksellisuus"-ukaaseista ei tarvitse välittää, sillä TES:ien kuuluisi olla täysin JULKISIA asiakirjoja! Tämä suositus koskee nimenomaan JO irtisanottujakin tekniikkalaisia, joilla jäi viimeinen sana sanomatta tämän salaisen, vain yhtä Firmaa koskeneen "tessin" sisällöstä ja soveltamisesta! Finnair yhä vaikenee "vakautussopimuksesta", sillä sen julkitulo on täyttä myrkkyä yhtiön imagolle! Pääministeri Sipilänkin suosima "paikallinen sopiminen" on tässä saanut varoittavan "esimerkin" vieläpä valtion "omistajaohjauksessa" olevassa pörssiyhtiössä!

 

Julkaisen vielä lähitulevaisuudessa kevennetyn rikosilmoituksen vapaasti muokattavan pohjan, joka aukottomasti osoittaa mm. petosepäilyn toteen. Myös tapahtuma-aikaan voimassa olleen viitetyöehtosopimuksen sähköisen kopion saa kuka tahansa halukas käyttöönsä. Jos potentiaalisilla uusilla rikosilmoituksen tekijöillä ei ole kaikkia tässä kuvattuja dokumentteja hallussaan, niin näitäkin voi käyttää referenssinä. Esim. Raija Liisa Aholan julkaisuja voi kopioida suoraan omiksi todisteiksi, sillä ne on julkaistu kaikille tekniikkalaisille samanlaisina joko meilitse tai paperikirjeitse. Olen pyydettäessä myös itse valmis henkilötodistajaksi aineistoineni, sillä jututhan olivat kaikkien n. 1600:n tekniikkalaisen osalta hyvin samankaltaiset.

 

PALKATTOMAN "VAKAUTUSTYÖN" TODISTELU:

 

"Vakautussopimuksestahan" on olemassa kaksi (2!) erilaista, allekirjoitettua versiota ainakin ITA:n pääluottamusmieskierrossa, vailla kopiointimahdollisuutta. Ensimmäinen oli sivumäärältään ja tekstiasultaan lähes identtinen 8-sivuisen soveltamisohjeensa (LIITE 1) kanssa. Sen heikkous oli siinä, että työnantajalle raskauttava "bonusmalli" oli integroitu ko. sopimuksen (ja soveltamisohjeen) sisään. Vantaan Käräjäoikeudelle sitten luovutettiinkin  "alkuperäinen vakautussopimus", joka oli ammattiyhdistyksille alunperin esitetty 4-sivuinen "raakamalli" (LIITE 2), jota yhdistykset eivät sellaisenaan hyväksyneet. 4-sivuisessa oli se merkittävä ero 8-sivuiseen verrattuna, että "bonusmalli" (LIITE 3) oli eriytetty pois sopimuksesta erilliseksi liitteeksi! Liitteen olemassaolosta on kuitenkin maininta sopimuksen sivulla 3! Tätä liitettä Finnair ei sattuneesta syystä koskaan toimittanut Vantaan Käräjäoikeuteen. Motiivina tähän oli se, että "vakautussopimuksen" vastuuta yritetään sälyttää PELKÄSTÄÄN  Tekniikan,FTE:n "piikkiin" Emoyhtiön jäädessä maksuvastuun ulkopuolelle. Tämän takia FTE:stä saadut myyntivoitotkin pumpattiin emoyhtiö Finnairin tulokseen, vaikka FTE oli oma tytäryhtiö! Myöskin soveltamisohjeista on olemassa kaksi (2!) versiota: 8- ja 16-sivuiset (LIITE 4). Molemmat on julkaistu samalla päivämäärällä 25.8.2009 ja SAMALLA revisionumerolla 1. Niissä ei ole kummempia eroavaisuuksia keskenään, mutta molemmat ovat ylivoimaisesti yksityiskohtaisempia kuin 4-sivuiseksi kutistunut itse "vakautussopimus". Tässäkin vaiheessa pitäisi jo hälytyskellojen soida! Lisäksi 16-sivuisessa  soveltamisohjeessa on mainittu neljäkin erilaista esimerkkitaulukkoa, "skenariota" Finnairia velvoittavasta takaisinmaksusta Tekniikan JA/TAI Emoyhtiön tilinpäätösten mukaan vuosina 2009-13.

 

Henkilöstöhallinnon apulaisjohtaja Raija Liisa Ahola julkaisi "vakautussopimuksen" laatimisen aikaan 17.6.2009 sähköpostitse tekniikkalaisille kirjelmän jossa puhutaan "taksvärkkityöstä", mikä tarkoittaa palkatonta (velka)työtä työnantajan hyväksi (LIITE 5). Myöhemmin, 5.8.2009 jokaiselle tekniikkalaiselle lähetetyssä 2-sivuisessa paperikirjeessä R.L. Ahola tarkensi termin "ylimääräiseksi palkattomaksi työksi" (LIITE 6), joka on yhtä yksiselitteisesti palkatonta työtä! Tätä linjaa täydentää raskauttavalla tavalla myöskin 4-sivuisen "vakautussopimusversion" sivun 2 puolivälissä oleva lause: "työntekijä/toimihenkilö luopuu edellä mainituista palkka- ja työaikapankkiin siirtämistään eristä ellei tästä sopimuksesta muuta johdu". Kaikista pimitetyistä palkoista ja "vakautustöiden" palkoista joutui siis luopumaan!

 

Niinikään Finnair/FTE.n jokaiselle vakautustyöhön alistetulle toimittama ns "vakautusraportti" (LIITE 7) osoittaa eritellyin rahasummin erilaiset palkanpimitykset -tosin summien oikeellisuuksissa on toivomisen varaa... Tässä tapauksessa esimerkkinä on käytetty omaa raporttiani avoimuuden nimissä.

 

Teetetty "vakautustyöpäivä" näkyi tuntimäärineen ja palkkamäärineen asianmukaisesti seuraavassa työntekijän ansioerittelyssä eli "palkkakuitissa" (LIITE 8), mutta sitä ei ennakkopidätyksineen koskaan tilitetty työntekijälle ajallaan vaan siirrettiin "henkilökohtaiseen säästösummaan", jonka Finnair pimitti lopullisesti itselleen! Millä tuloutusnimikkeellä kaikkien "henkilökohtaiset säästösummat" on merkattu FTE/Finnairin kirjanpitoon, sillä "vakautussopimus" ei näy siellä vaikka pitäisi!

 

Pimitetyt lomarahat näkyvät myöskin ansioerittelyssä (LIITE 9)

 

Pimitetty kannustinpalkkio (työntekijän vaatimaton vastine johtajien bonuksille) näkyy ansioerittelyssä (LIITE 10)

 

Jos kieltäytyi tekemästä palkatonta "vakautustyötä" vedoten yleissitovan viitetyöehtosopimuksen turvaamiin minimeihin, niin sai kirjallisen varoituksen työsuhteen purkamisesta (LIITE 11).

 

"Vakautussopimusta" ei v. 2009 eikä EDELLEENKÄÄN ole julkaistu eikä siitä saa mitään tietoa julkisuuteen. Tämä ainoastaan yhden Firman taloudellisen tilanteen ympärille räätälöity paikallinen, salainen tulonsiirtosopimus työntekijöiltä työnantajalle ei voi olla ylipäätään edes väitetty työehtosopimuksen "täydennys", jolla vieläpä voitaisiin sopia palkattoman työn teettämisestä vastoin pakottavaa työlainsäädäntöä! Sopimuksen ja sen seurausten systemaattinen salaaminen toimii todisteena teetetystä palkattomasta työstä, mikä ei kestä päivänvaloa julkisuudessa, kun siitä on vastuussa vieläpä Finnair Oyj! "Vakautussopimushan solmittiin ENNEN FTE:n tytäryhtiöittämistä Finnairista!

 

 

Jari Tiainen, SLAM ry. Hallituksen varapuheenjohtaja

Viimeksi päivitetty 01.11.2015 21:18
 

Kantelu oikeuskanslerille Vantaan Käräjäoikeuden tuomari Risto Tikan toimista

Sähköposti Tulosta PDF

Alla esitetty ja yhä oikeuskanslerin ratkaistavana oleva kantelu on hyvänä esimerkkinä siitä mihin Sipilän  ja työnantajapuolen ajamat "paikalliset sopimukset" voivat karmeimmillaan johtaa! Mikä pahinta, kyseessä on valtion omistajaohjauksessa oleva pörssiyhtiö: Finnair Oyj ja sen Tekniikka, FTE, joiden pitäisi toimia nimenomaan esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä muillekin yrityksille lainmukaisessa ja oikeaoppisessa työmarkkina- ja henkilöstöpolitiikassa! Siitä huolimatta Finnairilla on laadittu yksipuolisesti sen Tekniikan työntekijöitä riistänyt paikallinen, salassa pidetty "vakautussopimus", joka laittomuusepäilyineen mitätöi alalla vallinneen yleissitovan työehtosopimuksen määrittelemän työntekijöiden minimiturvan teettämällä useammallakin tavalla todistettavasti mm. PALKATONTA työtä työsuhteen purkamisella kirjallisestikin uhkaamalla! Kyse EI siis ollut mistään "palkanalennuksesta työtunteja lisäämällä"!

Vaikutusvaltaisesta vastaajasta johtuen Vantan Käräjäoikeuden valmisteluistunnosta ja itse pääkäsittelystä tuli oikeudenkäynnin irvikuva, kuten jokainen voi alla esitetyn kantelun luettuaan itsekin todeta... Kaikki väittämät on tietysti todistettavissa, vaikka ne ovat jo yksittäinkin raskauttavia.  Riitautus kuitenkin jatkuu SLAM ry:n alullepanemana ja rahoittamana, vaikka "sopimuksesta" vastuussa olevat työntekijäpuolen ammattiyhdistykset, mm. ITA on jo luovuttanut. "Vakautussopimushan" on jossakin vaiheessa julki tullessaan ITA:llekin yhtä valonarka kuin Finnairillekin!

Asia:

Kantelu Koskee Vantaan KO:ssa toimivan tuomari Risto Tikan laiminlyöntejä sekä puolueellisuutta vastaajan hyväksi, mikä olisi kuulunut aiheuttaa Tikan esteelliseksi jutun L 12/16285 tuomarikokoonpanossa. Kantaja Jari Tiainen/ ay: Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot (SLAM ry) alullepaneman ja rahoittaman oikeuskanteen valtuuttamana edustajana hävisi näiden seikkojen perusteella kanteensa Finnair OYJ/Finnair Technical Services:iä (FTS) vastaan nostetun kanteen Vantaan KO:n 31.12.2013 antamassa tuomiossa 13/28132.

