Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

Rikollista hyödyntavoittelua

Sähköposti Tulosta PDF
Kaikki näihin ammattiyhdistys SLAM ry:n artikkeleihin tai nettilehti MV:hen Finnairia koskeviin artikkeleihini perehtyneet ovat tietoisia Finnairin Tekniikan työntekijöitä orjuuttaneen, salatun "vakautussopimuksen" laittomuuksista. Läpimurtoa joutuu kuitenkin vielä odottamaan vastuussa olevien vaitonaisuuden ja heitä suojelevien tahojen aikaansaaman totuuden vääristelyn ja ja sensuurin seurauksena.
Ensinnäkään Suomessa tai missään muussakaan EU:n jäsenmaassa ei saa teettää palkatonta työtä. Tämä on vastoin työntekijöitä suojelevaa, pakottavaa työlainsäädäntöä. Ylimääräisenä teetetyn "vakautustyön" palkattomuus on reaalisoitunut aukottomasti toteen sillä tosiseikalla, että työntekijöiden palkkoja ei ole tähän päiväänkään mennessä maksettu takaisin! Finnairilla yritetään nykyisin väittää, että kyseessä onkin palkanalennus työtunteja lisäämällä kuukausipalkan pysyessä ennallaan. Tämä on valehtelua. "Vakautussopimuksen" kummassakaan versiossa (kts. aiempien artikkeleiden liitteet) ei ole mitään mainintaa sen manipuloitumisesta palkanalennukseksi. 128:n työtunnin teettäminen vailla myöhempää vastinetta olisi saanut muutenkin täystyrmäyksen työntekijöiltä "vakautussopimusta" Tekniikan ammattiyhdistyksille (poislukien SLAM ry.) v.2009 tyrkytettäessä.
Toiseksikin Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 § turvaa ammattiyhdistyksen perustamisen ja neuvotteluoikeuden sen jäsenistön edunvalvomiseksi. Neuvotteluoikeus koskee tietenkin myöskin työehtosopimuksia. Toukokuussa 2008 rekisteröity ammattiyhdistys SLAM ry. ei ollut paikalliseksi kutistuneen, edelleen salatun "vakautussopimuksen" neuvotteluissa mukana. Näin ollen SLAM ry. on myöskin sensitovuudenkin ulkopuolella! Saman kannan otti Työtuomioistuinkin, kun se ei ottanut SLAM:in kannetta käsiteltäväkseen (TT:2010-100 ja -120).Finnair on kuitenkin pakolla soveltanut muiden sopimaa "vakautussopimusta" ulkopuolelle jääneeseen kolmanteen osapuoleen, SLAM ry:een ja rikkoneet tieten tahtoen Suomen Perustuslakejakin! 13 § ei nimittäin ole ainoa sen rikottu §...
Kolmanneksi "vakautussopimukseen" oleellisena osana kuuvuvan ja erityisen salatun "bonusmallin" velvoittamia takaisinmaksuvarauksia ei ole kirjattu Tekniikan eikä emoyhtiö Finnairin kirjanpitoon, vaikka molemmat yhtiöt olivat siihen kirjallisesti näyttäen velvoitettuja! Varsinkin vuoden 2010 tilinpäätösten tase-erittelyissä olisi kuulunut näkyä n. 1600 takaisinmaksuvarausta erittelyineen koskien jokaisen työntekijän henkilökohtaisen "vakautusraportin" mukaisia saatavia. Yhteenlaskettu kokonaissumma liikkuu 10 miljoonan €uron tietämissä. Millä tavalla Finnair on tulouttanut työntekijöiltään pimittämänsä palkat omaan kirjanpitoonsa ja taseisiinsa, kun "vakautussopimuksesta" siellä ei ole mitään mainintaa??!
Luulisi tällaisen toiminnan kiinnostavan veroviranomaisiakin, jotka yrittävät kitkeä harmaata taloutta ja jopa vaihdantatalkootöitäkin. "Vakautustyö" oli pakkotalkootyötä työsuhteen kirjallisellakin päättämisellä uhkaamalla! Mitään ei ole toistaiseksi ilmiannoista huolimatta tapahtunut. Ruokkivaa kättä ei purra? Poliisiviranomaisetkin ovat olleet omituisen vaitonaisia lukuisista rikosilmoituksista huolimatta, vaikka kyseessä on syytä vahvasti epäillä mm. pakkotyön teettämistä, kiristämistä, petosta ja kirjanpitorikoksia törkeä-etuliitteelläkin varustettuna! Alla on esimerkki heidän venkoilustaan, johon jouduin ottamaan kärkevämmin kantaa. Tutkinnanjohtaja kirjelmöi aloittavansa tutkinnan uudestaan...
Rikosilmoitus, jonka hyllytitte tutkintapyyntönä

Jätin Finnairin ns. "vakautussopimusta"  koskevan rikosilmoituksen Tikkurilan poliisiasemalle 30.11.2015. Ilmoituksen näyttötaakan velvoittamien todisteiden valossa oli vahvasti syytä epäillä nimenomaan rikoksen tapahtuneen Finnairin ja sen Tekniikan toimesta. Juttu (5560/S/13899/15) palautettiin tutkintailmoituksena toimestanne 07.03.2016 päivätyllä kirjeellä minulle, rikosilmoituksen ja siihen liittyvien kirjallisten todisteiden ilmoittajalle.

