Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen vastaus SLAM ry:n kanteluun

Sähköposti Tulosta PDF

Nyt kun Jari Aarnion huumetuomio tuoreeltaan julkistettiin suuren kohun saattelemana Suomen kaikissa tiedotusvälineissä, niin ei voi muuta kuin ihmetellä Suomen eri viranomaistahojen ja "vapaan" lehdistön erittäin valikoivaa toimintaa eri rikosepäilyjen tutkimisessa ja uutisoimisessa. Huomattavasta julkisuudesta ja näyttävästä uutisoinnista huolimatta Aarnion Trevoc-koplaukset ja huumebisnekset ovat kuitenkin olleet vain amatöörimäistä näpertelyä verrattuna Finnairissa solmittuun ja julkisuudelta edelleenkin visusti salattuun "työehtosopimukseen" nimeltä "vakautussopimus". Siinä Finnair haki Tekniikkansa silloisilta työntekijöiltään 13,9 miljoonan €uron (M€!) ansaitsematonta tulonsiirtoa ja kilpailuetua riistämällä valtaosan tekniikkalaisten lomarahoista sekä teettämällä työsuhteen päättämisellä kirjallisestikin uhkaamalla täysin palkatonta ylimääräistä työtä (=normaalityöaikojen päälle) noin yhden kuukauden työmäärän runsaan vuoden aikana. Tälle kalpenee jo Sipilänkin KIKY-sopimuskin...

 

Kupletin juonen piti olla hyvin yksinkertainen ja selustan turvattuna kaikilta sopijaosapuolilta. Tekniikan kaikki "isot" ammattiyhdistykset oli nimittäin saatu painostettua "vakautussopimukseen" mukaan. Sopimus oli mm. työn palkattomuuden osalta niin arveluttava, että sitä pidetään vielä tänäkin päivänä julkisuudelta salassa, vaikka työehtosopimusten kuuluu olla täysin julkisia asiakirjoja. TES:sin kaapuun verhotun "vakautussopimuksen" turvin työntekijöiltä pimitettyjä "henkilökohtaisia säästösummia" ei ollut alunpitäenkään tarkoitus maksaa takaisin. Tämä on yksinkertaisesti todistettavissa sillä, että "vakautussopimuksen" ja siihen oleellisena osana kuuluvan ns. "bomusmallin" (erittäin valonarka liite) edellyttämä seuranta puuttuu täysin Finnair/FTS:n virallisesta kirjanpidosta. Pelkästään tase-erittelystä pitäisi löytyä vuosilta 2009-13 n. 1600 tuloutusta erittelyineen jäljitettävissä takaisin Tekniikan (FTS) jokaiseen silloiseen työntekijään. Millä tuloutusnimikkeillä ja minne ovat kadonneet kaikki FTS:n työntekijöiltä riistetyt vakautusmiljoonat, kun ne eivät näy kirjanpidossakaan? Tulevia rikosnimikkeitä törkeä-etuliitteellä ei ole vaikeaa miettiä. Poliisiviranomaiset ovat vain olleet oudon passiivisia jätetyistä rikosilmoituksista huolimatta. Emme kuitenkaan kaipaa enää muita jariaarnioita suojelemaan hyvä-uskonveli-rinkiläisiä!

 

Finnair/FTS otaksui olevansa kuivilla tietäessään, ettei ammattiyhdistyssopijaosapuolista yksikään ryhtyisi peräänkuuluttamaan jäseniltään pimitettyjä ansioita. Eihän olisi ko. ammattiyhdistyksillekään mikään meriitti saattaa keskusjärjestöjen tietoisuuteen miten karmaisevia "paikallisia sopimuksia" he olivat solmineet kalliita jäsenmaksuja maksavien  jäsentensä kustannuksella. "Vakautussopimuksen" ainoa konkreettinen "hyöty" tekniikkalaisille oli irtisanomissuoja v.2010 loppuun, mikä oli irvokkuudessaan muutenkin selvää, koska heillä sai teettää ko. aikana palkatonta työtä! Röyhkeyden huipentumana pakkotyön päättävän v. 2010 jälkeen alkoi välittömästi Tekniikan ulkoistus ja sen seurauksena työntekijöiden massiiviset irtisanomiset. Tälläkin toiminnalla haluttiin häivyttää "vakautussopimuksen" työnantajaa koskevat velvoitteet ja olemassaolo sen systemaattisen kirjanpidollisenkin salaamisen lisäksi.

 

Finnair ei vain ollut ottanut huomioon toukokuussa 2008 perustettua ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry:tä. SLAM ry katsoi ja katsoo edelleen olevansa "vakautussopimuksen" ja sen sitovuuden ulkopuolella, koska ei kuulunut sopijaosapuoliin. Tämän turvaa myöskin mm. Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 § sekä sitä myötäilevä Korkeimman Oikeuden tuomio vastaavanlaisessa oikeudenhaussa (ns. TEHY-tuomiot seuraavassa artikkelissa). SLAM ry joutui lopulta riitauttamaan "vakautussopimuksen" soveltamisen tuomioistuimiin, joista ainoastaan Työtuomioistuin on huomioinut Perusoikeuksien 13 §:n päätöksissään (TT:2010-100 ja -120).