Kantaja toivoo oikeuskansleri Jaakko Jonkan tutkivan kantelun, sillä Jonkan väitöskirja, kokemus ja aiempi tutkimustyö liittyy läheisesti itse oikeusjutun aiheeseen. Lisäksi tapaus koskee kokonaisuudessaan 1600:aa henkeä ja 13,9 miljoonan (M€) ansaitsematonta hyödyntavoittelua heidän kustannuksellaan valtion omistajaohjauksessa olevan pörssiyhtiön, Finnairin hyväksi. Juttu on käynyt läpi Vantaan Käräjäoikeuden ja Helsingin Hovioikeuden käsittelyt eikä siitä ole valitettu korkeinpaan oikeuteen.
Taustaa:
Silloisessa Finnair OYJ:ssä solmittiin elokuussa 2009 sen kaikkia Tekniikan ammattiyhdistyksiä velvoittanut ns. "vakautussopimus". Toukokuussa 2008 perustettu ammattiyhdistys, SLAM ry ja sen n. 120 jäsentä eivät olleet mukana ko. sopimusneuvotteluissa. "Vakautussopimuksen" väitettiin olevan ilmailualalla vallitsevan yleissitovan työehtosopimuksen osa, sen "täydennys", vaikka se koski ainoastaan Finnairin Tekniikan, FTS:n työntekijöitä. "Vakautussopimusta" ei koskaan julkaistu  työehtosopimusprotokollan mukaisesti, joten muut alan palveluntarjoajayritykset eivät edes voineet olla siitä edes tietoisia. "Vakautussopimusta" ja siinä mainittua sekä ko. sopimukseen oleellisena osana kuuluvaa ns."bonusmalli"-liitettä salataan edelleenkin systemaattisesti Finnair OYJ/FTS:n toimesta, vaikka kaikkien työehtosopimusten kuuluu olla täysin julkisia asiakirjoja esilläpitovelvollisuuden kuuluessa nimenomaan työnantajalle.
Normaaleista työehtosopimuksista täysin poiketen salattu "Vakautussopimus" oli räätälöity ainoastaan Finnairin taloudellisen tilanteen ympärille, siis vain yhtä firmaa koskien sekä pääsääntöisesti työnantajan hyväksi. "Vakautussopimuksen" päävelvoitteet olivat: (1) Työntekijän on pakolla tehtävä palkatonta ("ylimääräistä") työtä 128 tuntia TES:sin määrittelemien normaalien työaikojen lisäksi, vapaapäivinäkin. (2) Työntekijä joutuu luopumaan v. 2010 24:n päivän lomarahoistaan. (3) Työntekijä joutuu luopumaan v. 2009 kannustinpalkkiostaan (bonus). Finnair OYJ/FTS:iä velvoittavat takaisinmaksuvelvoitteet on kuvattu "vakautussopimukseen" kuuluvassa ja niinikään edelleen salatussa "bonusmalli"-liitteessä. Em. konkreettiset ansiotuloerät Finnair Oyj ja v.2010 alkaen FTS on lupaa kysymättä pimittänyt jokaiselta työntekijältä, mikä näkyy myöskin esim. ko. maksettavien palkkojen ansioerittelyissä vielä verottamattomista ansiotuloista merkittyinä poistoina. Palkan maksamattomuus reaalisoituu siten, että em. eriä ei ole maksettu ajallaan eikä niistä näy Finnair OYJ/FTE:n vuosittaisessa kirjanpidossa mitään rasite- eikä takaisinmaksuvarausmainintaa v.2010-13, vaikka "vakautussopimus" velvoittaa niin työnantajapuolta toimimaan.
Työntekijöiden ammattiyhdistys SLAM ry päätti jäsenkokoustensa valtuuttamana yhdistyksen itsensä rahoittamana viimeisenä toimena käynnistää oikeustoimet sisällöltään ja soveltamiseltaan laittomaksi epäiltävää "vakautussopimusta" vastaan. Vastaajana oli Finnair OYJ/FTS, sillä sanktiouhkaukset (mm. työsuhteen PURKU) tulivat nimenomaan sieltä, mikäli "vakautussopimusta" yritti paikallisesti mennä kyseenalaistamaan. SLAM ry:n edunvalvojat perustivat oikeuskanteensa kolmeen pääargumenttiin: (1) Onko "vakautussopimus" osa työehtosopimusta? (tähän on yli 20-kohtainen näyttö, että ei ole). (2) Onko sopijaosapuolilla edustusoikeudellisesti ollut oikeus sopia sopijaosapuoliin kuulumatonta ammattiyhdistystä (jutun kantajat) sitovasti? (3) Voidaanko "vakautussopimuksessa" sopia tekemään palkatonta työtä? (palkkaeriä ei ole maksettu ajallaan eikä myöhemminkään vastoin pakottavaa työlainsäädäntöä ja yleissitovaa työehtosopimusta)
Kantelukohdat (1-20) Tuomari Tikan toiminnasta aikajärjestyksessä:
Kaikki jäljempänä mainittu on tarvittaessa osoitettavissa toteen mm. sähköpostikirjelmöinteinä sekä henkilötodisteluin. "Vakautussopimus"riitautuksessa pidettiin aluksi valmisteluistunto 12.2.2013. Koska riidan aiheena oleva "vakautussopimus" ja siihen kuuluva, sivulla 3 mainittu "bonusmalli" ovat edelleen työnantajan systemaattisesti salaamia, niin niiden editiovelvollisuus KO:lle kuului nimenomaan Finnair Oyj/FTS:lle, jäljempänä Finnair. Heidän asianajajansa, Seppo Havia (tsto. Dittmar & Indrenius) toimitti KO:lle "vakautussopimuksen" kuitenkin ilman siihen kuuluvaa ja Finnairille raskauttavaa "bonusmallia". Siinä on kuvattu mm. Finnairia velvoittavat "vakautusrahojen" takaisinmaksun perusteet v.2010-13.
(1) Tikka havaitsi kirjelmöinnissäänkin, että vastaajan velvoittama "bonusmalli" puuttuu, mutta ei viran puolesta vaatinut sitä vastaajalta esitettäväksi. Tämä siitä huolimatta, että Tikan oli seikan huomatakseen täytynyt perehtä jo muun 4-sivuisen "vakautussopimusversion" arveluttavaan sisältöön. Myöskin vastaaja oli aiemmin yrittänyt hakea  Tikalta 10 vuoden salausta "vakautussopimukselle", siis väitetylle "työehtosopimukselle"! Tikka ei tämänkään perusteella kyseenalaistanut vastaajan lakimiehen tarkoituksellista erittäin tärkeän todisteen salaamista.
(2) KO:n valmisteluistunnossa kantajan asianajajan nimetessä juttuumme jo vuosia perehtyneen työoikeuden professori, Seppo Koskisen asiantuntijatodistajaksi, tuomari Tikka epäsi hänen käytön vastapuolen lakimiehen, Havian aggressiivisen kampanjoinnin myötävaikutuksella. Havia väitti jutun pitkittyvän, jos molemmat osapuolet alkavat kilpaa marssittaa "mielipiteenesittäjätodistajia" pääkäsittelyä viivyttämään. Näin ollen henkilötodistajuutemme näivettyi vain yhteen henkilöön Tikan toimesta. Todistajan koulutuksella tai yhteiskunnalliseen asemalla ei pitäisi olla mitään merkitystä todistajien käyttökelpoisuuden suhteen. Jutun kantaja itse tietää parhaiten mitä todistajia juttuunsa tarvitsee. Seppo Koskisen todistajuus olisi ollut kantajalle paljon tärkeämpi kuin jäljelle jääneen Tarmo Oinaksen, joka todisti eri seikkoja. Kokiko Tikka henkilökohtaisen arvovaltansa jutun ratkaisemiseksi olevan uhattuna, jos Koskinen tulee paikalle?
(3) Tuomari Tikka salli kuitenkin Havian nimetä peräti 4 todistajaa(!!), vaikka Havia ITSE oli tätä ennen voimakkaasti kampanjoinut niiden minimoimiseksi selviytyäkseen Koskisesta! Kaiken huipuksi yhdellä heistä, Jarkko Ruohoniemellä ei ollut mitään tekemistä Finnairin eikä "vakautussopimuksen" kanssa, vaan luennoi ainoastaan oman toimialansa tes-soveltamisista nimenomaan viivyttäen itse jutun käsittelyä! Tuomari Tikka henkilötodistajiin omavaltaisesti puuttumalla pystyi siis tämänkin osalta ratkaisevasti vaikuttamaan jutun kulkuun vastaajalle edulliseen suuntaan.
(4) KO:n valmisteluisteluistunnon aikana Tikka prässäsi intensiivisellä kysymyksenasettelulla silloista asianajajaamme Salla Pyymäkeä, onko se riidaton seikka, että "vakautussopimus" on allekirjoitettu ja hyväksytty työehtosopimuksen osaksi. Pyymäki vastasi myöntävästi. Jälkikäteen silloisten lakimiestemme Pyymäki/Jarmas kanssa kirjelmöityäni, he väittivät myöntäneensä riidattomaksi seikaksi vain sen, että sopimuspapereissa on nimet! Kuitenkin Tikka oli kirjannut valmisteluistunnon yhteenvetoon ja heti perään perään valmistuneeseen pöytäkirjaankin, että oikeuskanteemme ensimmäinen pääargumentti (1) eli: onko "vakautussopimus" osa työehtosopimusta, olikin päätynyt riidattomaksi seikaksi! Tämä oli ehdottomasti vastoin kantajan tahtoa, sillä sopimuksen tes-statuksettomuuden osoittamiseen eri tavoin oli tehty jo vuosia huolellista ja aikaa vievää pohjatyötä sekä yli 20-kohtainen todistelu. Kyseessähän oli koko riitautuksen pääaihe: "vakautussopimus"! Heti tämän jälkeen vastaaja kävi poistamassa "vakautussopimuksen" 4 sivua vastausmateriaalistaan, sillä itse sopimus oli päätynyt riidattomaksi seikaksi eikä sitä siten tarvittu todisteena!
(5) Kantaja oli kuitenkin huomannut syntyneen virheen jo valmisteluistunnon yhteenvedosta ja välittömästi informoinut asianajajaansa ko. vakavasta virheestä. Pyymäki kuitenkin sairastumisestaankin johtuen viivytteli korjauksen vaatimista tuomari Tikalta. Kun Tikka sai asiasta tiedon, niin hän kieltäytyi muuttamasta "vakautussopimuksen" tes-statusta takaisin riitaiseksi seikaksi.
(6) Perusteluna Tikka väitti valmistelun jo päättyneen ja siitä on tehty pöytäkirja. Hänen mukaan mahdollista oikaisua kantaja voi esittää (vasta paljon myöhemmin tulossa olevassa!) KO:n pääkäsittelyssä. Tikka jätti täysin huomioimatta, että kronologisesti etenevän Oikeudenkäymiskaaren 5:nnen luvun (vireillepano ja valmistelu) päättävän 28.nnen §:n jälkeen tulee vielä viimeinen, 29.§, joka sallii lisätodistelun, jos osoittaa sille perusteet ja toimii viipymättä. Tässä tapauksessa pääkäsittelyyn oli vielä runsaasti aikaa eikä vastaajalle olisi tullut valmistautumisensa kannalta ylimääräisenä yllätyksenä seikan palauttaminen takaisin riitaiseksi, sillä se oli kantajan alkuperäinen kanneargumenttikin! Kantaja joka tapauksessa tietää tuomaria paremmin mistä ja miten aikoo kanteensa nostaa! Tikan riitaisuusseikan muutokseen suostuessaan vastapuolellakaan ei olisi ollut vielä mahdollisuutta estää ko. todistelua, sillä vastaajakin olisi saanut tiedon muutoksesta hyvissä ajoin ennen pääkäsittelyä. Tikka nojasi luvun 6 eli vasta tulossa olevan pääkäsittelyn vastaavanlaiseen §:ään 9, mutta siinä on pääkäsittelyvaiheessa jo se ero, että vastaaja voi kieltää lisätodistelun!
(7) Ennen pääkäsittelyä Tikka päätyi kysymään riidan osapuolten mielipiteitä ja kysymyksenasettelua, jos juttu käytettäisiin välitoimena Työtuomioistuimessa lausuttavana. Molemmat osapuolet suostuivat tähän. Tikka oli tässä vaiheessa tietoinen, että kantajan ehdoton intressi oli saada "vakautussopimuksen" tes-status takaisin riitaiseksi. Siitä huolimatta Tikka ei huomioinut tätä kantajan kysymysasettelutoiveessa, vaan lähetti lausuntopyynnön sillä sisällöllä, että "vakautussopimus" on hyväksytty tes:sin osaksi, mikä on kantajan kannalta erittäin epäedullista kanneargumentin kohdan (2) osalta! Jos tes-status olisi säilynyt riitaisena itse KO:n pääkäsittelyn ratkaistavaksi, niin olisiko TT.ssä käyttäminen ollut edes oikein, sillä siellä ratkotaan nimenomaan työehtosopimusasioita, mitä "vakautussopimus" ei täytä!
(8) Tikan haluttomuudelle palauttaa itse "vakautussopimus" tes-statuksineen takaisin riitaiseksi seikaksi oli myöskin sekin motiivi, että näin toimien hän pystyi peittämään aikaisemmin tekemänsä virheet, kun "vakautussopimus oli päätynytkin riidattomaksi ja kerätty pois Finnairi kirjallisesta vastausmateriaalista. Virheiden korjaaminen olisi aiheuttanut hänelle lisäksi ylimääräistä työtä.
(9) Vaikka Tikka itse oli kohdan (6) mukaisesti kieltäytynyt todistelun muuttamisesta sillä perusteella, että valmisteluistunto oli päätetty ja itse pääkäsittelyssä käytettävä aineisto siten lukkoonlyöty, niin hän itse halusi jutun käytettäväksi välitoimena vielä TT:n lausuttavana. Tämän jälkeen hän itse lisäsi hankkimansa lausunnon jo "lukkoonlyötyyn" aineistoon pääkäsittelyssä käytettäväksi ja kirjelmöi antavansa sille jopa suuren painoarvon! Kantajalle Tikka ei kuitenkaan varannut mahdollisuutta lausua siitä mitään kirjallisesti ennen pääkäsittelyä, vaikka TT:n lausunto oli Tikan tiedostamana kantajalle epäedullinen väärän kysymyksenasettelun johdosta!