Olette vastanneet tutkinnasta seuraavaa:
"Tästä asiasta on suoritettu poliisissa tutkinta ilmoitusten 8060/R/19838/11 ja 8060/S/5261/14 muodossa. Nuo jutut on päätetty eikä tässä asiassa ole esilletuotu sellaisia asioita joidenka vuoksi jo päätetyt tutkinnat tulisi aloittaa uudelleen."
Ensinnäkään en ole halunnutkaan poliisin aloittavan aikaisemmin jättämieni rikosilmoitusten tutkintaa uudelleen vaan ainoastaan uusimman rikosilmoituksen tutkinnan. Uusimmasssa rikosilmoituksessa on täydentävää näyttöä sekä todistelua (törkeille) rikosepäilyille, jotka eivät ilmene aiemmissa rikosilmoituksissa tai ovat riittämättömällä korostuksella. Aiemmin jätetyt rikosilmoitukset eivät siten ole peruste uusimman rikosilmoituksen tutkimatta jättämiselle, vaikka kyse olisikin samasta aiheesta. Näyttötaakka on pitävä ja raskauttava, vaikka vastaajana onkin Valtion omistajaohjauksessa oleva pörssiyhtiö Finnair Oyj ja sen Tekniikka, FTS.
Olette varmasti kanssani täysin samaa mieltä, että Suomessa ei voi vastoin heikompaa osapuolta eli työntekijöitä suojelevaa pakottavaa työlainsäädäntöä teettää palkatonta työtä -vieläpä työsuhteen päättämisellä kirjallisesti uhkaamalla! Työn palkattomuus on pitävästi näytettävissä toteen siten, että työntekijöiden palkkasaatavia ei ole tähän päiväänkään mennessä maksettu, vaikka niitä pimitettiin jo v. 08/2009 alkaen. Vastaaja yrittää uusimmassa versiossaan väittää kyseessä olevan palkanalennus työtunteja lisäämällä. "Vakautussopimuksessa" ja siihen liittyvissä muissa kirjallisissa todisteissa ei kuitenkaan ole mitään mainintaa sopimuksen manipuloitumisesta palkanalennukseksi, jos Finnair ei huolehdi palkanmaksuvelvoitteistaan työntekijöilleen. Rikosepäilyt reaalisoituvar myöskin Finnair/FTS:n kirjanpidossa, joista ei ilmene "vakautussopimusta" sekä sen velvoittamia kirjallisia rasitteita. Jos olette kanssani eri mieltä, niin voisitteko ystävällisesti ilmoittaa minulle, minkä laki- ja työoikeuskirjallisuuden §:ien perusteella palkattoman työn pakonomainen teettäminen (=pakkotyö )on sallittua?
Olette varmasti kanssani samaa mieltä, että "Vakautussopimusta" on väitetty ilmailualan yleissitovan TES:sin osaksi (=julkinen asiakirja!), mutta se on "bonusmalleineen" edelleenkin julkisuudelta salattu (koettakaapa saada tämä "tessi" virallisesti käsiinne ja varsinkin lukea se)! Edustamani ammattiyhdistys, Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry (ly-tunnus 2201059-2. PRH:n nro198.562) ei ollut tämän paikalliseksi kutistuneen "tessin" neuvotteluissa mukana. Näinollen SLAM ry jäsenineen on sen sitovuudenkin ulkopuolella. Tämän turvaa myöskin Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §, joka sallii ammattiyhdistyksen perustamisen ja neuvotteluoikeuden sen jäsenten edunvalvomiseksi koskien tietenkin myöskin TES:sejä. Jos Finnair/FTS katsoo omaavansa edustusoikeudellisesti neuvotteluoikeuden SLAM ry:täkin sitovasti ja velvoittavasti, niin yhtiö rikkoo perustuslakia! Aggressiot ovat tulleet nimenomaan Finnair/FTS:n suunnalta, jos SLAM ry:n edustajat ovat kyseenalaistaneet "vakautussopimuksen" soveltamista. Jos tieten tahtoen rikkoo Perustuslakejakin, niin on syytä vahvasti epäillä rikoksen tapahtuneen muutoinkin kuin kirjanpidollisesti ja palkatonta pakkotyötä teettämällä!
Tekisittekö itse työsuhteenne purkamisella uhattuna normaalin työaikanne päälle palkatonta työtä vapaapäivinänne noin kuukauden työmäärän runsaan vuoden aikana?! Kaiken huipuksi sellaisen julkisuudelta salatun "tessin" velvoittamana, jossa oma ammattiyhdistyksenne ei edes ole ollut mukana?!! Luopuisitteko hymyssä suin työnantajanne niinikään ilman lupaanne pimittämistään lomarahoistanne 24:ltä päivältä? Työnantajanne olisi pimittänyt teiltä "ehdollistetun takaisinmaksun" (=täysin laitonta) verukkeella yhteensä n. 5000 €/työntekijä (kokonaishyödyntavoittelu n. 13.9 miljoonaa €uroa n. 1600:lta työntekijältä) ilman aikomustakaan maksaa alunperinkään takaisin -tämän osoittaa "näkymätön" kirjanpitokin.!
Tämän selkeämmin emme voi osoittaa useampaakin eri rikosnimikettä tapahtuneeksi vieläpä törkeä- etuliitteellä höystettynä. Jos olette edelleenkin kanssamme eri mieltä, niin haluamme tietää, mihin Perustuslain tai työoikeuden §:illä sovellatte näkemystänne? Paikallisilla sopimisilla ei jyrätä lainsäädännön antaman turvan yli. Mitä virkaa muutoin olisi laeilla ja yleissitovilla työehtosopimuksilla, jos ne voidaan rikoshyöty mielessä mitätöidä paikallisella, salaisella "tessillä", jonka sisältöä ei todellakaan haluta julkisuuteen? Jos ette viimeistään nyt toimi tai jätä rikosilmoitusta jonkun muun tutkittavaksi, niin katsomme teidän laiminlyöneen virkavelvollisuutenne hoitamisen ja teemme teistä kantelun ylemmille esimiestahoillenne sekä muillekin eri viranhaltijoille, joiden toimenkuvaan toimintanne laadullisuuden ja tasapuolisuuden tarkkailu kuuluu. Olemme tosin aiemminkin törmänneet hidasteluun ja suoranaiseen vääristelyyn juttumme oikeudenmukaisen hoitamisen estämiseksi -jopa tuomioistuimissa. Siellä juttuja on käsitelty työehtosopimusasiana. Teidän tehtävänänne on tutkia sitä rikosasiana. Siis kaksi eri tutkintahaaraa ja menetelmää.
Kyseessä on erittäin suuri ja arkaluontoinen asia, jota ei keinoja kaihtamatta haluta kansainvälisenkin uutiskynnyksen ylittävään julkisuuteen, kun vastaajanakin on "hyvämaineinen" valtion "omistajaohjauksessa" oleva pörssiyhtiö. Oikeuden on kuitenkin tapahduttava, ennemmin tai myöhemmin. Ei vastaavanlainen toiminta ole muissakaan EU-maissa laillista -muuten ne tekisivät samoin.
Odotamme vastaustanne, mieluiten sähköpostitse tai kirjeitse.
Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt.pj
Viimeksi päivitetty 14.07.2016 13:44
 

Informaatiokatkos 31.5.-5.6.

Sähköposti Tulosta PDF

SLAM ry:n kotisivut olivat pois päältä laskutuksessa aiheutuneiden epäselvyyksien johdosta, mikä pitkittyi jopa viikonlopum yli. Kyseessä ei siis ollut mikään sivustoihin kohdistunut hyökkäys tai mikään muukaan näiden vapaasti hyödynnettävien sivustojen olemassaoloa uhkaava toimenpide. SLAM ry:n toiminta jatkuu edelleen normaalisti jo käynnissä olevilla ja vireillä olevilla prosesseilla. Tiedotamme niistä toistaiseksi suppeammin ennakkoon, jotta saamme ajettua jäsenistömme edunvalvontaa tehokkaimmalla tavalla. Pahoittelemme tietokatkosta ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin vastaavanlaisten tapausten estämiseksi tulevaisuudessa.

SLAM ry, Hallitus

Viimeksi päivitetty 06.06.2016 13:24
 

Finnairin "vakautussopimuksen" käräjä"oikeus"-farssi!! (edit.2)

Sähköposti Tulosta PDF

Tätä artikkelia ei enää julkaistu nettilehti MV:ssä. Poliisi oli alkanut tutkimaan lehdestä tehtyjä rikosilmoituksia perättömiin kirjoituksiin perustuen. On se käsittämätöntä, että poliisiviranomaisilla riittää tarmoa ja resursseja tällaisten asioiden penkomiseen, mutta ei sitten lainkaan useiden eri henkilöiden jättämiin rikosilmoituksiin Finnairin "vakautussopimusta" koskien. Siinä on sopijaosapuoliinkin kuulumaton ammattiyhdistys pakotettu tekemään palkatonta pakkotyötä edelleenkin salatun paikallisen sopimuksen velvoittamana! Palkaton työ ja pakkotyö on laitonta ja jokaisella ammattiyhdistyksellä on neuvotteluoikeus Perustuslain Perusoikeuksien turvaamana! Ainakin MV-lehdessä olleet 3 aiempaa Finnairia (hakusana!) koskenutta artikkelia kestävät totuustarkastelun ja olen tarvittaessa valmis antamaan päätoimittaja I.J:lle niitä koskevat kirjalliset todisteet! Finnair kuitenkin haluaa "vakautussopimuksen" seurauksineen pysyvän visusti salassa kansainväliseltäkin julkisuudelta. Sen takia myöskin Suomen muu "vapaa" media on aiheesta vaiennettu, vaikka kyseessä on megaluokan skuuppi!

Finnairin Tekniikassa solmittu ja julkisuudelta edelleenkin salattu firmakohtainen "tessi" nimeltä "vakautussopimus" alisti sitovuutensa piiriin myöskin sopijaosapuoliin kuulumattoman ammattiyhdistys SLAM ry:n (kannemateriaalia: slam.fi) jäsenineen. Yhdistyksen edustajat olivat alusta alkaen tämän työntekijöiltä palkkatuloja riistävän sopimuksen lainvoimaisuuden ja soveltamistavan suhteen eri mieltä kuin "vakautussopimuksen"  sopijaosapuolet. SLAM ry. hallituksen jäsenet tekivät useitakin neuvotteluyrityksiä Tekniikan johdon, mm. toimitusjohtaja Kimmo Soinin ja jopa Finnairin toimitusjohtajan Mika Vehviläisen kanssa useampaankin eri otteeseen pitkällä aikavälillä, mutta täysin tuloksetta. Finnair oli neuvotellut "vakautussopimuksesta" vain suurimpien ammattiyhdistysten kanssa rikkoen siten ammattiyhdistystoimintaa turvaavaa Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13:tta §:ää! Neuvottelihan Finnair eri lentäjäyhdistystenkin kanssa yhdenmukaistaessaan lentäjien toimenkuvaa Finnairin palveluksessa!