 

Vantaan Käräjä"oikeus" oli Finnair/FTS:n hyväksi manipuloitu farssi, minkä jokainen ymmärtää luettuaan 20-kohtaisen kantelun (kts. liite) oikeuskanslerille. Kanteluita on tehty jo useita aiemminkin, mutta "vakiintuneen käytännön" mukaan oikeuskansleri toimii vasta sitten, kun kaikki muut valitustiet on käytetty. Tämä siis siitä huolimatta, että hovioikeus  ei edes tutki käräjäoikeuden tuomarin toimivallan ylityksiä ja puolueellisuutta, vaan itse juttua! Sen taas KO:n  tuomari oli ensin manipuloinut mieleisekseen ja vastaajalle suotuisaksi vastoin kantajan ehdotonta tahtoa. Miten kävi Perusoikeuksien 21 §:n eli kantajan oikeuden tulla kuulluksi?? Tuomareiden toiminnan eettisyyden tarkastelu kuuluukin sen takia oikeuskanslerille Perusoikeuksien 108 §:n velvoittamana ja olisi suotavaa sen tapahtuvan tuoreeltaan ylimääräisten oikeudenkäyntikulujen säästämiseksi. Normaalistihan KO:n päätöksestä ei valiteta tuomarin väärinkäytösten vaan itse jutun käsittelyn takia ylempiin oikeusasteisiin. Näissä tapauksissa oikeuskanslerin passiivisuus olisikin sinänsä perusteltua, mutta ei selkeissä tuomarin toimivallan ylityksissä ja Perustuslain rikkomisissa! Perustuslain Perusoikeuksien 106 §:kin mainitsee: "Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle." Tässä tapauksessa mm. perusoikeuksien 13 §:lle. KO:n tuomari Risto Tikka viittasi kintaalla väittämällä SLAM ry:n allekirjoittanutta edustajaa jopa järjestäytymättömäksi työntekijäksi harhauttaen sillä Työtuomioistuimenkin antamaan vääränlaisen lausunnon verrattuna TT:2010-100 ja -120:een.

 

SLAM ry:n kantelut allekirjoittaneen edustamana ovat tähän mennessä päätyneet apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleelle. Viimeisin kannepäivitys on lähetetty oikeuskanslerin virastoon 12.05.2016. Kanteeseen tuli vastaus vasta 30.09.2016 päivätyllä kirjeellä apulaisoikeuskanslerin sijaiselta, Kimmo Hakoselta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen hoitaa oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin tehtäviä, kun nämä ovat estyneitä hoitamaan tehtäviään. Kanteluita aiemmin käsitellyt Risto Hiekkataipale on ilmeisesti ollut estynyt hoitamaan tehtäviään 4½ kuukautta, koska hänen ennestään tuntemansa kantelu on siirretty Hakoselle. Hakonen puolestaan on ratkaisussaan selostanut mm:"Tuomioistuimia valvoessaan oikeuskansleri voi puuttua lähinnä selkeisiin menettelyllisiin virheisiin, lainmukaisen harkintavallan väärinkäyttöön sekä perus- ja ihmisoikeuksia loukkaavaan toimintaan". SLAM ry. halusi kantelussaan oikeuskanslerin tutkivan nimenomaan edellä mainittuja seikkoja!! Tuskinpa arvoisa apulaisoikeuskanslerin sijainenkaan suostuisi tekemään palkatonta pakkotyötä työsuhteen päättämisellä uhkaamalla sellaisen salaisen sopimuksen nojalla, jonka piiriin ei edes kuulu! Perusoikeuksia ja ihmisoikeuksiakin on siis rikottu selkeiden menettelyllisten virheiden ja harkintavallan väärinkäytön lisäksi!

 

Hakonen on lisäksi huomauttanut, ettei hänellä ole käytössään olevan asiakirja-aineiston perusteella aihetta epäillä, että KO olisi asian käsittelyssä ylittänyt harkintavaltaansa tai menetellyt lainvastaisesti tavalla, joka antaisi hänelle viranomaistoiminnan laillisuusvalvojana aihetta toimenpiteisiin. Oikeuskanslerille osoitetun kanteen alussa ja kohdassa 16 oli kyllä tehty täysin selväksi, että oikeuskanslerin käytössä on tarvittaessa kattava kirjallinen materiaali tuomari Tikkaa koskevien kannekohtien tueksi. Niitä ei ollut liitetty itse kanteluun oheismateriaalin suuren määrän vuoksi, mutta ne olivat siis tarvittaessa käytettävissä kannekohtien toteennäyttämiseksi. SLAM ry:n täytynee siis lähettää oikeuskanslerille uusi, viimeisimmillä vahvoilla päivityksillä varustettu kanne, jossa on kirjallinen näyttö eri kannekohtien tueksi jos pelkkä kanne ei sellaisenaan käy.