(10) Tikka käytti TT:lle laatimassaan lausuntopyynnössä kantajien edustajasta lisäksi nimitystä järjestäytymätön työntekijä sillä perusteella, että hän ja hänen edustama ammattiyhdistys, SLAM ry ei ollut "vakautussopimusneuvotteluissa" neuvottelevana osapuolena. Tämä on vastoin Suomen Perustuslakia, jonka  perusoikeuksien 13. § turvaa järjestäytymisen ja ammattiyhdistyksen perustamisoikeuden kenelle tahansa. Kantajat olivat JÄRJESTÄYTYNEET Suomem LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry-nimiseen rekisteröityyn ammattiyhdistykseen, vaikka eivät olleetkaan sopijaosapuolia! Julkisella työsektorilla ei ole erikseen "tes-neuvotteluoikeuksia", vaan järjestöllä on oikeus edustaa ja neuvotella jäsentensä puolesta. Yksinkertaistettuna: neuvotteluoikeus on niillä, joilla on jäsenet! Sopijaosapuoliin kuulumaton järjestäytynyt työntekijä ei ole synonyymi järjestäytymättömän työntekijän kanssa! Tällainen "vakiintunut käytäntö" mutkien oikaisemiseksi on vastoin Perustuslakia ja sillä oli ratkaiseva merkitys TT:nkin lausuntoon, sillä taustaa syvällisemmin tietämättä TT ilman muuta lausunnossaan oletti järjestäytymättömän työntekijän tarkoittavan ns. "villiä" työntekijää, joka ei siis kuulu mihinkään ammattiyhdistykseen! Tuomari Tikan myötävaikuttamana tämäkin seikka vesitti kantajan pääargumentin (2)!
(11) Kantajien edustajan tahtotilasta huolimatta Tikan vastaajan hyväksi puolueellisen kysymyksenasettelun johdosta TT:n lausuntokin oli myös vastaajalle myötämielinen. Se ei siis edes käsitellyt asiaa kantajan intressien mukaisesti! Kuitenkaan TT:n lausunnolla ei ole KO:n toiminnan kannalta mitään tuomioonpanovaltaa eikä se velvoita KO:a toimimaan sisältönsä mukaisesti. Tuomari Tikka olisi vielä tässäkin vaiheessa voinut korjata laiminlyöntinsä jättämättä TT:n lausunto näiltä osin huomioimatta ja perustaa tuomionsa oman ja kahden muun tuomarin kompetenssiin jutun oikeudenmukaiseksi ratkaisemiseksi. Tästä huolimatta Tikka, päinvastoin, ilmoitti kantajan edustajalle antavansa nimenomaan painoarvoa TT:n lausunnolle. Millainen vaikutus tälläisella puolestapuhumisella on ollut kahden muunkin tuomarin päätöksentekoon vasta tulossa olevassa KO:n pääkäsittelyssä? Tämä tapahtui siinä vaiheessa kun kantaja joutui vaihtamaan asianajajansa (Pyymäki, Jarmas), kun he irtisanoutuivat toimeksiannostaan itse aiheuttamaansa luottamuspulaan vedoten!! Kantaja joutui silloin kirjelmöimään hetken aikaa suoraan Tikan kanssa.
(12) Tikka oli oman toimintansa seurauksena vaikuttanut jutun kulkuun vastaajalle edulliseen suuntaan eli hän oli lain mukaan tullut myöskin esteelliseksi jutun hoitamiseksi oikeudenmukaisella ja puolueettomalla tavalla. Kantaja reklamoi tästä suoraan tuomari Tikalle ja asiasta järjestettiin tutkintakäsittely Vantaalla Tuomari Jukka Huunosen alaisuudessa vastaajana tuomari Risto Tikka. Läsnä olivat myöskin kantajien edustajat, allekirjoittanut Jari Tiainen sekä Jyri Hietala. Tutkinnassa ei kuitenkaan havaittu mitään moitittavaa tuomari Tikan toiminnassa! Toisen tuomarin tentattavaksi joutuminen saattoi aiheutttaa Tikan auktoriteetille kolauksen ja aiheuttaa antipatiaa kantajaa kohtaan vaikuttaen edelleen hänen toimintaansa vastaajan hyväksi kuten jäljempänäkin ilmenee.
(13) KO:n pääkäsittelyssä jutun ratkaisu perustui kolmen tuomarin kokoonpanon arvovallasta huolimatta pitkälti TT:n lausuntoon. Olisiko juttu edes kuulunut TT:n kommentoitavaksi, jos "vakautussopimuksen" työehtosopimusstatus olisi säilynyt riitaisena seikkana kuuluen silloin pelkästään KO:n pääkäsittelyn ratkaistavaksi? TT:n toimenkuvaanhan kuuluu jo OLEMASSA olevien, ei-salaisten, virallisesti julkaistujen TES.sien tulkintaerimielisyyksien ratkaiseminen! Tuomari Tikan epäämän työoikeuden professori Seppo Koskisenkin asiantuntijalausunto olisi antanut jutun hoitamiselle aivan toisenlaisen lähestymistavan, millä olisi vielä ollut asiantuntijaprofessorin puolueeton (vala!) arvovalta! Ei tuomari voi hylätä todistajia sen perusteella, että pelkää oman asemansa olevan uhattuna! Kuitenkin Tikka päätyi salissa tarjolla olleen  todistajan käytön asemasta ulkopuolisen TT:n lausuntoon, joka vieläpä perustui väärään kysymystenasetteluun!
(14!!) Kantajan jäljellejääneeseen kanneargumenttiin (3) eli palkattomaan työhön tuomari Tikka oli ottanut käsittämättömän kannan! Tikka on väittänyt tuomiossaan, että kyseessä ei ole lain pakottavien säännösten vastainen palkaton työ vaan palkanalennus työtunteja lisäämällä! Tikka oli keksinyt, että kantajan (3-vuorotyön hieman huojentamana) alle 40-tuntinen työviikko voidaan pidentää 40-tuntiseksi teettämällä erotus "vakautustyönä" eli kysymys olisi "vähäisestä palkanlaskusta" työtunteja lisäämällä kuukausipalkan pysyessä ennallaan! Tämä on ristiriidassa yleissitovan viitetyöehtosopimuksen kanssa, joka tuntee ko. erotuksen lisätyönä, josta kuuluu maksaa palkka! Finnairkaan ei ole vielä KO:lle antamassa vastauksessaan vedonnut tällaiseen seikkaan, sillä "vakautussopimus" ei sisällä mitään kirjausta tällaisesta "manipuloitumisesta" palkanalennukseksi, jos sopimuksen edelleen salatun "bonusmallin" takaisinmaksuperusteet eivät toteudu! Sen sijaan "vakautussopimuksen" sivun 2 puolivälissä on lause, jossa väitetään: "Työntekijä/toimihenkilö luopuu edellä mainituista palkka- ja työaikapankkiin (="henkilökohtainen säästösumma") siirtämistään (huom! pimitetyistä!) eristä, ellei tästä sopimuksesta muuta johdu." Tämä siis tarkoittaa pelkästään tehdyn "vakautustyönkin" osalta sitä että työntekijä joutuu LUOPUMAAN palkastaan "työaikapankkiin" eli työ on YKSISELITTEISESTI PALKATONTA! "Muukaan johtuminen" ei voi tulla kyseeseen, sillä vastaaja salaa edelleen "vakautussopimukseen" kuuluvaa "bonusmallia" eikä ole tehnyt sen velvoittamia rasitteita Finnairin kirjanpitoon ja tilinpäätöksiin v.2010-13! Tämän kaiken lisäksi  FTE:ssa on käytössä esim. Lentokonekorjaamolla myös yleissitovan viitetyöehtosopimuksen määrittelemänä työaikana 2-vuorotyö, Tämän SÄÄNNÖLLISEN työn viikkotyötuntimäärä on sellaisenaan TASAN 40h/vko! Kuitenkin Lentokonekorjaamonkin työntekijät ovat olleet velvoitettuja tekemään täydet 128 h "vakautustyötä"! Miten tämä on Tikan väittämän mukaan mahdollista?! "Vakautussopimuskaan" ei ollut riidattomaksi jo valmisteluistunnossa päädyttyään enää todisteena käytössä itse KO:n pääkäsittelyssä. Tikan oli kuitenkin täytynyt lukea se vielä riitaisen vaiheen aikana huomaten mm. "bonusmallin" puuttumisen, joten Tikan tulkinta "vakautussopimuksen" "soveltamisesta" on hänen oman mielikuvituksensa tuotetta. Tämä on yksinkertaisesti todistettavissa lukemalla edelleen salattu "vakautussopimus" ja varsinkin sen "bonusmalli", jotka väitettyinä työehtosopimuksen osina kuuluisivat olla julkisia asiakirjoja! Tämän "työehtosopimuksen" saaminen ja vielä oikeanlaisena versiona Finnairilta saattaa kuitenkin olla vaikeaa, sillä "bonusmalli" on Finnairille erittäin valonarka!
(15) KO:n tuomiossa oli muutoinkin käsittämättömiä Tikan ilmaisuja. Esim. tuomion sivun 6 yläosassa on maininta, että riidattomaksi vastoin kantajan tahtoa päätyneessä "vakautussopimuksessa mainituista palkkaeristä voidaan lain mukaan sopia työehtosopimuksessa laista poikkeavasti". Oma tulkintani tähän on että jos laista täytyy poiketa niin silloin sitä rikotaan sillä muutoinhan ei tarvitse toimia laista poikkeavasti! Työehtosopimukset eivät muutoinkaan ole lakien yläpuolella, vaan päinvastoin, niiden laadinta on työlainsäädännöllä valvottua!
(16) Kantaja hävisi KO:n tuomari Tikan laiminlyöntien ja puolueellisuuden myötävaikutuksella tässä mainituin perustein, mitkä on todistettavissa tarvittaessa.
(17) Em. seurauksena kantaja joutui nopealla aikataulutuksella pyytämään valituslupaa Hovioikeuteen, sillä olisi KO:n tuomion perusteella joutunut maksamaan omien asianajokulujensa lisäksi myöskin vastaajalle kohtuullistetusti 50 000:n €n kulukorvaukset. KO:n tuomio olisi lainvoimaiseksi tultuaan estänyt taloudellisesti kantajaa enää valittamasta Hovioikeuteen.
(18) Kantajan jo jouduttua näin pian valittamaan Hovioikeuteen, apulaisoikeuskanslerin sijainen, Risto Hiekkataipale ei ottanut ensimmäisiä oikeuskanslerille kirjallisena lähetettyjä kanteluja KO:sta tutkittavakseen perusteenaan se, että vakiintuneen käytännön mukaan oikeuskansleri ei tutki juttua oikeudenkäynnin ollessa kesken. Tämä siitä huolimatta, että perusteet kantelulle olivat tapahtuneet JO päättyneen KO:n aikana koskien vain KO:a. Myöskään itse tavalla tai toisella lukkoon lyötyä juttua on hyvin vaikeaa enää muuttaa Hovioikeudessa sellaiseksi kuin kantaja haluaa eikä HO KO:n tuomioita mahdollisesti muuttaessaan puutu itse KO:n tuomarin toiminnan eettisyyteen, vaan se kuuluu oikeuskanslerin toimenkuvaan. Tämän takia on erikoista, kun jutun joutuu käyttämään vielä HO:nkin loppuun ennenkuin oikeuskansleri vasta tutkii sen KO:n tuomaroinnin etiikan osalta eli asian, jota HO ei tutki eikä tuomitse.
(19) Tuomari Tikan toiminnasta on aiheutunut kantajan edustamalle ja kanteen rahoittamalle SLAM ry:lle kymmenien tuhansien €urojen kustannukset aiheuttaen samalla myöskin merkittävää ajanmenetystä vuositasolla. Tällä on ratkaiseva merkitys muiden n. 1600:n potentiaalisen asianomistajan kanneoikeuden juridisen vanhenemisen ja menestymismahdollisuuksien vuoksi muiden kantajien odottaessa ensin SLAM ry:n alullepaneman kanteen lopputulosta ennen omiensa nostamista.
(20) Kantaja hävisi myöskin HO.ssa nimenomaan sen takia, kun ei saanut kannettaan JO KO:een aikomallaan tavalla ja todistelulla eikä juttua juurikaan voi muuttaa HO;ssa. HO:kin kuitenkin löysi tuomiossaan (Nro 1055, diaarinumero S 14/475) huomautettavaa Tikan toiminnasta, mutta ei kuitenkaan palauttanut juttua takaisin KO:een! Toisaalta toisessa tuoreessa tapauksessa HO oli tehnyt vastaajan kanteen kanssa lähes identtisen kanteen suhteen kantajalle edullisen päätöksen tuomitessaan jakelualalla tehdyn ja KO:n hyväksymän paikallisen "työehtosopimuksen" pätemättömäksi liian alhaisten palkkojen takia yleissitovan tessin edustamalla alalla. Kantajana toimi Nico Roiha tukenaan Posti- ja logistiikka-alan unioni, PAU. Eikö tälläkin jutulla ole jo riittävästi ennakkotapausluonnetta, vaikka Roihan tapauksessa on kuitenkin maksettu edes jotakin palkkaa pakkotyömäisen palkattoman työn teettämisen sijaan, niinkuin asianlaita todellisuudessa oli tapauksessamme?
HO:n tuomiosta kantajalla ei ei ole muuta kommentoitavaa kuin se, että kaikkein tarkoituksenmukaisinta olisi ollut palauttaa juttu takaisin KO:een varsinkin kun HO oli itsekin tietoinen asianosaisten olevan erimielisiä riidattomaksi merkityistä seikoista valmistelun päättymisen jälkeen ja ennen lausunnon pyytämistä TT:lta. KO:een verrattuna HO.n tuomio oli varovaisuudestaan huolimatta oikeudenmukaisempi askel kantajan suuntaan mutta KO:n seurauksena ei riittävän kantava. Se olisi ollut aivan toisenlaisella perustuksella, jos kantaja olisi saanut kanteensa sillä teemalla KO:een kuin oli alunperin aikonut, sillä kantajahan itse parhaiten tietää, millä teemalla ja todistelulla kanteensa aikoo nostaa! Nyt näistä kantajasta itsestään riippumattomista syistä hänen Suomen Perustuslain perusoikeuksien turvaama oikeus tulla kuulluksi ei toteutunut tuomioistuimessa, minkä seurauksena hävisi torsoksi jääneen kanteensa.
Allekirjoittanut toimii kantajana SLAM ry:n jäsenkokousten pöytäkirjojen valtuuttamana, SLAM ry:n alullepanemassa sekä  rahoittamassa oikeusposessissa "vakautussopimusta", sen tes-statusta ja soveltamista vastaan. Kantaja on valtuutettui Yhdistyksen nimenkirjoittajana, sen Hallituksen ja Jäsenten edustajana ja ääntenkäyttäjänä. Nykyisen oikeuskäytännönhän mukaan Yhdistys ei sellaisenaan voi nostaa kannetta, vaan siihen tarvitaan henkilöedustajat vaikka vastassa olisi jopa konserni. Tämän, mielellään oikeuskansleri Jaakko Jonkalle osoitetun kantelun tarkoituksena on saattaa Vantaan käräjäoikeuden tuomari, Risto Tikan edellämainitut toimet kyseenalaiseksi ja oikeuskanslerin tutkittavaksi toimenpiteineen. Kantajien tahto on edelleen saattaa kanteensa alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti tuomioistuimen tutkittavaksi ja ratkaistavaksi.
Jari Tiainen/SLAM ry, Hallituksen varapuheenjohtaja
Juhannustie 16 B, 00750 HELSINKI
p. 044 5668619
Viimeksi päivitetty 01.11.2015 20:52
 