Ainoana konkreettisena vastauksena sain silloiselta production managerilta, Hannu Purolalta kirjallisen varoituksen työsuhteenn päättämisestä (ilman irtisanomisaikaa!), jos kieltäydyn tekemästä palkatonta, pakkotyönomaista "vakautustyötä" -vapaapäivinäkin! Sittemmin "vakautussopimukseen" sotkeutuneet johtajat ovat pääosin sijoittuneet muihin pesteihin toisiin yhtiöihin kuten niinikään valtiovetoiselle VR:lle. Soininkin lähtö Finnairista tuli outoon aikaan, kun hän oli muutenkin viimeistelemässä täyttä työuraa Finnairin Tekniikassa. Vehviläinen lähti juuri ennen laihempien vuosien jälkeistä mehevää tilinpäätöstä -joka oli pääosin aikaansaatu tytäryhtiöitetyn Tekniikan pilkkomisen (mm. moottorikorjaamo laitteistoineen, lentokoneiden laitteet ja varaosat, hallikiinteistöt) myyntivoittoja emoyhtiöön pumppaamalla.
SLAM ry:llä oli siten täysin tuloksettomien neuvotteluyritysten jälkeen pakko viedä vakautussopimusriitautus seuraavaksi Työtuomioistuimen, TT:n ratkaistavaksi. Vaikka SLAM ry ei ollut tässä firmakohtaiseksi salaiseksi "tessiksi" kutistuneessa "vakautussopimuksessa" sopijaosapuolena, niin se katsoi Perustuslain tasapuolisuuspykälänkin turvin olevansa kanteluoikeutettu TT:een. Vakautussopimuksenhan katsottiin Finnairin ja IAU/ITA:n mukaan sitovan myöskin SLAM ry:n jäseniä!! TT venkoili muotoseikkoihin vedoten SLAM ry:n kahdenkin eri kanteen (TT:2010-100 ja TT:2010-120) ratkaisussa päätyen mm. seuraavanlaiseen ratkaisuun: TT: "Haastehakemuksesta ja sen täydennyksestä on ilmennyt, että kantajayhdistys (SLAM ry.) ei ole kanteen perusteena olevaan työehtosopimukseen (="vakautussopimus") työehtosopimuslain 4 §:n nojalla SIDOTTU, koska yhdistys EI OLE sopimuksen solmineen Ilmailualan Unioni IAU ry:n JÄSENyhdistys yhdessä tai useammassa asteessa. Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry:llä ei siten ole työtuomioistuimesta annetun lain 12 §:n mukaista kanneoikeutta asiassa. Kanne on tästä syystä JÄTETTÄVÄ TUTKIMATTA".
Kuitenkin "vakautussopimusta" sovellettiin täysimääräisesti SLAM ry:n jäseniinkin Finnairin ja IAU/ITA:n toimesta aggressioiden tullessa nimenomaan  Finnairin suunnalta! TT:kin oli siis toiminut vastoin Perustuslain turvaamaa tasa-arvoa jättäessään kanteemme tutkimatta! SLAM ry:n hylkäyksestä huolimatta TT kuitenkin otti kanteen myöhemmin lausuttavakseen tuomari Tikan puolueellisen kysymystenasettelun perusteella! Nyt Lausunnon mukaan "vakautussopimus"  olikin muuttunut allekirjoittanutta ja siten SLAM ry:n jäseniäkin sitovaksi TT:n vedotessa jopa tasa-arvoon! Millaista tuhoa puolueellinen tuomari voikaan saada aikaan!!
"Vakautussopimuksesta on TT:n lisäksi tehty kanteluita myöskin mm. työsuojeluviranomaisille, konserniverohallinnolle, poliisille, eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille ja Suomen asianajajaliiton valvontalautakunnalle täysin pitävin perustein. Mitään ei ole kuitenkaan toistaiseksi tapahtunut kun vastaajaksi onkin joutumassa Valtion "omistajaohjauksessa" oleva "hyvämaineinen" pörssiyhtiö! Samassa talutusnuorassa näyttäisi nykyään olevan valtamediakin -hiljaisempana esimerkkinä Puolasta. Näistä vielä lisää tulevissa artikkeleissa...
SLAM ry. joutui seuraavaksi jäsenkokouksensa äänestyksellä ja yhdistyksen rahoituksella haastamaan Finnairin käräjäoikeuteen. Kenelle tahansa "vakautussopimukseen" alistetulle yksittäiselle henkilölle tämä olisi muutoin ollut ylivoimainen taloudellinen uhkataakka. Finnairhan käyttää useita kalliita lakimiehiä riidellessään ammattiyhdistystenkin kanssa käyttäen myöskin vuosia kestävän ajanpeluun aiheuttamia oikeudenkäyntikustannuksiakin pelotteena. Tässä tapauksessa ammattiyhdistyssopijaosapuolet eivät edes vaatineet mitään oikeustoimia sopimuksen noudattamisen laiminlyönneistä, vaikka ko. yhdistyksiä jäsenineen höynäytettiin todella raskaasti! Tämä johtuu yksinkertaisesti "vakautussopimuksen" laittomaksi epäiltävästä sisällöstä ja siten sopimuksen edelleenkin jatkuvasta salaamisesta! SLAM ry. joutui siis riitauttamaan sopimuksen, josta se ei edes itse ollut vastuussa!
SLAM ry:n jäsenkokous valitsi minut yhdistyksen edustajaksi käräjäoikeuskanteen vireillepanoa varten. Myöhemmin kanteeseen littyi 18 muutakin SLAM ry:n jäsentä yhdistyksen rahoituksella edunvalvonnan keskittyessä jäsenten oikeusturvan puolustamiseen muiden tekemää sopimusta vastaan! Toimeksianto solmittiin asianajotoimisto Bird & Bird:in Teea Kemppisen kanssa. Kanneteemoiksi valmistui nopeasti 3 seikkaa: (1) Onko "vakautussopimus" osa ilmailualan yleissitovaa työehtosopimusta? (2) Onko sopijaosapuolilla ollut edustusoikeudellisesti oikeus sopia SLAM ry:n jäseniäkin sitovasti? (3) Voidaanko "vakautussopimuksella" velvoittaa tekemään palkatonta työtä? Salatun  "bonusmallinkin" velvoittamaa takaisinmaksuahan ei ole tähän päivään mennessä tapahtunut! Polttava kysymys myöskin kuuluu: millä tuloutusNIMIKKEELLÄ ja MINNE koko pimitetty miljoonien €urojen arvoinen vakautuspotti on tilitetty?? Vakautusrahojenhan kuuluu olla takaisinpäin jäljitettävissä joka ainoaan n. 1600:aan työntekijään eli jokaisen "henkilökohtaiseen säästösummaan"! Näyttöä alkaa olemaan enemmän kuin kylliksi törkeän kirjanpitorikoksen osoittamiseksi. Sitä varten ei ole tarvinnut mennä Panamaan tai Cayman-saarille, vai onko?
Kanteen ollessa luonnosvaiheessa Vantaan Käräjäoikeudelle annettavaksi Bird & Bird kuitenkin yllättäen vetäytyi toimeksiannostaan, mutta hyvitti suurimman osan senhetkisistä kuluistaan. Samalla ehdotettiin, että lähes valmista kannetta jatkaisi asianajotoimisto Butzow:in Timo Jarmas, johon suostuimme. Jarmas delegoi kanteemme hoitamisen OTM Salla Pyymäelle mutta toimi itsekin taustalla. Kun uusi asianajajamme aikaa ja kustannuksia vaatineella tavalla oli halunnut tarkistaa Bird & Bird:in täysin kurantin pohjatyön, he laskivat muidenkin mukaantulleiden 18:n kantajan yksilöidyt korvausvaateet Finnairilta. Vasta TÄMÄN JÄLKEEN he ehdottivat, että "kustannusten säästämiseksi" minut eriytetään muista kantajista juttumme ainoaksi kantajaksi, johon pahaa aavistamatta suostuimme muiden kanteiden jäädessä "lepäämään". Eihän meillä ollut mitään syytä epäillä omaa asianajajaamme ja Suomen oikeuslaitosta! Tämä kuitenkin  toimi alkusysäyksenä taktiikalle eriyttää minut SLAM ry:stä yksittäiseksi kantajaksi! Lisäpontimeksi "asianajajamme" sekä KO:n tuomari Risto Tikka alkoivat käyttää minusta termiä "järjestäytymätön työntekijä" Perusteluinaan he väittivät "minun tapauksessa" kyseen olevan "vain" siitä, että en ole järjestäytynyt kyseenomaisen (vakautus)työehtosopimuksen taakse, sen osapuoliin! minua alettiin siis manipuloimaan yksittäiseksi,"villiksi" työntekijäksi ajamaan kannetta, jonka alullepanema ammattiyhdistys ja 18 muuta painoarvollista kantajaa aiottiin torpata ulkopuolelle! Normaalisti TES.sejä nimittäin sovelletaan myöskin ammattiyhdistyksiin järjestäytymättömiin eli villeihin työntekijöihin. Firmakohtaiseksi salaiseksi "tessiksi" kutistuneen "vakautussopimuksen" väitettiin olevan osa ilmailualan yleissitovaa työehtosopimusta. SLAM ry:n alullepanema kanne aiottiin vesittää samalla kun yksittäinen kanteeni vesittyisi.
Finnairin lakimies yritti ennen KO:a hakea Tikalta "vakautussopimukselle" 10 vuoden salausta vedoten mm. liikesalaisuuksiin ja röyhkeästi jopa omiini, henkilökohtaisiin tietoihini! Siis salausta väitetylle "tessille", joiden kuuluu olla julkisia asiakirjoja!! Firmakohtainen liikesalaisuusväite on sopimukseen perehtyneelle naurettavan hatara peruste -ei niistä ole aiemminkaan tes:seissä retosteltu. Myöskin omat tietoni olen luovuttanut täysin vapaaseen käyttöön! Salausyritys saatiin ohjeistamani estettyä! Koska "vakautussopimus" oli kuitenkin edelleenkin julkaisunsa osalta salattu, niin sen editiovelvollisuus kuului Finnairille. Heidän lakimiehensä toimitti vastauksessaan KO:lle "vakautussopimuksen" 8-sivuisesta 4-sivuiseksi "raakamalliksi" kutistuneen version kuitenkin ILMAN sopimukseen oleellisena osana kuuluvaa "bonusmallia". Siinä määritellään Tekniikka JA/TAI Konsernia sitovat takaisinmaksuvelvoitteet. Tikka havaitsi tämän epäkohdan kirjelmöinnissään, mutta sivuutti  erittäin tärkeän todisteenkin salaamisen vaikka sopimukselle oli aiemmin haettu jopa 10 vuoden salaustakin!