 

 

Kantelun vastaus ja itse 20-kohtainen kantelu ovat liitteinä tämän artikkelin yhteydestä. Oikeuskanslerille osoitettuja kanteluita Vantaan Käräjäoikeuden tuomari Risto Tikkaa vastaan sekä muuta Tikan toimintaa kritisoivaa aineistoa löytyy myös aiemmilta sivuilta näillä kaikille avoimilla ja vapaasti lainattavissa artikkeleissa. Otetaan selvää aikooko Suomi noudattaa omia perustuslakejaankaan vai eivätkö ne koskekaan herroja. Siinä tapauksessa Perusoikeuksien 6 § eli yhdenvertaisuus tarvitsee uuden kirjauksen perustuslakivaliokunnassa. Ammattiyhdistys SLAM ry:n työ kuitenkin jatkuu, vaikka hallintoelimiinkin pesiytynyt rakenteellinen korruptio käy viivytystaistelua oikeuden toteutumista vastaan. Pahoittelemme jäsenillemme, että oikeudenhakumme on kestänyt jo yli 7 vuotta ja jatkuu edelleen. Viive ei ole kuitenkaan SLAM ry:n hallituksesta johtuvaa. "Vakautussopimus" seuraamuksineen ja vastuullisineen on vain törkeydessään niin käsittämättömän suuri, ettei sitä ei haluta julkisuuteen valtavasta uutisarvosta huolimatta. Sen huomaa johtajien sensuurissa olevasta "vapaasta" ja "riippumattomasta" mediastakin. Eipä taida Jari Aarniollakaan olla mitään hävettävää. Hän vain sattui jäämään kiinni muiden jatkaessa...

Liitteet:

Lue Apulaisoikeuskanslerin vastaus TÄSTÄ LINKISTÄ:

Lue 20-kohtainen kantelu TÄSTÄ LINKISTÄ:

Viimeksi päivitetty 03.01.2017 10:28
 

Asiantuntijalausunto OTT, VTK Seppo Koskinen työoikeuden professori.

Sähköposti Tulosta PDF

Oikeustieteen tohtori, valtiotieteiden kandidaatti Seppo Koskinen on täydentänyt aiemmin slam.fi -sivuilla julkaisemaamme asiantuntijalausuntoaan uusimmalla päivityksellä. Koskisen tuorein asiantuntijalausunto julkaistaan tämän artikkelin lopussa ja se on kaikkien asiasta kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettävissä. Onhan Suomen kaikkien palkansaajien etu, että SLAM ry:n vuonna 2009 alullepanema ja edelleenkin jatkuva oikeudenhaku saa mahdolisimman paljon julkisuutta, kun "paikallisesta sopimisesta" on muutenkin herätetty hallituksenkin kampanjoimana keskustelua. "Vakautussopimuksen" erittäin karuun esimerkkiin liittyen kaikenlainen julkisuus on taasen vastaajan, Finnair/FTS:n kannalta erittäin epätoivottavaa. Sen seurauksena ammattiyhdistys SLAM ry:n alullepanemaa ja rahoittamaa oikeudenhakua on viivytelty, vääristelty ja sensuroitu. Suomen "vapaan" median ei anneta uutisoida "vakautussopimuksesta" ja sen laittomaksi epäiltävästä soveltamisesta, vaikka kyseessä on kansainvälisen tason megaskuuppi: EU-valtiossa on teetetty valtion "omistajaohjauksessa" olevassa pörssiyhtiössä palkatonta pakkotyötä edelleenkin salatulla sopimuksella, jota sovelletaan siihen kuulumattomaankin ammattiyhdistykseenkin! Kaikki tämä on totisinta totta ja rikkoen maan omia perustuslakejakin!

 

Oikeustieteen tohtori Koskisen Lausunnon perusteiksi löytyy lisäksi  Korkeimman Oikeuden, KKO:n tekemä ennakkoratkaisu (KKO 2013:10-11) jokaisen ammattiyhdistyksen TES-neuvotteluoikeudesta mm. Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n mukaisesti. Tämä tulee olemaan silkkaa myrkkyä Finnair/FTS:lle, joka työsuhteen purkamisella kirjallisestikin uhkaamalla pakottamalla sovelsi edelleenkin julkisuudelta salattua "vakautussopimusta" sen sitovuuden ulkopuolelle jääneeseenn SLAM ry:een ja sen yksittäisiinkin jäseniin! SLAM ry:n jäsenet eivät myöskään muutu järjestäytymättömiksi, jos heidän ammattiyhdistyksensä ei ole mukana paikallisessa "vakautussopimuksessa"! Muun väittäminen, kuten KO:n tuomari Risto Tikka teki, on niinikään vastoin Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää!