Valtakunnallinen mielenilmaus

Sähköposti Tulosta PDF

SLAM ry:n hallitus ohjeistaa jäseniään toimimaan IAU/ ITA:n toimintaohjeiden mukaisesti huomisen mielenilmaukseen osallistumisen suhteen. Jokaisella on toisaalta täysi vapaus toimia oman harkintakykynsä ja periaatteensa mukaisesti. Toisaalta pääministeri Juha Sipilän pakotteiden kohdentaminen toimii epätasa-arvoisesti, vaikka hänen TV-esiintymisessään maan kriittinen tilanne tuli kaikille selväksi. Tilannetta on kuitenkin vatvottu viestimissä jo niin pitkään, että se on muutoinkin valtaosalle kansaa selvä asia, mutta sen toteuttamistapa ei. Suomalaiset eivät olet tyhmiä ja vedätettävissä ja poliittinen mielenilmaus on suora johdannainen siitä. Eihän vakautussopimuksellakaan ole mitään tekemistä tasapuolisuuden ja laillisuuden kanssa, vaikka paikallista sopimista yritetäänkin suosia valtion omistajaohjausessa olevan pörssiyhtiönkin, Finnairin "ennakkoesimerkillä". Suomalaiset kestävät pitkäänkin kaikenlaista vedättämistä korkeintaan jälkikäteen nurisemalla. Jos mennään barrikadeille niin silloin on jo tosi kyseessä. Muutoin käy helposti sillä tavoin, että jos pirulle antaa pikkusormen, niin se vie koko käden.

Jari tiainen, Hallituksen varapj.