KO-farssin valmisteluistunto pidettiin 12.2.2013 ja siinä oli läsnä lakimiehenämme ainoastaan OTM Salla Pyymäki. Finnairilla oli 2 lakimiestä, josta toinen oli Seppo Havia Dittmar & Indreniukselta. Tuomari Risto Tikka toimi puheenjohtajana. Lisäksi salissa oli yleisönä/todistajina myöskin SLAM ry:n hallituksen jäseniä. Vastapuolen lakimiehen voimakkaan kampanjoinnin johdosta todistajien määrän minimoimiseksi tuomari Tikka hylkäsi asiantuntijatodistajamme käytön! Työoikeuden professori, Seppo Koskinen oli kuitenkin vuosia perehtynyt riitautukseemme erittäin arvovaltaisella tasolla! SLAM ry:n henkilötodistajamäärä rajoitettiin siten yhteen (1!), eri teeman todistajaan! Perusteena vahvasti puolueelliseksi epäiltävälle menettelylleen Tikka sanoi pääkäsittelyssä olevan kolmen tuomarin kokoonpano, joten heidän kompetenssinsa katsottiin olevan riittävä jutun hoitamiselle. Finnairille Tikka sen sijaan salli peräti neljäkin (4!) todistajaa, joista Jarkko Ruohoniemellä EI ollut MITÄÄN tekemistä saati todisteluteemaa itse "vakautussopimusta" koskien! Vastaajan lakimies Havia oli kampanjoinut todistajien minimoimiseksi tehden kuitenkin ITSE täysin päinvastoin tuomarin salliessa sen!!
Tikka esitti Pyymäelle prässäävän valmisteluistunnon aikana, onko riidaton seikka, että "vakautussopimus" on syntynyt ja hyväksytty TES:sin osaksi vastaajan toimesta? Pyymäki vastasi myöntävästi. Myöhemmin Jarmas kirjelmöi Pyymäen myöntäneen ainoastaan sen, että sopimuspapereissa oli sopijaosapuolien nimet! Joka tapauksessa valmisteluistunnon kirjallisessa yhteenvedossa ja heti perään tulleessa pöytäkirjassa itse riidan pääaihe eli "vakautussopimus" oli päätynyt riidattomien seikkojen puolelle!! Pyymäki reagoi välittömiin korjausvaatimuksiimme viiveellä. Sen seurauksena Tikka kieltäytyi muuttamasta kannetta kantajan aikomaksi siitä huolimatta, että jutun pääkäsittelyyn oli vielä runsaasti aikaa. Perusteluiksi Tikka saneli valmistelun jo päättyneen pöytäkirjoineen ja muutosta voi hakea enää itse pääkäsittelyssä (OK: luku 6, 9§)! Tikka kuitenkin "unohti", että tässä vaiheessa vastaajalla on kuitenkin mahdollisuus estää lisätodistelun käyttö! Tikka myöskin tyystin sivuutti Oikeudenkäymiskaaren vireillepano- ja valmisteluluvun 5 päättävän 29:nnen §:n, joka vielä vastaajasta riippumatta sallii lisätodistelun! Kyseessähän oli nimenomaan kanteen pääteema, joka ei olisi tullut vastaajallekaan "yllätyksenä"! Suomen Perustuslain turvaama oikeus tulla kuulluksi ei toteutunut kantajan osalta Tikan toiminnan johdosta!
Tikan toimesta "lukkoonlyödystä" valmisteluistunnon pöytäkirjasta huolimatta Tikka ITSE esitti jutun käyttämistä TT:n lausuttavana ennen KO:n pääkäsittelyä pyytäen osapuolten kommentteja kysymyksenasetteluun. Tikka siis itse halusi avata lukkoonlyömänsä valmisteluistunnon pöytäkirjan TT:ltä tulevaa LISÄTODISTELUA varten! Lausuntopyynnön TT:lle lähettäessään Tikka oli visusti tietoinen kantajan intresseistä saada "vakautussopimus" ja siten sen status osana työehtosopimusta takaisin riitaiseksi seikaksi. Tikka kuitenkin esitti TT:lle "vakautussopimuksen" työehtosopimuksen osana ja sen soveltamisen osalta minut "järjestäytymättömänä työntekijänä"!! TT:n vastauskin oli sitten sen mukainen eli alkuperäisestä kanteestamme oli saatu pudotettua pohja kohdista (1) ja (2)!! Riitaiseksi seikaksi vastoin kantajan kuulemista jäi enää vain työn palkattomuus! Olisiko juttu edes kuulunut TT:n lausuttavaksi, jos "vakautussopimuksen" tes-status olisi säilynyt riitaisena?! TT:han käsittelee nimenomaan TYÖEHTOSOPIMUSasioita, mitä "vakautussopimus ei todistettavasti ole!
Valmisteluistunnon jälkeen asianajajamme Pyymäki ja Jarmas olivat toimineet hitaasti ja jopa kieltäytyneet toimimasta ohjeistuksemme mukaisesti koittaen johtaa päämiestensä huomion tekemistään laiminlyönneistä sivuseikkoihin. Vaadimme loppuuun asti heitä toimimaan jo Bird & Birdin laatiman alkuperäisen kanteen mukaisesti, johon Butzow ei itsekään ollut tehnyt muutoksia. Kieltäytyminen aiheutti luonnollisesti luottamuspulaa edustamieni päämiesten ja Butzow:in välillä. Juuri luottamuspulaan vedoten Jarmas irtisanoutui osaltani toimeksiannostaan. Siis vedoten luottamuspulaan, jonka he olivat itse aiheuttaneet!! Muiden edustamieni kantajien osalta he yrittivät ovelasti saada kirjallista lupaa toimeksiannostan luopumiseen asettaen siten samanarvoiset päämiehensä eriarvoisiin asemiin! Butzow siis yksipuolisesti häipyi kuvioista taskuissaan lähes 30 000€ ansaitsematonta rahaa!!  KO:n pääkäsittelyäkin jouduttiin heidän takiaan siirtämään, kunnes saimme hankituksi nykyisen asianajajan! Asianajajaliiton Valvontalautakunnankin mukaan tällainen toiminta on sallittua heille useaankin otteeseen kirjallisesti valitettuani! Hyvä asianajaja ei todellakaan ole itsestään selvä asia, jos jopa Valvontalautakunnan suojeluksessa voidaan toimia näin!
TT:n lausunnolla ei kuitenkaan ole mitään täytäntöönpanollista valtaa itse KO:n pääkäsittelyssä. Ennen pääkäsittelyä Tikka kuitenkin kirjelmöi antavansa TT:n lausunnolle painoarvoa siitä huolimatta että tulevassa istunnossa oli 2 muutakin tuomaria! Pääkäsittelyssä oli puheenjohtaja Tikan lisäksi 2 nuorempaa naistuomaria, mutta he olivat lähinnä kuunteluoppilaita toisen pelkästään tehdessä koneelle muistinpanoja. Pääkäsittelyn kulusta on olemassa myöskin KO:n itse laatima äänitallenne mm. todistajanlausunnoista. Huolimatta "kolmen tuomarin kompetenssista" KO:n  tuomio perustui tarjolla olleista todistajista huolimatta pääosin TT:n antamaan vääristyneeseen lausuntoon. Tikan tehtäväksi jäi siis hoidella enää täysin todistettavissa oleva työn palkattomuuskohta (3) päiväjärjestyksestä. Vastaajallahan ei ollut esittää muuta kuin kiemurtelevia väittämiä palkattomuusseikkaa vastaan, mutta Tikka itse keksi väittää, että kyseessä onkin palkan alennus viikkotyötunteja 40:een lisäämällä palkan pysyessä ennallaan!!
Vakautussopimuksen kummassakaan versiossa ei ole mitään mainintaa sen manipuloitumiseksi "palkanalennukseksi" jos Finnair pimittää lopullisesti työntekijöiltään viemänsä palkatulot. 3-vuorotyöntekijöillä on työaikamuotonsa huojentamana hieman alle 40-tuntinen työviikko. Yleissitova TES tuntee tarvittaessa teetettävän erotuksen lisätyönä, mutta siitä kuuluu maksaa palkka! Palkaton "vakautustyö" on siis ristiriidassa viite-TES:sin kanssa! Toisin sanoen: jos halutaan teettää täydet 40 tuntia 3-vuorolaisille niin siitä kuuluu maksaa enemmän palkkaakin kuin mitä he saavat vajaasta työviikostaan! Miten toisaalta vakautustyötä on voitu teettää täydet 128h esim. Lentokonekorjaamolla, jossa vuoden jokainen 52:sta viikosta on JO VALMIIKSI TASAN 40h/vko?!! Tuomari Tikan väittämä palkanalennuksesta on siis täysin absurdi ja puolueellinen sekä hänen oman mielikuvituksensa tuotetta Finnairin hyväksi!! Finnair itse uskalsi käyttää samaa palkanalennusväittämää vasta Hovioikeudessa, joka ei enää tarkistanut sen paikkansapitävyyttä Tikan pahoin rampauttaneen kanteen johdosta!
KO:ssa vastaajan Janne Tarvainen puolestaan valalla väitti Finnairin takaisinmaksuvelvoitteiden perustuvan Finnairin Tekniikan vuositilinpäätöksiin. Hän jätti mainitsematta (valakaava: ...mitään siitä pois jättämättä...), että maksuvelvollisina oli Tekniikka JA/TAI Emoyhtiö Finnair salatun "bonusmallin" mukaisilla painotusarvoilla. Salauksen turvin tytäryhtiöitetyn Tekniikan myyntivoitotkin pumpattiin emoyhtiön tulokseen, esim. v. 2012 tilinpäätöseen. Tarvaisen "todistelua" ei kyseenalaistettu, koska vakautussopimus oli vastoin kantajan tahtoa päätynyt riidattomaksi seikaksi ja Havia jopa kerännyt sen pois vastausmateriaalistaan. Härskiyden huipentumana hän muisti sen seurauksena KO:n pääkäsittelyssä huolellisesti mainita, että olin itse hyväksynyt vakautussopimuksen osana työehtosopimusta!
Vantaan käräjä"oikeus" tuomari Risto Tikan vetämänä oli varsinainen oikeudenkäynnin irvikuva! Siinä surutta rikottiin Suomen Perustuslain perusoikeuksia mm. jättämällä kantaja kuulematta ja kohtelemalla osapuolia epätasa-arvoisesti. Myöskään oikeudenkäymiskaaren 5:nnen luvun 29 § on jäänyt Tikalle tuntemattomaksi eikä 6:nnen luvun 9 § todellakaan korvaa sitä! Ennen KO:n pääkäsittelyä heränneiden väärinkäytösepäilyjen johdosta sain Tikan jääviysepäilyn tutkittavaksi Tikkurilan oikeustalossa. Siitä järjestettiinkin erillinen istunto tuomari Jukka Huunosen alaisuudessa Tikan ollessa vastaajana. Istunnossa myöskin korostin sitä että en suinkaan ollut Tikan osalleni määrittelemä "järjestäytymätön työntekijä" vaan sopijaosapuoleen kuulumaton järjestäytynyt työntekijä! Tällä on nimittäin ratkaiseva merkitys tutkittaessa Perustuslain 13:tta §:ää, joka turvaa ammattiyhdistystoiminnan harjoittamisen ja siihen liittyvän oikeuden jäseniensä edunvalvontaan! Jääviysistuntokin jäi kuitenkin täysin tuloksettomaksi Huunosen korkeintaan hymähtäessä järjestäytymiseni tarjoamalle suojalle. Huunonenkin oli kuitenkin aikanaan ollut  professori Seppo Koskisen opponentattavana! Liian pelottava todistajaksi?!
Yllämainituista seikoista johtuen oli suorastaan kansalaisvelvollisuus valittaa Hovioikeuteen ja tehdä kanteluita oikeuskanslerille KO:n tuomari Risto Tikan toimista. Näistä lisää myöhemmin.
Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt.pj
Viimeksi päivitetty 13.05.2016 15:43
 

Työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (PS)

Sähköposti Tulosta PDF

SLAM ry:n hallituksen edustajille allekirjoittanut mukaanlukien järjestettiin yksityisesti tilaisuus tavata sekä työministerin että oikeusministerin tehtäviä hoitava Jari Lindström. Perussuomalaisten nousu on Timo Soinin johdolla vuosien tasaisen puurtamisen jälken huipentunut lopulta hallituspuolueeksi ja ministereiden tehtävien täyttämiseen. Lindströmille työ- ja oikeusministerin salkkujen hallinta sopii luontevasti, sillä hänkin on noussut pitkän tien erilaisten kokemusten karaisemana yhteiskunnallisten vaikuttajien asemaan Perussuomalaisten nousun myötävaikuttamana. Taustojensa ansiosta Lindströmillä on kyky ymmärtää Perussuomalaisten äänestäjäkunnan eli aivan tavallisten suomalaisten työntekijöiden tuntoja ja arvomaailmaa.

Tapaaminen järjestettiin Lindströmin kokoushuoneeseen Etelä-Esplanadilla. Asialistalla oli ainoastaan Finnairia ja sen Tekniikkaa, FTS velvoittava, edelleen salattu "vakautussopimus". Finnairin tarkoituksella jatkama sopimuksen salaaminen on sikälikin outoa, että tämä ainoastaan FTS:n taloudellisen tilanteen ympärille räätälöity sopimus on väitetty olevan ilmailualan yleissitovan työehtosopimuksen osa. Työehtosopimukset ovat julkisia asiakirjoja ja kuuluu olla kenen tahansa saatavissa, mutta "vakautussopimuksen etsijä joutuu pettymään. Salaaminen johtuu yksinkertaisesti Vakautussopimuksen laittomaksi epäiltävästä sisällöstä ja soveltamisesta, mitä mieltä alkavat jo useammatkin asiantuntijat olla. On nimittäin täysin laitonta pakottaa työsuhteen kirjallisellakin purku-uhkauksella työntekijä tekemään palkatonta työtä (pakkotyötä) 128 tuntia eli noin kuukauden työmäärä runsaan vuoden aikana! Finnair kääri "vakautussopimuksen" paikallisen "tessin" kaapuun "laillistaakseen" tuleville vuosille lykätyn ehdollisen palkanmaksun. FTS:n silloiselle n. 1600:lle työntekijälle ei palkkarahoja eli "henkilökohtaisia säästösummia" ole tähän päiväänkään mennessä maksettu takaisin, mikä näyttää toteen työn palkattomuuden! "Säästösummiin" pimitettiin lupia kyselemättä jokaiselta työntekijältä myöskin lomarahat 24:ltä päivältä ja kannustinpalkkiot (työntekijöiden vaatimaton tuotantobonus). Se miten ja minne Finnair on tulouttanut työntekijöiltään pimittämänsä vakautusrahat onkin kokonaan toinen juttu. Finnair haki Vakautussopimuksella alunperin 13,9 miljoonan €uron (13,9M€) verovähentämätöntä tulonsiirtoa työntekijöiltä itselleen. Ainoaksi "vastineeksi" työntekijät saivat vain irtisanomissuojan vakautussopimuksen alkuajalle, mikä oli irvokkuudessaan itsestään selvä seikka: ei työntekijöitä silloin irtisanota, kun heillä voitiin teettää palkatonta työtä!