 

Tuomari Tikka ylitti toimivaltuutensa myöskin evätessään Finnair/FTS:n aggressiivisen kampanjoinnin seurauksena professori Koskisen todistajuuden KO:ssa, jonka seurauksena kantajan todistajuus näivettyi yhteen, eri teeman henkilötodistajaan. Finnair/FTS:n  lakimies kampanjoi nimenomaan oikeuteen marssitettavia "useampien" "mielipiteenesittäjätodistajien" lukumäärää vastaan sillä, että hänkin voi sitten marssittaa useita todistajia jutun käsittelyä viivyttämään. Kaiken arroganttiuden huipennukseksi hän itse toimi nimenomaan tällä tavalla nimetessään peräti neljäkin (4!) todistajaa. Tuomari Tikka hyväksyi auliisti kaikki vastaajan todistajat, vaikka yhdellä heistä, Jarkko Ruohoniemellä ei ollut mitään tekemistä koko jutun kanssa, vaan hän nimenomaan jaarittelullaan hidasti jutun käsittelyä. Tikan toimista on tehty 20-kohtainen kantelu myöskin oikeuskanslerille, jonka kannekohdissa 2 ja 3 yllämainittu on esitetty (kanne löytyy slam.fi -sivuilta aiemmista artikkeleista). Kantaja itse tietää parhaiten juttuunsa perehtyneet todistajat tullakseen kuulluksi Perustuslain Perusoikeuksien 21 §:n edellyttämällä tavalla. Tuomari on myöskin velvollinen noudattamaan perusoikeuksien 6 §:ää, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Näinkään ei KO:ssa tapahtunut käsittelyn ollessa lähinnä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin irvikuva. Tähän on haettu muutosta ylimääräisellä valitusluvalla KKO:sta, joka on siis tehnyt ennakkopäätöksen kaikkien ammattiyhdistysten TES-neuvotteluoikeuden hyväksi -paikallisista sopimuksista ("vakautussopimus")puhumattakaan. Kaikenlaisten työehtosopimusten kuuluu lisäksi olla täysin julkisia asiakirjoja ja niiden esilläpitovelvoite kuuluu työnantajalle. Miksi näin ei edelleenkään toimita "vakautussopimuksen" suhteen??

 

Ammattiyhdistys SLAM ry:n alullepanema ja rahoittama oikeudenhaku kuitenkin jatkuu keskeytyksettä yhä lisääntyvin todisteluin ja kanne viedään maaliin tarvittaessa EU-tuomioistuimen ja Euroopan IhmisoikeusTuomioistuimen, EIT:n kautta, jos Suomessa uskonnollisetkin yhteisöt suojelevat liiaksi omiaan jopa rikosoikeudelliselta edesvastuulta. Palkattoman pakkotyön teettäminen on yksinkertaisesti kriminalisoitu kaikissa sivistyneissä valtioissa Suomi mukaanlukien. Muutoinhan vastaavanlaisia, julkisuudelta salattuja "vakautussopimuksia" sovellettaisiin muissakin EU-maissa. Katsotaan aikooko Suomi noudattaa omia perustuslakejaan tulevan itsenäisyyden 100-vuotisjuhlansa kunniaksi...

 

 

Lue työoikeuden professori OTT, VTK Seppo Koskisen asiantuntijalausunto tästä linkistä:

Viimeksi päivitetty 03.01.2017 09:41
 

Wincapita ja Finncapital=Finnairin "vakautussopimus"

Sähköposti Tulosta PDF

Mitä eroa on suurta huomiota saaneella miljoonaluokan pyramidihuijauksella tuomioineen ja korvausvastuineen verrattuna Finnairissa solmittuun, firmakohtaiseen ja julkisuudelta edelleen salattuun "vakautussopimukseen"? EI MITÄÄN EROA. Tai on sen verran että Wincapitassa tekijä joutui rikosoikeudelliseen edesvastuuseen, mutta Finnairin työntekijöiden palkkojen pimitys jo alunperinkin petostarkoituksessa 13,9 miljoonan €uron ansaitsemattoman hyödyn saamiseksi on näköjään täysin laillista. Suomessa on ilmeisesti laillista teettää n. 1600:lla Finnairin Tekniikkaan, FTE:n työntekijällä täysin palkatonta työtä enimmillään 128 h runsaan vuoden aikana normaalien työaikojen päälle, työntekijöiden vapaapäivinäkin. Työntekijöiden megavedätykseen kuului myöskin lomarahojen pimitykset 24:ltä päivältä. Mitä virkaa enää siis on lainsäädännön lisäksi työntekijöitä suojelevalla yleissitovalla tes:sillä, jos sen minimit voidaan romuttaa firmakohtaisella "tessillä"?