Viimeksi päivitetty 17.09.2015 12:25
 

Todisteet "vakautussopimuksen" TES-statuksettomuudesta (edit.6)

Sähköposti Tulosta PDF

(1) "Vakautussopimuksen" sopijaosapuolista työntekijäpuolen ammattiyhdistyksen, mm. IlmailuAlan Unionin, IAU ry (kantajia koskien) ja työnantajapuolen yhdistyksen, Palvelualojen Toimialaliiton edustajat väittivät allekirjoittamassaan ko. sopimuksen pöytäkirjassa seuraavaa: "Neuvotteluosapuolet hyväksyvät Finnair Oyj Tekniikassa 7. elokuuta 2009 solmitun vakautussopimuksen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen osaksi ao. työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11. §:n (26.8.2009) mukaisesti."

Väittämä ei pidä paikkaansa. Todellisuudessa toimialan Yleissitovaan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaa ei ole "täydennetty" uudella 11:nnellä §:llä nimellä "vakautussopimus" kahden viimeisen §-merkinnän järjestysnumeron suurentuessa sen seurauksena yhdellä ylöspäin. Näinollen tämän olemattoman uuden 11:nnen §:n mukaisesti ei ole todellisuudessa voitu toimia. Tämä voidaan yksinkertaisesti näyttää toteen tutkimalla Valtion Säädöstietopankkiin (finlex.fi) tallennettuja yleissitovia työehtosopimuksia eli tässä tapauksessa 'Lentoliikenteen palveluja.koskevia työehtosopimuksia' alkaen 1.10.2007-30.4.2010 aina tähän päivään asti. Väitettyä "vakautussopimuspykälää" ei ole niissä olemassa. Myöhemmin sopijat ovat joutuneet peräytymään väitteissään siihen, että yleissitovaa työehtosopimusta on sovellettu vain normaalisitovasti (mutta siltikin VAIN Finnairia koskien!), mikä sallisi siihen tehtävät paikalliset sopimukset, mutta valtakunnallisesti edustava yleissitovuus määrittelee siltikin minimit työehdoille, joita paikallisessakin sopimisessa on VÄHINTÄÄN noudatettava! Normaalisitovuusväittämäkään ei pidä paikkaansa. Paikallisesta normaalisitovastakaan tes:sistä ei ole olemassa minkäänlaista julkaistua versiota, jossa KOKO alkuperäinen työehtosopimus on luettavissa ja siinä näkyy väitetty uusi 11 § eli "vakautussopimus".
(2) Yleissitovaan työehtosopimukseen tehtävät muutokset kuuluu hyväksyttää yleissitovuuden vahvistamislautakunnassa ja ne muuttuvat samalla koko toimialaa koskeviksi määräyksiksi. Tässä tapauksessa "vakautussopimus"-nimikkeellä esiintyvä väitetty työehtosopimus on solmittu "taloudellisista syistä" ja vain YHTEEN palveluntarjoajaan, Finnairin Tekniikkaan, FTE,  rajoittuvaksi sopimukseksi muiden alan yritysten ollessa siitä tietämättömiä. Tällainen toiminta ei ole mahdollista yleissitovuuskentässä, vaikka yllämainitun kohdan (1) todistamana sopijaosapuolet väittävät "vakautussopimuksen" olevan sopimuksen kohdan 3 mukaisesti Lentoliikenteen palveluja koskevan (yleissitovan) työehtosopimuksen osa. Yleissitovuuden vahvistamislautakunnan esimies, Ari Pulkkinen ei myöskään asiaa tiedusteltaessa ollut lainkaan tietoinen koko "vakautussopimuksesta" puhumattakaan sen yleissitovuudesta.
(3) Väitetystä statuksesta huolimatta "vakautussopimus" on jo suunnittelunsa aikana ja allekirjoitusvaiheen jälkeenkin ollut täysin julkisuudelta salainen sopimus, jonka esilläolovelvoitetta työnantajapuolikin edelleen systemaattisesti laiminlyö, vaikka voimassaolevien työehtosopimusten esilläpito mm. työpaikoilla kuuluu nimenomaan työnantajan vastuulle. Normaaleista työehtosopimuksesta poiketen "vakautussopimuksesta" eivät ulkopuoliset saa mitään tietoa millään mediamuodolla tai viestimillä ja sopimukseen sidotutkin voivat lukea sitä rajoitetusti ainoastaan työnTEKIJÄyhdistyksen luottamusmiehen huoneessa, valvotuissa olosuhteissa, kopiointimahdollisuus kiellettynä. Näillä perusteilla "vakautussopimus" ei täytä työehtosopimuksen tunnusmerkistöä, sillä työehtosopimukset ovat täysin JULKISIA asiakirjoja.
(4) Kun Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry. sopijaosapuoliin kuulumattomana riitautti "vakautussopimuksen" väitetyn tes-statuksen ja sopimuksen koko laittomaksi epäiltävän sisällön Vantaan käräjäoikeuteen, niin vastaajan lakimies, Seppo Havia, anoi vastauksessaan erittäin hatarin perustein Vantaan KO:lta "vakautussopimukselle" 10 vuoden (!!) salassapitopyyntöä, mutta se evättiin SLAM ry:n toiminnan ansiosta. Tästä huolimatta vastaaja (FTE) on edelleen onnistunut pitämään "vakautussopimuksen" ja varsinkin siinä mainitun, työnantajaa velvoittavan "bonusmallin" julkisuudelta salattuna vielä tänäkin päivänä. Havia jopa jätti antamatta eli salasi "bonusmallin" vastauksessaan Vantaan KO:lle, vaikka aivan varmasti oli tämän Finnairin osalta katastrofaalisen liitteen olemassaolosta tietoinen (lakimiesetiikka?)! Kantajan vaatimina nämä valonarat paperit pakotetaan julkisuuteen tulevissa uusissa oikeudenkäynneissä. Näilläkään perusteilla "vakautussopimus" ei täytä työehtosopimuksen tunnusmerkistöä.
(5) Solmimisensa jälkeen väitettynä yleissitovan työehtosopimuksen osana "vakautussopimuksesta" olisi kuulunut toimittaa max. 1 kk:n kuluessa allekirjoittamisesta kappaleet työsuojelusta vastaavaan ministeriöön, Sosiaali- ja terveysministeriöön, STM. Näin ei todistettavasti ole tapahtunut eli "vakautussopimuksen" julkaisua on systemaattisesti ja tarkoituksella laiminlyöty kaikissa asianmukaisissa instansseissa juuri sen laittomaksikin epäiltävästä sisällöstä (mm. todistettavasti palkaton pakkotyö) johtuen.
(6) "Vakautussopimusta" on ollut laatimassa alalla jo vuosikymmeniä toimineet alan ammattilaiset yhdistyksineen, mutta poiketen täysin muista aiemmin solmituista paikallisista sopimuksista, "vakautussopimuksen" julkaisun "unohtaminen" väitetyn työehtosopimusstatuksen ja työsuhdetoiminnan läpinäkyvyydenkin näkökulmasta on vähintäänkin arveluttavaa. Onhan tietysti mahdollista, että näin on päässyt käymään, mutta sopijaosapuolilla on ollut jo yli 5 vuotta aikaa korjata virheensä työehtosopimusprotokollan vaatimalla tavalla. He ovat kuitenkin edelleen järjestelmällisesti kieltäytyneet tekemästä mitään, vaikka sopimus on jatkuvasti voimassa vuoden 2013 tilinpäätökseen ja loppuvuosinaan nimenomaan työnantajapuolta velvoittavasti (salattu"bonusmalli").
(7) Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus on siis yleissitova ja tallennettu Valtion säädöstietopankkiin (finlex.fi). Yleissitovuudella on automaattisesti se vaikutus että se on valtakunnallisesti edustava ja sen määrittelemiä työaika- ja palkkaehtoja työnantajan kuuluu MINIMISSÄÄN noudattaa riippumatta työntekijöidenkään järjestäytyneisyydestä tai järjestäytymättömyydestä. "Vakautussopimuksella" on täysin todistettavalla tavalla menty räikeästi alittamaan nämä minimit painostamalla mm.työsuhteen kirjallisilla PURKU-uhkauksilla työntekijöitä tekemään täysin palkatonta työtä  tes:sin määrittelemien normaalien työaikamuotojen lisäksi, vapaapäivinäkin. Tätä on kutsuttu "vakautustyöksi" mutta TES tuntee ainoastaan ylityön ja lisätyön, joista kuuluu maksaa palkka. Lisätyö on siis "manipuloitu vakautustyöksi", mikä on palkattomuudellaan ristiriidassa viitetyöehtosopimuksen kanssa! Paikallisella ("työehto")sopimisella ei voi mennä alittamaan alan yleissitovuuskentän turvaamia minimejä, joten "vakautussopimus" ei täytä työehtosopimuksen tunnusmerkistöä. Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n mukaan työnantajan on noudatetava VÄHINTÄÄN valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä. Jos paikallisella ja AINOASTAAN yhtä (1!) firmaa koskevalla, EDELLEEN salatulla sopimuksella voitaisiin polkea yleissitovuuden turvaamia minimejä, niin mitä virkaa olisi silloin koko yleissitovuusjärjestelmällä lautakuntineen?!
(8) Lentoliikenteen palveluja koskevaan työehtosopimukseen ei ole sen valtakunnalliseen edustavuuteen perustuen edes kirjattu valtuutta paikalliselle sopimiselle ("vakautussopimus"). Jos siitä huolimatta sopimuksia mennään "normaalisitovastikaan" tekemään paikallisesti, niin niiden tulee MINIMISSÄÄN täyttää yleissitovan raamisopimuksen vähimmäisehdot ja se koskee muutenkin  ainoastaan sopijaosapuolina olevia yhdistyksiä sekä ko. työnantajaosapuolella olevia kokonaan järjestäytymättömiä työntekijöitä (ns. villi työntekijä). SLAM ry ei ollut sopijaosapuolena, mutta siitä huolimatta "vakautussopimusta" sovellettiin työsuhteen kirjallisin purku-uhkauksin yhdistykseen järjestäytyneisiinkin. "Vakautussopimuksessa" on täysin unohdettu, ettei yksityisellä sektorilla ole mitään erikseen säädettyjä "neuvottelu- tai sopimusoikeuksia". Järjestöillä (mm. SLAM ry.) on oikeus edustaa ja neuvotella jäsentensä puolesta. Yksinkertaistettuna: neuvotteluoikeus on siis sillä, jolla on jäsenet!