Toukokuussa 2008 perustettu ammattiyhdistys SLAM ry (ly tunnus 2201059-2) ei ollut vakautussopimusneuvotteluihin kutsuttu. Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 § antaa oikeuden ammattiyhdistyksen perustamiseen ja turvaa neuvotteluoikeuden sen jäsenten edunvalvomiseksi. Viitaten ilmailualan yleissitovan työehtosopimuksen turvaamiin minimeihin sekä Perustuslain Perusoikeuksiin SLAM ry katsoi, ettei se ole sidottu muiden osapuolien laatimaan paikalliseen sopimukseen. Sama linjaus oli myöskin Työtuomioistuimen käsittelyratkaisulla TT:2010-100, jossa todetaan että SLAM ry ei ole kanteen perusteena olevaan työehtosopimukseen (=vakautussopimus) sidottu, koska ei ole IAU ry:n jäsenyhdistys. Näin ollen SLAM ry:llä ei ollut kanneoikeuttakaan asiasta. Kääntäen ilmaisten: kanneoikeus olisi ollut, jos SLAM ry olisi ollut vakautussopimukseen sidottu. Koska IAU/ITA sekä Finnair katsoivat omaavansa edustusoikeuden kolmattakin osapuolta eli SLAM ry:tä sitovasti, niin he rikkoivat  Perustuslain Perusoikeuksien mm. 13 §:ää!

Jari Lindström kantaa SLAM ry:n oikeudenhaun kannalta kahta merkittävää salkkua. SLAM ry:n hallitus esitteli ylläkuvatun lisäksi ministerille "vakautussopimuksen" vaitonaisen syntymisen ja soveltamisen taustat. Väittämiensä todisteiksi SLAM ry luovutti Lindströmin omaan käyttöön myöskin erilaisia kirjallisia todisteita, jotka olivat Finnairin itsensä laatimia. Osassa Kirjallista materiaalia oli Finnairin "confidential"- salassapitomerkinnät marginaaleissa, mutta niitä ei tarvitse huomioida. Työehtosopimustenhan ja niihin liittyvien julkaisuiden kuuluu olla julkisia asiakirjoja tes:sien läpinäkyvyysperiaatteen mukaisesti! Sensijaan epäilyksiä herättävää on se, että "confidential"-ukaasit on ylipäänsä laitettu papereihin. Miksi niitä täytyy salata tänäkin päivänä?

Ministeri Lindström kiinnitti asiantuntijana ensimmäisenä huomionsa siihen, että SLAM ry ei todellakaan ollut "vakautussopimuksen" allekirjoittaneiden yhdistysten joukossa. SLAM ry:n kuulumattomuutta sopimuksen sitovuuden piiriin turvaa siis Perusoikeuksien 13 §! Lindströn oli myöskin kiinnostunut siitä seikasta, miksi sopijaosapuolina olleet muut työntekijöiden ammattiyhdistykset eivät olleet riitauttaneet "Vakautussopimusta" Finnairin pimitettyä heidänkin palkkasaatavansa lopullisesti. Kerroin syynä olevan "vakautussopimuksen" laittomaksi epäiltävän sisällön, soveltamisen ja näistä johtuvan salaamisen. "Vakautussopimuksen" julkitulo ei olisi ammattiyhdistyksillekään mikään meriitti keskusjärjestöjen silmissä. Finnairillakin olisi selitettävää osakkeenomistajilleen "vakautussopimuksen" kirjanpidosta, sillä vakautusmiljoonien takaisinmaksuvarausten pitäisi olla niinikään salatun "bonusmallin" takaisinmaksuvelvoitteen mukaisesti jäljitettävissä kaikkiin 1600:n työntekijään. Tilinpäätöksistä kuuluisi löytyä 1600 eriteltyä merkintää... Puun takaa tuleva miljoonien €urojen takautuvien palkkasaatavien rasite aiheuttaisi myrskyn osakkeenomistajissa. Olisi yksinkertaisesti kaikkien vakautussopimusosapuolten etujen mukaista, jos "vakautussopimuksen" annettaisiin hiljaisesti vaipua historian hämäriin. Finnairkin luuli selustansa olevan turvattu saatuaan painostetuksi "vakautussopimukseen" mukaan kaikki FTS:n työntekijäpuolen ammattiyhdistykset. Kaikki paitsi SLAM ry:n...

"Vakautussopimus" on kammottava esimerkki pääministeri Juha Sipilänkin suosimasta paikallisesta sopimisesta. Tilannetta pahentaa entisestäänkin se, että "esimerkkiä" on näyttänyt valtion omistajaohjauksessa oleva pörssiyhtiö, Finnair Oyj! Onko tämä todellakin valtion virallinen kanta palkattoman työn teettämiseen? Entä veroviranomaisten? Poliisiviranomaisten? Oikeuslaitoksen? SLAM ry:n oikeudenhaun kokemien erilaisten viivytysten ja vääristelyiden perusteella näyttäisi olevan monien muidenkin intressien mukaista, että "vakautussopimus" lakaistaisiin maton alle Suomen sisäisenä megaluokan vedätyksenä. Tehtyä (rikosta) ei kuitenkaan saa tekemättömäksi ja se tulee kuitenkin ennemmin tai myöhemmin julki. Silloin punnitaan jutun laajentuessa puolensa valinneet.

Ministeri Lindström on ymmärrettävästi hyvinkin kiireinen kahdesta ministerintehtävästään johtuen ja jäämme odottamaan hänen toimenpiteitään. Ainakin hän otti huomattavasti jämerämmän kannan kuin edeltäjänsä Jan Vapaavuori (KOK), jonka kanssa aikanaan kahlasin samalla luokalla yläastetta ja lukion. SLAM ry:n oikeudenhakuhan on muutenkin kestänyt jo vuosia eri viranomaisinstansseissa ja jatkuu väsymättä edelleen! On kuitenkin erittäin palkitsevaa, että SLAM ry:n täysin perusteltu taistelu oikeudesta palkkaan alkaa saada sille kuuluvaa julkisuutta kansainvälisestikin. Emme ole tehneet turhaa työtä, jos sen aikaansaaman seuraamuspelotteen ansiosta tuhannet muidenkin alojen työntekijät välttyvät "vakautussopimuksen" kaltaisilta irvokkuuksilta. Hallituskaan on tuskin tarkoittanut tätä puhuessaan paikallisesta sopimisesta. Toiveenamme on saada asiamme ratkaistua maamme sisäisten järjestelmien toimesta, vaikka "vakautussopimuksen" aiheuttamasta ansaitsemattomasta kilpailuedusta on joutunut kärsimään myöskin Lufthansa Technik AG Sales and Marketing menetettyään Finnairille Condorin Boeing 757:ojen winglet-tarjouskilpailun.

Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt.pj.

Viimeksi päivitetty 14.06.2016 09:37
 

Finnairin "vakautussopimusta ei poliisikaan tutki! MIKSI??!!

Sähköposti Tulosta PDF

MV??!!-nettilehti julkaisi allaolevankin artikkelin, mitä Suomen muu "vapaa" media ei ole toistaiseksi uskaltanut tehdä. Mikä taho sensuroi puolueetonta uutisointia, kun vastaajana onkin valtion yhtiö?