Palkattoman työn teetäminen on kriminalisoitu työsopimuslaissa ja jo pelkästään alle tessien maksetuista palkoista on seurannut jopa vankeustuomioita eri yritysten johdolle. Tämä ei koske näköjään Finnair/FTS:iä, jonka ei tarvitse noudattaa pakottavaa työlainsäädäntöä. Mistään palkanalennuksesta työtunteja lisäämällä EI OLE kyse, koska sellaista ei ole kirjattu "vakautussopimukseen". FTS uhkasi jopa kirjallisestikin työntekijöitä potkuilla, jos ei suostunut pakkotyöhön. "Vakautustyön" palkattomuus on reaalisoitunut siten, ettei kenenkään työntekijän "henkilökohtaisia säästösummia" ole vieläkään maksettu takaisin. "Vakautussopimuksen" jo alunperin suunnitelmallinen petoshakuisuus taasen reaalisoituu siinä että sopimusta salataan julkisuudelta edelleenkin juuri sen erittäin arveluttavasta sisällöstä johtuen. Tes:sien kuuluu kuitenkin olla julkisia asiakirjoja ja niiden esilläpitovelvoite kuuluu työnantajalle! Näin ei ole tapahtunut. "Vakautussopimuksen" edellyttämä kirjanpidollinen seurantakin ko. tase-erittelyineen (n. 1600 kpl!!) puuttuu Finnair/FTS:n VIRALLISESTA kirjanpidosta v. 2009-13! Millä tuloutusnimikkeillä ja ennenkaikkea MINNE ovat hävinneet kaikki työntekijöiltä pimitetyt vakautusmiljoonat?

Ammattiyhdistys SLAM ry ei ollut paikallisissa vakautusssopimusneuvotteluissa mukana ja yhdistyksellä oli siihen täysi oikeus Perustuslain Perusoikeuksien 13:nnen §:n turvaamana. IAU/ITA:lla ei ole Perustuslain mukaan neuvotteluoikeutta SLAM ry:ä sitovasti eikä Finnair/FTS:llä perustuslaillista oikeutta soveltaa "vakautussopimusta" SLAM:in jäseniin. Näin on kuitenkin tapahtunut aggressioiden tullessa nimenomaan Finnairin suunnalta! Korkeimmassa oikeudessa on jo tehty ennakkoratkaisu siitä, että jos on olemassa useampia ammattiyhdistyksiä, niin työnantaja solmii kunkin kanssa oman tes:sin. Jos tessien välille syntyy kyseenalaista epätasa-arvoa, niin perusoikeuksien 13 §:n perusteella työntekijällä on niinikään oikeus valita itselleen mieluisampi tes ja sitä edustava ammattiyhdistys. SLAM ry. tunnustaa ainoastaan ilmailualan yleissitovaa tes:siä sen turvaamine minimeineen. Vakautussopimuksessa nämä mininit alitettiin ronskisti ja sopimusta sovellettiin muutenkin vahvasti rikolliseksi epäiltävällä tavalla.

Kysymys kuuluu: Mitä tekevät eri tahojen viranomaiset kun vastaajana onkin valtion "omistajaohjauksessa" oleva pörssiyhtiö Finnair Oyj ja sen tytäryhtiö FTS eikä "pelkkä" Wncapitan Hannu Kailajärvi. Kyllä Kailajärvikin haluaisi, että lakia sovelletaan tasa-arvoisesti kaikkiin perustuslain mukaisesti. Noudattaako Suomi enää edes perustuslakejaankaan, sillä "vakautussopimus" rikkoi useampaakin sen pykälää? Suomiko oikeusvaltio? Otetaan siitä selvää! SLAM ry:n erittäin perusteltu oikeudenhaku eri viranomaisinstansseissa ja EU:ssa tulee jatkumaan yhä painavammin todistein. Vaikka "vakautussopimus" onkin tällähetkellä kirjanpidollisestikin täysin "näkymätön", niin se on SLAM ry:lle hyvä asia. Se ei tee sopimusta tekemättömäksi ja näyttää toteen jo alkuperäisen petoshakuisuuden. Ei laillisia asiakirjoja kirjanpitoineen tarvitsisi salata!! Miksi Finnair edelleen vaikenee eikä halua puhdistaa mainettaan julkaisemalla "vakautussopimusta" seuraamuksineen esim. poliisille, veroviranomaisille, työsuojelupiiriin...? Mediakaan ei uskalla enää uutisoida "vakautussopimuksesta", koska sille ei ole enää annettu lupaa siihen. Juttu itsessään olisi kansainvälisen luokan megaskuuppi: "Finnair pimittänyt miljoonia työntekijöiltään teettämällä pakkotyötä!" Jos vakautussopimus pakotetaan julkisuuteen, niin sekin on hyvä asia. Julkisuus näyttää toteen sopimuksen laittomaksi epäiltävän sisällön (mm. palkattomuus) ja ettei Finnair/FTS ole huolehtinut sopimuksen edellyttämistä velvoitteista. FTS:n lisäksi nimenomaan Finnairkin on mukana, koska se on mainittu takaisinmaksuohjelmassa (ns. "bonusmalli" ja "soveltamisohjeet"). "Vakautussopimusta" solmittaessa FTS:ää ei ollut vielä tytäryhtiöitetty vaan oli pelkästään Finnair Oyj!

Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt.puheenjohtaja

Viimeksi päivitetty 27.09.2016 20:19
 

Perustuslain Perusoikeuksien 13 § suojaa SLAM ry:n "vakautussopimukselta" (EDIT.1)

Sähköposti Tulosta PDF

Kaikkeen muuhun lainsäädännön soveltamiseen nähden etusijaa nauttiva Suomen Perustuslaki nauttii etusijasta sen 106 §:n valtuuttamana. Ko. § kuuluu näin: "Jos Tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle". Vantaan KO:n tuomari Risto Tikkahan kuitenkin vähät välitti perustuslain tästäkään pykälästä väittäessään SLAM ry:n alullepaneman ja rahoittaman kanteen kantajien edustajaa järjestäytymättömäksi työntekijäksi vastoin hänen nimenomaista tahtoa. Näin menetellen Tikka lisäksi rikkoi Perustuslain Perusoikeuksien 21 §:ää kantajan oikeudesta tulla kuulluksi. Ristiriitaa ei suostuttu huomioimaan edes erillisessä Tikan jääviys(esteellisyys)istunnossa, jota johti tuomari Jukka Huunonen! KO-käsittelyvaiheessa oli myöskin täysin Tikan oman mielikuvituksen tuotetta väittää "vakautussopimusta" palkanalennukseksi jo ennenkuin Finnair/FTS uskalsi nojautua ko väittämään vastoin "vakautussopimuksen"  ja sen oheismateriaalin kirjattua sisältöä. Edelleenkin salainen "vakautussopimus" rikkoi palkattomuudellaan myöskin pakottavaa työlainsäädäntöä täyttäen pakonomaisella soveltamisellaan ulkopuoliseenkin osapuoleen eli SLAM ry:een myöskin pakkotyön tunnusmerkistön. Pakkotyö on myöskin kriminalisoitu Perustuslaissa ja Suomenkin ratifioimissa ihmisoikeussopimuksissa, mm. YK:n ILO artikla 29.