(9) "Vakautussopimuksella" on rikottu Suomen Perustuslakia sekä PAKOTTAVAA työ(ehto)sopimuslainsäädäntöä, joka on nimenomaan tarkoitettu heikomman osapuolen eli työntekijän turvaamiseksi, teettämällä käytännössä pakolla palkatonta lisätyötä. Lisäksi yritysjohdolta on siirretty työntekijöidensä kannettavaksi yritysriskiä, johon työntekijöillä ei ole käytännössä pienintäkään mahdollisuutta vaikuttaa käskytyksen tullessa ainoastaan ylhäältä alaspäin, sanelupolitiikkana. Työnantajan päävelvoitteena kuuluu maksaa käypä korvaus KAIKESTA työntekijällään teettämästään työstä, sen nimikkeestä riippumatta, ilman mitään epävarmaan tulevien vuosien tuloksentekoon sidottuja ehdollistamisia. Tässä tapauksessa teetetyn työn nimikkeetkin soveltamisineen ja seurauksineen ovat "eläneet" riidan selvittämisen vaiheissa tilanteen mukaan eivätkä siis ole yksiselitteisesti ja tasa-arvoisesti kohtelevaa, paperilta luettavissa olevaa työehtosopimustekstiä! Palkanmaksu on todistettavasti "vakautustyön" osalta laiminlyöty sillä korvauksia ei ole maksettu ajallaan eikä siitä ole tehty mitään kirjanpitoa eikä takaisinmaksuvarauksia maksuvelvollisten Tekniikan/Konsernin tilinpäätöksiin v. 2010-13. Työntekijöiltä lupaa kysymättömät vakautustyö- lomaraha- ja kannustinpalkkiopimitykset näkyvät myöskin jokaiselle työntekijälle postitetuissa "vakautusraportissa" sekä kirjallisissa palkanmaksun ansioerittelyissä. Pimitykset osoittautuvat toteen  kun niitä ei ole kuitenkaan erittelykirjaamisen jälkeen tuloutettu viivan alle työntekijän henkilökohtaisiksi ansioiksi. Kuvioon on kuulunut myöskin palkanlaskennan ulkoistaminen Zalarikselle ja siihen liittyvät palkanmaksun "seurantavaikeudet". Työntekijän päävelvoite on tehdä työ(ehto)sopimuksen osoittamaa työtä sekä turvata työrauha (ei työtaisteluita) ja näin on myöskin tapahtunut, mutta työnantaja on rikkonut palkanmaksuvelvoitteensa! Työehtosopimuksia ei voi solmia vastoin niiden tekemistä ohjaavaa viitelainsäädäntöä, joten "vakautussopimus" ei ole osa työehtosopimusta.
(10) "vakautussopimuksessa" työntekijäpuoli on pääsääntöisesti suoriutunut pakkovelvoitteistaan mikäli se on heistä riippunut. Kuitenkin työnantajapuoli on jo heti v. 2010 tilinpäätöksestä alkaen ja näihin päiviin asti rikkonut sopimuksen "bonusmallin" velvoitettaan säästösummien takaisinmaksamisen perusteiden seurannassa ja takaisinmaksuvarausten kirjaamisissa vuosittaisessa Tekniikan/Konsernin kirjanpidoissa ja tilinpäätöksissä. Aivankuin jo etukäteen tietäen lopputuloksen, allekirjoittamisen ja työntekijöiden rahojen pimittämisen jälkeen "vakautussopimuksen" seuranta ja noudattaminen on kaikilta sopijaosapuolilta täysin laiminlyöty mitä tulee nimenomaan työnantajaa velvoittavaan, edelleen salattuun "bonusmalliin". Sen suhteen "vakautussopimus" on täysin näkymätön työnantajapuolen tuloslaskelmissa, vuosikertomuksissa ja tilinpäätöksissä, vaikka sopimus on edelleenkin työnantajan maksuvelvoitteen osalta eräytynyt viimeistään v. 2013 tilinpäätösten jälkeen keväällä 2014!. Tällainen näkymätön ja edelleenkin salattu sopimus ei voi täyttää työehtosopimuksen tunnusmerkistöä, jos työnantajapuolikin yrittää salata/hävittää sen olemassaolon vaikutukset kirjanpidossaan. (vrt. "avainhenkilöiden" ns. stay-bonusohjelman jäljitettävyys)
(11) "Vakautussopimus" ei kohdellut yleissitovan työehtosopimuksen turvaamalla toimialalla työskenteleviä työntekijöitä tasapuolisesti eri palveluntarjoajien välillä eikä sitä ainoana koskevan firman, FTE:n sisälläkään olevia, kuten lainsäädäntö työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta edellyttää. Suomen Perustuslain turvaamaan tasapuolisuuteen mm. Työtuomioistuinkin, TT vetosi viimeisimmässä kannanotossaan (TT:2013-63) Vantaan käräjätuomari; Risto Tikan epäkurantille kysymysenasettelulle "vakautussopimuksen" riitautukseen ja 16.12.2013. pääkäsittelyyn liittyen, "Vakautussopimus" ei kuitenkaan ole Perustuslakiin rinnastettavaa lakitekstiä varsinkin kun se on ristiriidassa sen kanssa!. Tasapuolisuus "vakautussopimuksen" edessä ei kuitenkaan koskaan toteutunut. Jotkut työntekijät eivät tehneet lainkaan "vakautuspäiviä" saamatta lainkaan varoituksia, toiset saivat tehdä vakautusviikonloppuja paremmilla lisillä kun toisaalla muille "vakautustyöt" pakkomerkattiin viikolla oleville vapaapäiville. FTE sai "vakautussopimuksen" ansiosta myös ansaitsematonta kilpailuetua kansaivälisestikin voittaessaan mm. Condorin tarjouskilpailun Lufthansa Technik AG Sales and Marketing:ilta. Tästä EU:n sisäisen kilpailuasetelman vääristämisestä Lufthansa Technik AG ei toistaiseksi ole tietoinen.
(12) Jos tällaiset "vakautussopimuksen" kaltaiset, salaiset, ja julkaisemattomat "piilotessit" olisi oikeasti lainvoimaisia ja sallittuja, niin se tekisi mitättömäksi siinä tapauksessa koko työehtosopimusjärjestelmän. Kaikki työnantajathan painostaisivat Finnairin malliin irtisanomisilla ja lomautuksilla uhkaamalla ammattiyhdistykset vastaavanlaisiin "paikallisiin sopimuksiin" kun palkkaakaan ei tarvitse niissä enää maksaa. Työehtosopimus- ja koko länsimainen markkinatalousjärjestelmä ei vain yksinkertaisesti voi toimia tällä tavoin sillä muutoinhan "vakautussopimus" olisi keksittu ja otettu käyttöön muuallakin Euroopassa jo aikoja sitten! Vastaavanlaisen "vakautus"toiminnan kaltaisten, tuloshakuisten ylilyöntien estämiseksi työehtosopimusjärjestelmä sitä valvovien lakien kylkiäisenä on nimenomaan laadittukin! Pelkästään muihin lakeihin nähden ylivertaisuusasemassa olevassa Suomen Perustuslaissakin asiaan on otettu useissa §:issä selkeästi ja yksiselitteisesti kantaa JA NIMENOMAAN työntekijäpuolen hyväksi!
(13) "Vakautussopimus" on harmaata taloutta pahimmillaan. "Harmaan talouden välistävetäjä ottaa aina enemmän kuin antaa"-kampanja on tässä karussa ja mittavassa tapauksessa totisinta totta. Veroviranomaisilta on jäänyt miljoonaluokan korkeammat verotulot saamatta n. 1600:n työntekijän ansiotuloista. Olen ollut konserniverohallinnon tarkastusyksikköön kirjallisesti yhteydessä jo vuosia sitten, samoin Valtion omistajaohjauksesta vastaavaan ministeriöön. Jos "vakautussopimuksessa" keksittyä uutta työntekoformaattia soveltaisi pienempään esimerkkitapaukseen, niin veroviranomainen uskaltaisi toimia taatusti kun ei joutuisi toimimaan toista "valtiollista vaikuttajaa" vastaan. Jos esimerkiksi rakennusalalla urakoitsija sanoisi työntekijöilleen, että nyt rakennetaan pöytälaatikkosopimuksella rivitalot palkattomina ylitöinä valmiiksi runsaan vuoden aikana, muutoin alkaa pakkolomat ja irtisanomiset. Jos talojen myymisestä seuraavina vuosina saadaan tietty myyntivoitto, niin saatte takautuvasti palkkarahojanne neljän vuoden päästä. Verottaja puuttuisi takuuvarmasti tällaiseen rinnakkaisesimerkkitapaukseen. Tämänkään perusteella "vakautussopimus" ei voi olla osa työehtosopimustamme, vaan korkeintaan paikallinen pakkotalkoosopimus. Sinänsäkin moraalitonta kun kyseessä on valtion "omistajaohjauksessa" (silloin Jyri Häkämies ja Heidi Hautala!) oleva "hyvämaineinen" pörssiyhtiö.
(14) "Vakautussopimus" rikkoo Suomenkin ratifioimia ihmisoikeussopimuksia täyttämällä yksiselitteisesti pakkotyön tunnusmerkistön eikä siten voi olla työehtosopimuksen osa tai sen "täydennys". Pakkotyö ja pakollinen työ on selvästi kielletty sekä Perustuslaissa (7 ja 18 §) että kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa kuten YK:n (KPS-sopimus, 8 artikla), EN:n (EIS, 6 artikla) ja ILO:n (sop. nro 29) sopimuksissa. Esimerkiksi ILO:n pakollista työtä koskevan sopimuksen nro 29 artiklassa 2 on määritelty pakollinen työ tarkoittamaan kaikkea työtä ja palvelusta, joka jonkin rangaistuksen uhalla (työsuhteen kirjallinen purku-uhkaus!) vaaditaan joltakin henkilöltä ja johon tämä ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut. Rangaistuksella tarkoitetaan muutakin haitallista seuraamusta (työsuhteen purku!) kuin varsinaista rikosoikeudellista rangaistusta.