Kaikessa hiljaisuudessa ja jäsenistöltäkin salassa laadittu Finnairin Tekniikkaa koskenut "vakautussopimus" oli väitettynä ilmailualan yleissitovan työehtosopimuksen "täydennyksenä" täysin normaalista työehtosopimusprotokollasta ja sisällöstä poikkeava! Esim. Ilmailualan Unioni, IAU aikoi järjestää laaditun sopimuksen hyväksymisestä jäsenäänestyksen mutta perui sen huomatessaan, ettei se menisi ikinä äänestyksestä läpi. IAU:n hallitus sitten omatoimisesti hyväksyi "vakautussopimuksen" jäsenistönsä mielipiteestä ja siten edunvalvonnasta täysin vieraantuneena. Tekniikan silloinen toimitusjohtaja, Kimmo Soinikin oli jo virallisessa pörssitiedotteessaan ehtinyt ilmoittamaan "vakautussopimuksen" syntymisestä jo 3 viikkoa ENNEN kuin se "virallisesti" hyväksyttiin IAU:ssa ja tiedotettiin tyrmistyneillekin jäsenille.

Työehtosopimusten kuuluu myöskin olla täysin JULKISIA asiakirjoja ja niiden esilläpitovelvoite kuuluu työnantajalle. Tässä "paikalliseksi tessiksi" kiireesti alennetun "vakautussopimuksen" esilläpitovelvoite olisi kuulunut Finnairille. "Vakautussopimushan oli nimenomaan kyhätty ainoastaan Finnairin senhetkisen taloudellisen tilanteen ympärille ja verhottu työehtosopimuksen kaapuun, jotta sen pakonomaiselle soveltamiselle saataisiin "valtuutus". Muut saman viitetyöehtosopimuksen piiriin kuuluneet palveluntarjoajat kuten SAS ja Blue 1 eivät olleet tästä "valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen hyväksymänä osaksi työehtosopimusta tulleesta vakautussopimuksesta" edes tietoisia, saati että olisivat voineet/halunneet soveltaa sitä itse.
Finnair oli siis täysin laiminlyönyt Yleissitovan työehtosopimuksen "täydennykseksi" väitetyn "vakautussopimuksen julkaisun! Sen väitettiin olevan uusi 11.§ nimellä "vakautussopimus" viitetyöehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa kahden seuraavan §:n järjestysnumeron korottuessa numerolla suuremmaksi. Tästä juhlavasta väittämästä huolimatta finlex.fi:stä eikä MISTÄÄN MUUALTAKAAN ei ole löydettävissä "vakautussopimuksesta" mitään virallista julkaisua Finnairin toimesta! Jos joku työehtosopimuksen sisällöstä kiinnostunut olisi mennyt Finnairin Tekniikkaan töihin, niin hän olisi saanut tietää ylimääräisistä palkanpimityksistä vasta työsuhteen aloittaessaan! Tämänkin takia tes:sien kuuluu olla julkisia asiakirjoja, jotta heikomman osapuolen eli työntekijän asema ja oikeudet on turvattu! Kaiken huipuksi Finnair yritti myöhäisemmässä vaiheessa hakea Vantaan käräjäoikeudelta jopa 10 VUODEN SALAUSTA "vakautussopimukselle" vedoten mm. liikesalaisuuksiin!! Siis SALAUSTA TYÖEHTOSOPIMUKSELLE!! Työehtosopimuksessa Finnair-kohtaisia LIIKESALAISUUKSIA!!?
"Vakautussopimusta" saivat siihen alistetut työntekijät käydä lukemassa ainoastaan työnTEKIJÄpulen silloisen pääluottamusmiehen, Esa Suokkaan huoneessa, jos hän sattui olemaan hyvällä tuulella. Suokashan oli evännyt sopimuksen lukemisen kolmeltakin SLAM ry:n (slam.fi) todistajalta perusteenaan "etteivät he siitä mitään ymmärrä"! "Vakautussopimusta" eivät siis kaikki saaneet lukea, vaikka sitä sovellettiin pakkotyömäisesti KAIKKIIN tekniikkalaisiin -mukaanlukien sopimuksen ulkopuolelle jääneen ammattiyhdistys SLAM ry:n jäsenet. Sopimuksesta ei saanut myöskään tehdä minkäänlaista kopiota itselleen, juuri sen erittäin arveluttavasta sisällöstä ja soveltamisesta johtuen! Suokkaalle räätälöitiin pian  "vakautussopimuksen" solmimisen jälkeen pesti työnantajapuolen HR:ään eli sopimusneuvottelupöydän toiselle puolelle! Jokainen voi kuvitella millainen vainolainen entinen pääluottamusmies voi olla entisille suojateilleen siirryttyään vastapuolen leiriin! Vakautussopimuksen allekirjoittanut yhdistyksen sihteeri, Jukka Salonen ylennettiin uudeksi pääluottamusmieheksi! Suokas oli allekirjoitustilanteessa "muualla"...
Jos yleissitovaan työehtosopimukseen halutaan muutoksia (uusi 11 § allekirjoituspöytäkirjaan otsikolla "vakautussopimus"), niin ne täytyy hyväksyttää Yleissitovuuden Vahvistamislautakunnassa ja lisäksi sopimuskopio täytyy lähettää Sosiaali- ja Terveysministeriöön (STM) kuukauden kuluessa. Näin ei ole tapahtunut. Vakautussopimusta oli v. 2009 laatimassa "hyvämaineiset" työntekijä- ja työnantajapuolen kokeneet edustajat. Siitä huolimatta täysin aiemmin solmituista paikallisista sopimuksista poiketen "vakautussopimusta" ei koskaan protokollan mukaisesti julkaistu. Jos tällainen "virhe" on osapuolilla päässyt tapahtumaan, niin millä perusteella virhettä ei ole senkään jälkeen eikä tähän päiväänkään mennessä korjattu?! Kyseessä on siis todistettavissa oleva jatkuva "vakautussopimus-tessin" systemaattinen salailu sen julkitulon, takaisinmaksuvelvoitteen ja laittomuusepäilyiden pelossa. Kääntäen ilmaisten: Jos Finnair olisi oikeassa niin he olisivat jo vuosia sitten julkisesti ampuneet SLAM ry:n oikeudenhaun seulaksi. He ovat kuitenkin julkitulon pelossa pitäneet erittäin matalaa profiilia siitä huolimatta, että voittivat tuomari Risto Tikan manipuloiman käräjä"oikeuden" ja sen seurauksena torsoksi jääneen kanteemme takia vielä niukasti Hovioikeudenkin. Tikan puolueellisuusepäilystä on tehty 20 kohtainen kantelu oikeuskanslerille. Siitä julkaistaan vielä erillinen artikkeli myöhemmin.
"Vakautussopimuksen" väitetyn tes-statuksen turvin Finnair katsoi olevansa oikeutettu teettämään jokaisella tekniikkansa n. 1600:lla työntekijällä 128h palkatonta työtä. Tämä on räikeästi vastoin työntekijää suojelevaa, pakottavaa työlainsäädäntöä! Työn palkattomuus on pitävästi todistettavissa pelkästään Finnairin omilla "vakautussopimusta" koskevilla julkaisuilla. Osa niistä on varustettu "CONFIDENTIAL"-ukaaseilla, mutta niistä ei tarvitse välittää sillä työehtosopimukseen liittyvä materiaali on niinikään julkinen asiakirja! Jos muutenkin lähettää jollekin henkilölle rikolliseksi epäiltävää materiaalia kirjeitse tai meilitse, niin vastaanottajan oikeusturva ei mitätöidy luottamuksellisuusukaasien perusteella. Palkattoman työn kyseenalaistajista tehtiin muille varoittava esimerkki uhkaamalla purkaa "niskuroijien" työsuhde, kirjallisellakin varoituksella. Uudenmaan Aluehallintoviraston työsuojelupiirinkin kirjallisen lausunnon mukaan tämä on täysin sallittua menettelyä! Tämä siitä huolimatta, että "vakautussopimus" täyttää pitävästi pakkotyön tunnusmerkistön, kun työsuhteen purkamisella pakotetaan tekemään palkatonta työtä!!
Työntekijöiden lomarahat oli osittain ansaittu jo ennen "vakautussopimuksen" solmimista, mutta sopimuksella pystyttiin pimittämään takautuvasti jo ennen sitä ansaittuja tuloja! Työntekijöiden kannustinpalkkion pimityksessä ei ole mainintaa "vakautussopimuksen" alkuvaiheessa, sillä ko. vaatimaton palkkio on erillinen järjestelmä Finnairin johdon muhkean ja suhdanteista riippumattoman bonusohjelman varjokuvana. Kannustinpalkkion pimitys sisällytettiin "vakautussopimuksen" piiriin myöhemmin vaikka se ei edes kuulu tes:sin piiriin!