SLAM ry:n alullepanema ja rahoittama oikeusprosessi on lisäksi menossa Suomen rajojen ulkopuolellekin Suomessa rehottavan rakenteellisen korruption ja vastuussa olevia suojelevien hyvä-veli-rinkien ja uskontokuntien seurauksena. Tämä kaikki on vaikeuttanut puolueettoman oikeudenkäynnin saamista Suomessa. Myöskin kaikki media on tällä hetkellä tehokkaasti sensuroitu uutisoimasta aiheesta, vaikka kyseessä olisi megaluokan kansainvälinenkin skuuppi: palkatonta pakkotyötä valtiollisella Finnairilla! Ainoastaan sitoutumaton nettilehti MV on uutisoinut "vakautussopimuksesta" 3 artikkelia. Räväkästikin uutisoiva MV halutaan kuitenkin saada hengiltä sen päätoimittajan pidätysmääräyksen vauhdittamana... Finnair-aihetta ei todellakaan haluta julkisuuteen, mistä johtuu "vakautussopimuksen" edelleen jatkuva salaaminen ja jopa sen puuttuminen Finnair/FTS:n virallisesta kirjanpidosta sopimuksen velvoittamalla tavalla!
Kuitenkin pelkästään Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 § on SLAM ry:n oikeusturvan kannalta loistava turvaverkko yhä jatkuvassa oikeusprosessissa. 13 § eli Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus kuuluu kokonaisuudessaan näin:
"Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi".
SLAM ry on siis Perustuslain turvaamana pienemmästä jäsenmäärästään huolimatta täysiverinen ammattiyhdistys. Jo pelkästään käynnissä olevat oikeustoimet osoittavat, että SLAM ry oieasti toimii ja hoitaa lahjomattomasti jäsenistönsä edunvalvontaa vallitsevia epäoikeudenmukaisuuksia vastaan. Yhdistys tunnustaa ainoastaan toimialansa yleissitovan työsopimuksen sekä paikalliset sopimukset, jotka eivät ole ristiriidassa viite-tes:sin sisällön ja sen  turvaamien minimien kanssa. "Vakautussopimus" alitti nämä minimit ja "vakautustyö" on palkattomuutensa osalta muutenkin ristiriidassa viite-tes:sin tunteman lisätyön kanssa. SLAM ry ei ollut "vakautussopimuksen" neuvotteluihin kutsuttu eikä mukana. SLAM ry katsoo Perustuslain 13 §:n perusteella ammattiyhdistyksenä olevansa "vakautussopimuksen" sitovuuden ulkopuolella. Tämä koskee myöskin jokaista SLAM ry:n yksittäistä jäsentä. SLAM ry katsoo, että "vakautussopimus" ei täytä sen väitetyn työehtosopimustatuksen tunnusmerkistöä, koska sitä edelleenkin salataan tes:sin virallisen julkaisuprotokollan vastaisesti ja siinä velvoitettiin tekemään täysin palkatonta, ylimääräistä työtä. SLAM ry katsoo, että "vakautussopimus" on korkeintaan paikallinen sopimus suppealla, sopijaosapuolia koskevalla sitovuudellaan ja sen verhoiluyritys tes-kaapuunkaan ei sido SLAM ry:tä eikä sen yksittäisiä jäseniä.
Edelliseen liittyy myöskin työoikeuden professori, OTT Seppo Koskinen, joka on vastikään täydentänyt SLAM ry:n suvereenisuutta koskevaa kirjallista lausuntoaan uudella asiantuntijalausunnolla koskien SLAM ry:n ja sen yksittäisen jäsenen asemaa Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n turvaamana. Koskisen mukaan työnantaja on velvollinen neuvottelemaan työehtosopimuksista jokaisen ammattiyhdistyksen kanssa erikseen. Neuvottelhan Finnair aikanaan kahden eri lentäjien ryhmittymänkin kanssa. Lisäksi vastoin yleistä käsitystä Korkein Oikeus, KKO on ratkaissut vastaavanlaisen tapauksen, joten KKO:n ratkaisema ennakkotapaus on jo olemassa. Kyseessä oli juttu KKO 2013:10-11 eli ns. TEHY-tuomiot. Tuomiossa todettiin perustuslain mukaisesti työnantajan olevan velvoitetu neuvottelemaan jokaisen ammattiyhdistyksen kanssa erikseen. Jos lopputuloksena syntyy epätasa-arvoa eri ammattiyhdistysten tes:sien välille, niin perusoikeuksien 13 § turvaa niinikään jokaiselle työntekijälle valinnanvapauden vaihtaa siihen ammattiyhdistykseen, jonka katsoo neuvotelleen paremman tes:sin tai paikallisen sopimuksen ("vakautussopimuksen"). Näin ollen vastuuta työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta tällaisessa poikkeustilanteessa on siirretty työnantajalta työntekijöiden itsensä harkintaan.
Jokainen työntekijä saa siis sellaisen ammattiyhdistyksen paikallisine sopimuksineen kuin jäsenet omalla aktiivisuudellaan ja osallistumisellaan ansaitsevatkin. SLAM on hyvänä esimerkkinä yhdistykseen järjestäytyneiden jäsentensä lahjomattomana edunvalvojana. SLAM katsoo, ettei se ollut koskaan salattuun  "vakautussopimukseen" sidottu ja siihen yhdistyksellä on perustuslaillinen oikeus! Tätä seikkaa puoltaa professori Koskisen lisäksi myöskin Työtuomioistuimen lausunnot TT:2010-100 ja -120. SLAM ry. on alusta alkaen riitauttanut "vakautussopimuksen" tes-statuksen ja sen pakonomaisen soveltamisen jäseniinsä. SLAM ry:n alullepanema ja rahoittama oikeusprosessi jatkuu edelleen eikä ole siis työ- eikä rikosoikeudellisesti vanhentunut, vaikka oikeutta on joutunut hakemaan jo pöyristyttävät 7 vuotta!!. Samaa ei voine sanoa enää muista työntekijäpuolen ammattiyhdistyksistä. SLAM ry ajaa kuitenkin ainoastaan oman jäsenistönsä edunvalvontaa "vakautussopimuksen" soveltamista ja sitovuutta koskien. SLAM ry:n toimintaan ei kuulu muiden ammattiyhdistysten jäsenten "edunvalvontaan" puuttuminen  eikä muiden ammattiyhdistysten laatimat sopimukset -edellyttäen että niiden ei katsota rikkovan yleissitovaa tes:siä eikä huononnusten sitovan SLAM ry:tä ja siihen järjestäytyneitä yksittäisiä jäseniä. Luulisi jo olevan Perustuslain ohella  maalaisjärjelläkin ajatellen päivänselvä asia. Vaan ei ole vastaajalle Finnair/FTS:lle. Oikedenhaku siis jatkuu kunnes oikeutta saadaan kun sopua ei muuten saada aikaan. Olisi Finnair/FTS:nkin imagolle huomattavasti parempi ratkaisu maksaa suosiolla SLAM ry:n jäsenille heidän "henkilökohtaiset säästösummansa" kuin ryvettyä tulevissa oikeusprosesseissa ja negatiivisessa julkisuudessa. Vakautussopimukseen sekaantuneet johtajat ovat muutenkin syystä tai toisesta lähteneet Finnairilta tai siirretty toisiin tehtäviin. Viimeksi on tuoreeltaan uutisoitu Ville Ihon lähdöstä (HS, Kauppalehti). Miksi piti luopua noinkin korkeasta toimesta arvostetussa yhtiössä pitkän uran jälkeen? "Vakautusspimus" ei vain yksinkertaisesti kestä julkisuutta ja päivänvaloon tulemista kun se ei näy konsernin  virallisessa kirjanpidossakaan!
Lopuksi ote työoikeuden professori, OTT Seppo koskisen uusimmasta asiantuntijalausunnosta, jota niinikään käytämme oikeudenhaussamme:
"Korkeimman oikeuden tuomio (KKO 2013:10-11) selvästi osoittaa oikeusjärjestelmämme yhdistymisvapautta ja perusoikeuksia kunnioittavan lähtökohdan. Jokaisella on oikeus liittyä valitsemaansa ammattiyhdistykseen ja hänen oikeusasemansa määräytyy tämän valinnan perusteella. Työnantajan on vuorostaan kunnioitettava tätä valintaa. Hänellä on kuitenkin velvollisuus käytettävissään olevin keinoin pyrkiä työntekijöidensä tasapuoliseen kohteluun. Ns. säästösopimusten yhteydessä, jos joku järjestö ei ole tällaisen sopimuksen tekemiseen suostunut, työnantajan oikeuksiin kuuluu pyrkiä laillisin keinoin saattamaan säästösopimuksen ulkopuolelle jääneet samaan asemaan kuin säästösopimuksen tehneet. Yksi laillinen keino tähän on ollut säästösopimuksen ulkopuolelle jääneiden lomauttaminen.
Työnantajan oikeuksiin ei kuitenkaan kuulu aikaansaada tätä lopputulosta siten, että toisten järjestöjen sopimaa sopimusta aletaan suoraan soveltaa kyseisen sopimuksen ulkopuolelle jääneen yhdistyksen jäseniin."
Oma lisäykseni: SLAM ry:llä ei olisi ollut mitään lomautusta vastaan. Sen aikanaa jäsenet olisivat saaneet ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. FTS tarvitsi kuitenkin "vakautussopimuksen" turvin saatuun Condorin ns. winglet-projektiin nimenomaan lisää työtunteja omilta  työntekijöiltään ja joutui palkkaamaan sen lisäksi jopa ulkopuolisen alihankkijan S-COM:in n. 50:n miehen vahvuudella -täydellä palkalla omien miesten tehdessä vieressä työtä palkattakin.
Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt.pj.
Viimeksi päivitetty 07.11.2016 22:31
 