(15) Vakautussopimuksesta (liite) ja sen soveltamisohjeista (liite) on vuosien saatossa ollut liikkeellä ainakin kaksi (2) erilaista "versiota". Sopimus on siis alkanut "elää" (petos/asiakirjaväärennös?) sopijaosapuolien muuttuneiden intressien mukaisesti, vaikka niitä on virallisesti allekirjoitettu vain yhdet kappaleet sopijaosapuolille. Soveltamisohjeet eivät huomattavasti monipuolisemman ja kattavamman sisältönsä takia tällä hetkellä käy lainkaan yksiin viimeisimmän "vakautussopimuksen" pelkistetyn ja ylimalkaisen, 4-sivuisen ns. raakaversion kanssa, jota aivan alunperin IAU;lle esitettiin. Lisäksi itse "vakautussopimuksen" soveltamisohjeistakin on kaksi eripituista ja sisällöltään erilaista versiota, jotka kummatkin ovat kuitenkin samalla julkaisupäivämäärällä ja revisionumerolla 1. Motiivi sopimuksen "elämiselle" on se, että Finnair/FTE:llä ei ole edellä osoitetulla tavalla pienintäkään aikomusta maksaa työntekijöidensä säästösummia takaisin, mikä näkyy em. näkymättömyytenä heidän kirjanpidossaankin! Lisäksi Finnair yrittää "bonusmalliakin" edelleen julkisuudelta salaamalla vierittää "vakautussopimuksen" korvausvastuun PELKÄSTÄÄN FTE:n kontolle. Käräjäoikeudessa vastaajan todistaja, Janne Tarvainenkin valalla väitti näin oikeudenkäynnistä otetulle äänitallenteelle. Tämä yritys on hyvin linjassa sen kanssa, että FTE:n tulos on pidetty tarkoituksellisesti kuralla maksamalla kalliita lentokonehallivuokria ko. hallit ilman kilpailutusta aiemmin ostaneelle NV Property Fund 1 ky:lle (huomatkaa: kommandiittiyhtiö!!). Samoin Emoyhtiö on FTE:n yhtiöittämisestä huolimatta sanellut FTE:lle mitä se se tulee ainoastaan maksamaan lentokoneiden huolloista. Lopuksi jopa FTE:n pilkkomisestakin saadut huimat myyntitulot on kirjattu Emoyhtiön tulokseen samasta syystä! "V-sopimuksen" virallisista soveltamisohjeista kuitenkin jokainen voi lukea, että korvausvelvollisia ovat SEKÄ Tekniikka JA/TAI Emoyhtiö. Ohjeiden CONFIDENTIAL-uhkauksista ei tarvitse välittää, sillä työehtosopimukset soveltamisineen ovat JULKISIA ASIAKIRJOJA!
(16) Aiemmista paikallisista sopimuksista poiketen "vakautussopimusta" ei myöskään sen erittäin arveluttavan sisältönsä vuoksi ole voitu liittää TES:siin sekä tuoda avoimesti ja läpinäkyvästi julkisuuteen, vaikka sen solmimisessa ovat olleet mukana jo vuosikymmeniä alalla vaikuttaneet tes-valtuutetut ammattilaiset yhdistyksineen ja "hyvämaineinen" pörssiyhtiö, joiden pitäisi tietää mitä tekevät. Yhtenä sopijaosapuolena toimineen IAU:n hallituskin on saattanut Yleissitovasta TES:sistä nauttivan jäsenistönsäkin täysin eriarvoiseen  (vrt. TT:nkin peräänkuuluttama tasa-arvo!) asemaan mennessään allekirjoittamaan vakautussopimuksen yleis/normaalisitovuuskentässä, vain yhtä Firmaa koskien, mikä sinänsä on jo arveluttavaa pelkästään valtuudenkin osalta. Työehtosopimuksen avaamiseen tarvitaan IAU:n edustajiston pitämän kokouksen hyväksyntä ja siitä kokouspöytäkirja! Onko näin todellisuudessa toimittu? ITA:n Jukka Salonenkin allekirjoitti ainoana sopimuksen, vaikka yhdistyksen sääntöjen mukaan allekirjoittajia tarvitaan 2! Pääluottamusmies Esa Suokas oli silloin "muualla" saaden toimistaan FTE:n HR-päällikön paikan Salosen ylentyessä uudeksi pääluottamusmieheksi! Seuraavaksi sopimus vietiin IAU:n Reijo Hautamäen ja Juhani Haapasaaren allekirjoitettavaksi "tes-statukseen" verhoilemiseksi. Heidän toimiaan kalliita jäsenmaksuja maksavien jäsentensä oikeuksien polkemiseksi ei katsottaisi hyvällä keskusjärjestöissäkään kuten SAK:ssa, jossa "vakautussopimuksesta" sisältöineen ei niinikään toistaiseksi edes tiedetä, vaikka vastapuoli uskaltaa näin väittää jopa kirjallisesti!  Tästä todisteeksi on mm. suora lainaus vastaajan kirjallisesta materiaalista: "Tässä tapauksessa luottamusmiehillä oli oikeus tehdä paikallinen sopimus, joka valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen hyväksynnällä tuli osaksi Työehtosopimusta." Siis YLEISSITOVAA Lentoliikenteen Palveluja Koskevaa Työehtosopimusta! Melkoinen väite SAK:n piikkiin kun kyseessä on vain toimialakohtainen ammattiyhdistys, IAU!
(17) "Vakautussopimuksen" valmistelusopimuksen  pöytäkirjan kohta 2 kuulu näin: "Vakautussopimuksella voidaan poiketa työehtosopimuksen lomarahaa sekä työaikoja ja niiden erillisiä korvauksia koskevista määräyksistä". Tässä "työehtosopimuksen (julkaisemattomassa) täydentämisessä jatkuvan neuvottelun periaatteella" (kuka näitä nimikkeitä keksii?) ei ole mitään mainintaa tai valtuutusta sille, että sillä voidaan kajota myös työehtosopimuksen vaikutusalueen ulkopuolella olevaan kannustinpalkkiojärjestelmäänkin, joka on työntekijöiden vaatimattomana vastineena Finnairin johdon massiiviselle bonusjärjestelmälle. Työntekijöiden kannustinpalkkiojärjestelmä on jo noin 10 vuotta käytössä ollut vakiintunut käytäntö työnantajan toimesta jatkuen edelleen näihin päiviin saakka. Nyt vuoden 2009 kannustinpalkkio on "vakautussopimuksen" väitetyn työehtosopimusstatuksen nimissä julistettu kaikilta työntekijöiltä menetetyksi "säästösummiin" pelkästään "vakautussopimuksen" soveltamisohjeen määräämänä/valtuuttamana! Tämän perusteella pelkästään soveltamisohjeitakin päivittämällä "vakautussopimuksen" ulottuvuutta voidaan "muokata" haluttuun suuntaan -muutenkin kuin siihen sidottuja ammattiyhdistyksiä vastoin heidän tahtoaan lisäämällä, ja tästä esimerkkinä SLAM ry!
(18) "Vakautussopimukseen" alistettuja oli alkuvaiheessa n. 1600 Finnairin Tekniikan työntekijää (Tekniikan johtaja Kimmo Soinin pörssitiedote 6.8.2009). Heistä suurin osa koki "vakautussopimuksen", sen palkattomuuden ja pakkotyömäisen soveltamisen olevan täysin vastoin heidän yleistä oikeudentajua ja oikeudenmukaisuutta. Samansuuntaisia ovat yleiset mielipiteet asiasta olleet myös yhtiön ulkopuolellakin. Soinin julkisuuteen päästämä virallinen pörssitiedotekin "jo hyväksytystä vakautussopimuksesta" oli julkaistu jo viikkoja ennen kuin sen laatimisen mahdollistava määräys ("uusi 11.§") oli väitetysti edes kirjattu viitetyöehtosopimukseemme!! Voiko yli 1000 Suomen Kansalaista siis olla väärässä, nyt kun viimeisetkin alkavat lopultakin ymmärtää, että FTE/Finnair Oyj:llä ei ole pelkästään viime vuosien kirjanpitonsakaan perusteella pienintäkään aikomusta maksaa työntekijöillensä kuuluvia säästösummia takaisin? Tämä siitä huolimatta vaikka Emoyhtiön v. 2012 tilinpäätöskin pääosin Tekniikkaansa myymällä oli huomattava ja vuoden 2013 tilinpäätökseen kirjataan Norwegian Air Shuttle-osuuden myynti! "Vakautussopimuksen" näkymättömyys julkisuudessa, kirjanpidossa ja vt. toimitusjohtaja Ville Ihon julkiset kommentoinnit puhuvat karua kieltään. Onko Suomi tässä valossa enää oikeusvaltio, jos palkanpimitykset ja palkattoman pakkotyön teettäminen ovat normitoimintaa?
(19) "Vakautussopimusta" on alunperin ryhdytty salamyhkäisesti suunnittelemaan vain yhtä alan palveluntarjoajaa, Finnair OYj/FTE:aa koskien. TES:sien perusperiaatteista täysin poiketen yhtiö haali "vakautussopimuksella" yksipuolisesti kaiken taloudellisen hyödyn ainoastaan omaksi hyväkseen työntekijöidensä tulevaisuudesta välittämättä. Vaikka syynä sitten olisi työnantajapuolen väittämät taloudelliset syyt tai huomattava tulostavoite yhtiön omien työntekijöiden kustantamana siirtämällä yritysvastuuta yrityksen johdolta työntekijöidensä kannettavaksi, niin tämä ei voi olla perusteena pelkästään kyseisen taloudellisen tilanteen ympärille räätälöidylle "työehtosopimukselle", jolla ei ole mitään muuta ulottuvuutta yleissitovuudesta puhumattakaan. Muualla maailmassahan vastaavissa tilanteissa on käytössä normaalit yrityssaneeraustoimet työntekijöiden riistämisen sijaan. Tämähän on kuitenkin tällä hetkellä Finnairiakin koskeva loppurupeama sillä erotuksella, että sitä ennen on vielä käyty työntekijöiden rahakukkaroilla! Työehtosopimusjärjestelmähän lainsäädäntöineen on laadittu nimenomaan heikomman osapuolen eli työntekijän turvaksi. "Vakautussopimus" riisti työntekijöiltä selkeää palkkatuloa useita miljoonia euroja työnantajan hyväksi, ja työntekijät saivat vastineeksi vain runsaan vuoden irtisanomissuojan. Tämän jälkeenhän alkoivat välittömästi massiiviset irtisanomiset, sillä päätös Tekniikan alasajosta oli tehty jo ennen "vakautussopimusta". Työehtosopimuksella ei ole mitään tekemistä yhtiön saneeraustoimien kanssa eikä sitä voida valjastaa sellaisiin tarkoitusperiin pelkästään työnantajan hyväksi.
(20) Mikään viranomaistahokaan ollessaan "vakautussopimuksesta" tietoinenkaan EI pysty hankkimaan siitä millään hakutavalla mitään tietoa sen olemassaolosta tai sisällöstä. "Vakautussopimusta" käsitellään Finnairin sisäisten sopijaosapuolten kesken yhtiön liiketoimintaan liittyvänä salaisena sopimuksena, josta ei tarvitse tiedottaa kilpailijoille tai ulkopuolisille. Tällaiset sopimukset ovat lainsäädännön puitteissa täysin mahdollisia ja sallittuja, mutta siinä tapauksessa niillä ei ole mitään tekemistä työehtosopimuksen kanssa, jotka siis ovat täysin julkisia asiakirjoja sitovuudesta riippumatta.