"Vakautussopimuksen" sitovuuden piiriin alistettiin myöskin sopimuksen ulkopuolelle jäänyt ammattiyhdistys SLAM ry. Tämä seikka rikkoo jopa muun lainsäädännön yläpuolella olevan Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13:tta §:ää, joka turvaa ammattiyhdistyksen perustamisen ja neuvotteluoikeuden sen jäsenten edunvalvomiseksi. Finnairin ja käräjäoikeuden strategiaan kuului kuitenkin "irroittaa" allekirjoittanut SLAM ry:n jäsenyydestä yksittäiseksi henkilöksi käyttäen kaiken huipuksi termiä "järjestäytymätön työntekijä"! Kaikki tämä käräjä"oikeuden" toiminta on vastoin Perustuslakia! "Vakautussopimuksella" on siis haettu mittavaa taloudellista hyötyä siihen kuulumattomalta kolmannelta osapuolelta! Eivät muutkaan yritykset laskuta työntekijöitään työnantajan väärästä strategiasta tai yritysriskeistä, mihin työntekijät eivät voi edes vaikuttaa! Normaali seuraushan on pakkolomat ja irtisanomiset! Finnairilla irtisanottiin vasta sen jälkeen kun työntekijöiden tulot oli ensin lupia kysymättä pimitetty!
Näiden ja lukuisten muidenkin pitävien esimerkkien perusteella luulisi kyseessä olevan rikosasia, joka kuuluu poliisin tutkittavaksi. Näin onkin tehty lukuisten eri henkilöiden toimesta, jotka ovat epäilleet "vakautussopimuksen", sen pakonomaisen soveltamisen ja työntekijöiden palkkatulojen yksipuolisen pimittämisen laillisuutta. Oikeusasiamiehelle ja poliisille on tehty kantelu selkeästi osoitettavista ihmisoikeusrikkomuksista pakkotyötä teettämällä. Toinen kantaja on tehnyt tutkintapyynnön, jonka on allekirjoittanut 94 muuta oikeuttaan hakevaa. itse olen laatinut useitakin rikosilmoituksia. Kaikki em. kantelut päätyivät kuitenkin samaan paikkaan: Helsinki-Vantaan lentoaseman poliisille, Tapio Santoselle. Hänen hallussaan kanteet makasivat pitkään eikä hän käyttänyt niitä edes syyttäjän harkinnassa! Oliko kyseessä Jumalan tahto? Finnarilla on paljon lestadiolaisjohtajia ja lahkolaiset ovat pönkittäneet toisiaan julkisiinkin hallintoelimiin ammatillisen pätevyyden ollessa usein toisarvoinen seikka. Hehän pitävät tunnetusti toistensa puolta "muita" vastaan...
Olen tehnyt Tapio Santosen virkavelvollisuuden laiminlyöntien epäilyistä kantelun myöskin Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tähän kanteluun vastasi lopulta (Dnro 5163/4/14) oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen, joka ilmoitti apulaisoikeusasiamies Juho Pajuojan tutkineen eri henkilöiden nimissä jättämiäni kanteluita ilman mitään tarvetta jatkotoimenpiteisiin Santosen suhteen! Aivan käsittämätöntä passiivisuutta, vaikka pitävää näyttöä mm. Santosen virkavelvollisuuden laiminlyönnistä olisi kuinka tarjolla! Vastauskirjeen teki sikälikin mielenkiintoiseksi se seikka, että vaikka Pajuojan mainittiin tutkineen kanteet, niin miksi hän ei ITSE allekirjoittanut vastaustaan? Allekirjoittajana oli ainoastaan sihteeri Martikainen. Suomen Perustuslain 109 § eli Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät kuuluu näin: "Oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja MUUT VIRANOMAISET SEKÄ VIRKAMIEHET, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja TÄYTTÄVÄT VELVOLLISUUTENSA. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamie VALVOO PERUSOIKEUKSIEN JA IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMISTA"(=SLAM ry:n intressejä!). Perustuslaki antaa valtuuden tehtävien hoitoon ja siten allekirjoitusoikeuteenkin nimenomaan oikeusasiamiehelle eikä sihteerille! Jos sihteeri valmistelee juttuja oikeusasiamiehelle, niin se ei tarkoita sitä että hänellä olisi oikeusasiamiehen nimenkirjoitusoikeuskin! Muutoinhan on mahdollista että kanteita ei näytetä ollenkaan oikeusasiamiehelle, vaan ne ratkaisee sihteeri hänen nimissään! Oikeuskanslerinvirastossakin menetellään vastaavan 108:nen §:n suhteen siten että vastaukset allekirjoittaa itse oikeuskansleri ko. §:n valtuutuksella sihteerin vain esitellessä kantelut.
Olen useiden yksittäisten henkilöiden ohella jättänyt poliisille rikosilmoituksia, jotka ovat päätyneet Santosen jälkeen muillekin tutkijoille, esim. talousrikostutkintaankin Veijo Liukkoselle. Yhteistä niille kaikille on, että rikosilmoitus on "muuttunut" tutkintapyynnöksi eikä niiden perusteella ole käynnistetty mitään  rikostutkintaa. Käsittääkseni tutkintapyyntö ja rikosilmoitus ovat kaksi eri asiaa ja niihin suhtaudutaan erilailla rikosilmoituksen ollessa painokkaampi. Viimeksi eli 30.11.2015 painavin perustein jättämäni rikosilmoitus palasi TUTKINTAPYYNTÖNÄ vasta 10.3.2016! Vastauksessaan tutkija Vesa Kananen viittasi kahteen aiempaan rikosilmoitukseen aiheesta ilmoittaen ettei uusin rikosilmoitukseni anna aihetta niiden uudelleen aloittamiselle. Käsittämätöntä venkoilua! En todellakaan halunnut vanhoja rikosilmoituksia enää tutkittavan, vaan AINOASTAAN uusimman! Siinä ilmeni korostetummin oman ammattiyhdistykseni, SLAM ry:n  tarjoama suoja "vakautussopimuksen" pakkotyömäistä soveltamista vastaan -Perustuslainkin turvaamana! Samoin työn palkattomuus vastoin pakottavaa työlainsäädäntöä oli kirjallisesti täysin aukottomasti todistettu Finnairin omalla kirjallisella materiaalilla! Tahtonani on ollut aina jättää nimenomaan RIKOSILMOITUS, sillä sen vaatima näyttötaakka on YKSISELITTEISESTI olemassa. Henkilötodistajapotentiaaliakin riittäisi varmasti muutamia satoja n. 1600:sta asianomistajasta! Tämän selvemmin ei rikosepäilyä voi näyttää toteen vaikka rautalangasta vääntäisi! Miksi poliisi ei tutki rikosilmoituksia, kun kyseessä onkin valtion "omistajaohjauksessa" oleva Finnair Oyj? Tarkoittaako tämä että perustuslain 6:nnen §:n mukainen yhdenvertaisuus lain edessä ei toteudu, kun vastassa onkin valtiollinen instanssi? KO:n tuomari Tikkakin viittasi kintaalle mm. Perustuslain 21:nnelle §:lle eli kantajan oikeudelle tulla kuulluksi kanteensa ja todistelunsa esittelyssä. Onko Suomi enää oikeusvaltio, kun tällaisia "vakautussopimuksia" seurauksineen yritetään salata vailla mitään vastuuta ja selkärankaa syyllisten lymyillessä heitä suojelevien viranomaisten selän takana?
Onhan se käsittämättömän iso ja kansainvälisestikin erittäin  kiusallisen tilanne "sivistysvaltio" Suomen imagolle, kun tällaista on päästetty tapahtumaan -vieläpä valtion Firmassa. Totuuden julkisuuteen tuloa ei kuitenkaan voi enää estää ja edelleen jatkuvat "vakautussopimuksen" salaamisyritykset vain pahentavat tilannetta yhä korkeampien tahojen sekaantuessa siihen mukaan. Enää ei selvitä Finnairin ja Tekniikan johtajien potkuilla ja jokaisen työntekijän "henkilökohtaisen säästösumman" takaisinmaksamisella. Johtajien potkut eli "uudelleensijoittelut toisiin yhtiöihin" ovat tosin jo pitkälle toteutuneetkin. Se takaa heidänkin tyytyväisyyden ja vaitiolon.
Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt.pj
Viimeksi päivitetty 21.03.2016 16:19
 


Sivu 7 / 25

Liittyneet

38 Yhteensä
Sivustolla on 33 vierasta 
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
101
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 779