(21) "Vakautussopimus" on muutoinkin toimintamekanismismiltaan heti alunalkaenkin absurdi! Jos FTE/Konserni haki FTE:ltä 13,9 miljoonan €uron säästöjä, niin kyseessä ei voi olla säästöt vaan tulostavoite, sillä summanhan haluttiin olevan positiivista tulosta, jolla päästään paikkaamaan aiemman johdon kalliita tunarointeja kuten ERP-projekti ennen Amoksen käyttöönottoa! Normaalisti säästöistä puhutaan kun halutaan kannattamaton toiminta ylipäätään kannattavaksi tai edes nollatulokseksi! Tällöinhän ko. yksikkö pyörii jo omillaan, vaikka ei tuottaisikaan varsinaista tulosta, mutta ei myöskään kuluja! Lentokoneiden kansainvälisessäkin huoltotoiminnassa tuottomarginaalit on alan kilpailun takia varsin vähäiset, joten nollatulostakin voi pitää erittäin hyvänä ja sillä on kotimainen työllistävä vaikutus! Tällöin ei ole tarvista ryhtyä mihinkään lopulta epävarmoihin ja kalliiksikin käyviin ulkoistamisiin (vrt. Airbus 321:ien OH-LZC lentoturvallisuuteenkin vaikuttanut huoltofiasko Jordanian Ammavissa, jota oma väkemme Suomessa korjasi pitkään! Sinänsä työllistävä vaikutus!). FTE.lle asetettu tulostavoite oli siis näiden reaaliteettien vallitessa täysin surrealistinen! Tällä oli kuitenkin suunnitelmallista merkitystä "vakautusrahojen" lopullisten pimitysaikomusten kanssa... Kuvitellaan kuitenkin hypoteettinen tilanne: JOS vuosien 2010-13 FTE:n JA/TAI Konsernin tulokset olisivatkin olleet niin hyvät, että 13,9 M€:n säästötavoite olisi saavutettu. Tällöin kaikille FTE:n n.1600:lle työntekijälle pitäisi  maksaa "henkilökohtaiset säästösummat" takaisin jopa 1,25-kertaisena. Kun ne olisi sitten maksettu viimeistään keväällä 2014 v. 2013 tilinpäätösten valmistuttua, niin millä FTE/Finnair täyttäisi sen syntyneen uuden valtavan tuottotyhjiön, minkä takaisinmaksu aiheuttaisi ja vielä selittäisi tämän puun takaa tulevan menoerän osakkeenomistajilleenkin??! Varsinainen paradoksipetos! Vai pantaisiinko alulle heti uusi "vakautussopimus", jolla takaisinmaksuvelvoitteet lakastaisiin taas maton alle moneksi vuodeksi Finnairin lakimiesten yrittäessä löytää siitä epätoivoisesti porsaanreikiä heidän hyväkseen? Työehtosopimukset eivät voi olla villisti tulkittavia ja alati muuntautuvia arvoituksia, vaan paperilta JOKAISEN halukkaan luettavissa olevaa, protokollan mukaan julkaistua tekstiä!
(22) Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13.§ turvaa jokaiselle oikeuden perustaa ammattiyhdistyksen ja järjestäytyä siihen muiden etujen valvomiseksi. Julkisella sektorilla ei siis ole mitään tiettyjen ammattiyhdistyksien "omistamia neuvotteluoikeuksia". vaan JOKAISELLA yhdistyksellä on oikeus ajaa itsenäisesti jäsentensä etuja! Lyhyesti: neuvotteluoikeus on sillä, jolla on jäsenet! Kun Finnair Oyj:ssä solmittiin v.2009 PELKÄSTÄÄN sen 2010 alkaen tytäryhtiöitetyn Tekniikan taloudellisen tilanteen ympärille "räätälöity" eli vain FTE:a koskeva "vakautussopimus", niin Finnair luuli selustansa olevan tässä salatussa sopimuksessa turvattu, sillä "kaikki" työntekijöitä edustaneet ammattiyhdistykset oli saatu painostettua "vakautussopimukseen" mukaan. Kaikki PAITSI "ostetulle" edunvalvonnalle vastalauseena toukokuussa 2008 perustettu SLAM ry! SLAM ry jätettiin "nousukkaana" huomioimatta sopimusneuvotteluissa, vaikka sillä olisi ollut Perustuslain mukaan täysi oikeus edustaa omia jäseniään hyläten osallistumisensa "vakautussopimukseen"! SLAM ry täytti nopeasti kasvavan jäsenistön ja aktiivisen hallituksensa mahdollistamana täysin OIKEAN ammattiyhdistyksen tunnusmerkistön! SLAM ry mm. haastoi FTE/Finnairin oikeuteen "vakautussopimuksen " ja se sen soveltamisen johdosta jäseniinsä nimenomaan jäsenistön edunvalvontaan kerättyjen jäsenmaksujen turvin. Vaikka "vakautussopimusta" sovellettiin näytön puutteessa yleissitovasta ("uusi 11§") normaalisitovaksi hätälaskettuna "tessinä", niin vain yhtä Firmaa koskevana salaisena sopimuksena sen olisi kuulunut velvoittaa korkeintaan sopijaosapuolia. SLAM ry on siis täysin perustuslaillinen ja neuvotteluoikeutettu ammattiyhdistys siinä missä IAU/ITA:kin eikä SLAM ry:n työntekijät ole järjestäytymättömiä eli "villejä" työntekijöitä, joihin normaalisitovaa "tessiä" voitaisiin soveltaa! Ei SLAM ry:kään ole mikään järjestäytymätön tai "villi" ammattiyhdistys vaan IAU/ITA:n kanssa tasa-arvoinen yhdistys Perustuslain suomin valtuuksin! "Vakautussopimusta" ei siis laillisesti voinut soveltaa SLAM ry;n Jäseniin ja Hallitukseen eikä Perustuslain tasapuolisuuslausuman perusteella siten myöskään muidenkaan yhdistysten työntekijöihin (työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu)! Firmakohtainen ja salattu "vakautussopimus" EI siis ole työehtosopimus.
(23) Vakautussopimuksen laadinnan aikaan työntekijöille järjestettiin kokous, ns. "10-kuppilan (lentokonehalli 3:n henkilöstöravintola) palaveri", jossa sovittiin, että "vakautussopimuksen" toteuttamisesta järjestetään yhdistyksessä jäsenäänestys. Pian tämän jälkeen jäsenäänestys kuitenkin peruutettiin jäsenille lähetetyillä epämääräisellä tekstiviestillä. IAU/ITA:ssa tiedettiin jo silloin, että "vakautussopimus" ei olisi ikinä mennyt jäsenistössä läpi -puhumattakaan siitä että se manipuloituisi "vähäiseksi palkanalennukseksi viikkotyötunteja 40:een lisäämällä", jos Finnair/FTE ei muuten maksaisi pimitettyjä, konkreettisesti yksilöitäviä rahasummia/palkkoja!! "Vakautussopimus" on alunpitäenkin laadittu petoshakuisesti yksipuoliseksi tulonsiirroksi työntekijöiltä työnantajalle. Tämän osoittaa jo "vakautussopimuksen sivun 2 puolivälissä oleva väittämäkin: "Työntekijä/toimihenkilö luopuu työaikapankkiin siirtämistään (huom: pimitetyistä!!) eristä, ellei tästä (vakautus)sopimuksesta muuta johdu". "Vakautussopimuksen" allekirjoittaessaan työntekijöiden ammattiyhdistys on täysin vieraantunut työntekijöiden TODELLISESTA edunvalvonnasta työnantajan hyväksi! Tällainen "tessi" ei täytä työehtosopimuksen tunnusmerkkejä! Työntekijät saivat todellisuudessa vastineeksi vain reilun vuoden irtisanomissuojan ja pakkolomat peruttiin. Monet vanhemmat työntekijät olisivat nimenomaan halunneet pitää vaikka kuukausienkin pakkolomia, mutta siihen ei suostuttu! Finnair haali tämän jälkeen paljon asiakastöitä (mm. Condor:in Boeing 757 ns. winglet-jälkiasennus) ja joutui palkkaaman jopa ulkopuolisen alihankkijan, S-Com:in kautta n. 40 miestä täysillä palkoilla ja päivärahoilla! Irtisanomisia ei taatusti olisi muutenkaan toteutettu, sillä ko. "irtisanomissuoja" kattoi juuri sen ajanjakson v. 2010 loppuun, jolloin työntekijät joutuivat muutenkin tekemän 128h palkatonta työtä!! Heti v. 2011 alussa alkoivatkin YT:t ja massairtisanomiset!
(24) "Vakautussopimusta" salataan työnantajan toimesta täysin todistettavasti edelleen! Olen tuoreeltaan vaatinut FTE:n HR:n Esa suokkaalta, Taija Kautolta ja hänen nimeämältään asianajaja Seppo Havialta "vakautussopimusta" täysin vapaaseen käyttööni. Työehtosopimukset ovat siis soveltamisalasta ja sitovuudesta riippumatta täysin julkisia asiakirjoja ja niiden editiovelvollisuus kuuluu NIMENOMAAN työnantajalle! Toistaiseksi yritykset ovat olleet turhia: Suokas on sairaslomalla/lomalla, Kautto perustaa kieltäytymisensä epämääräisesti sopimuksen riitautustilanteeseen. Kauton nimeämästä edustajalta, Seppo Haviasla ei ole kuulunut mitään. Eri viranomaisiakin taatusti kiinnostava kysymys: Millainen on sisällöltään ja soveltamiseltaan sellainen "tessi", jota täytyy yrittää näin raivokkaasti salata. Iso osansa asiassa on taatusti sopimukseen pakolla alistetut n. 1600 työntekijää ja 13,9 miljoonan €uron pakkotulonsiirtoaikomus työntekijöiltä työnantajalle, ja millähän TODELLISELLA tuloutusnimikkeellä kirjanpidossa?! "Vakautussopimuksestahan" ei näy mitään takaisinmaksuvaraus- tai rasitemainintaa FTE/Finnairin kirjanpidoissa v. 2009-13! Mahtaisi kiinnostaa viranomaisten lisäksi osakkeenomistajiakin...
Näiden todisteiden (1-24) perusteella Finnairin Tekniikan ns."vakautussopimus" ei siten ole Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen "osa" tai "täydennys" vaan sopijaosapuolien tes-sopimisstatuksesta huolimatta paikallisena pakkotalkoosopimuksena koko tes-kentän ja sitä valvovan lainsäädännön ulkopuolella. Tämän perusteella "vakautussopimuksen" arviointi ei edes kuulu Työtuomioistuimen toimenkuvaan. Tätä todisteluetteloa tullaan tarvittaessa vielä päivittämään yhä lisääntyvien tietolähteidemme avustuksella, sillä n. 2v:n ikäisessä ensimmäisessä revisiossa oli vielä 11 kohtaa...
Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen varapuheenjohtaja
Viimeksi päivitetty 03.11.2015 10:29
 


Sivu 9 / 25

Liittyneet

38 Yhteensä
Sivustolla on 33 vierasta 
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
101
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 779