Finnairin laskutus väärälle henkilölle väärään osoitteeseen

Sähköposti Tulosta PDF

Finnair on äskettäin lähettänyt sekä Eestistä että Suomesta kaksikin eri kirjelaskua SLAM ry:n "vakautussopimuksen" ja sen soveltamisalan aiheuttaman oikeuskanteen kuluihinsa liittyen. Tällainen kaksoislaskutus on sinänsä jo liiketoiminnallisestikin arveluttavaa -varsinkin jos se lähetetään eri aikaan kahdestakin eri paikasta. Onko Finnairilla kaksikin eri taloushallinnosta vastaava osastoa, jotka toimivat rinnakkain? Lisäksi laskutus oli osoitettu oikeuskanteen nostaneen ja siitä taloudellisen vastuun ottaneen SLAM ry:n asemesta sen yksittäiselle kantajien edustajalle, Jari Tiaiselle. Laskutuksen kuuluu kuitenkin kohdistua ehdottomasti oikeaan instanssiin. Näin ollen virheellisestä laskutuksesta kuuluu luonnollisesti reklamoida, jotta siitä ei pahimmassa tapauksessa yritetä saada vastuuseen täysin väärää tahoa! Laskuissa olevien ylimalkaisten yhteystietojen perusteella se on osoittautunut kuitenkin vaikeaksi. Laskuissa ei ole reklamointia silmälläpitäen annettu muuta yhteystietoa kuin Finnairin pääkonttorin (HOTT) yleispostiosoite. Lisäksi oli mainittu vain maksullisen puhelinvaihteen numero, joka ohjasi puheluita HR-puolelle (henkilöstöhallinto) ilman tavoitettavuutta. Toimitin soittoyritysten lisäksi paperikirjeet myöskin ko. yleisosoitteeseen. Seuraavaksi minulle kirjelmöi Head of Employee Relations (HR?), Mikko Raassina. Hän ilmoittautui laskutusreklamaatioiden vastaanottajaksii. Raassina ei kuitenkaan itse ilmeisesti ollut auktorisoitu taloushallinnon tietojärjestelmiin, sillä hän yritti pariinkin otteeseen saada Tiaista lähettämään laskut tai niiden numerot itselleen. SLAM ry. siis edelleen peräänkuuluttaa Finnair Oyj:n taloushallinnon ja reskontran ammattilaista, joka ymmärtää oikeanlaisen laskutuksen perusteet ja vastuut. Raassina takertui vain siihen  muotoseikkaan, että kantajaksi oli merkitty ainoastaan Tiainen vaikka SLAM ry. itsessään on ilmoittanut ottavansa täyden kustannusvastuun aloittamansa oikeusprosessin kuluista. SLAM ry. lähetti Raassinalle alla olevan kirjelmän, jossa valaistaan asiaa "vakautussopimukseen" perehtymättömällekin. Ko. sopimukseen sekaantuneet johtajathan ovat jo pitkälti siirtyneet muiden yhtiöiden palveluksiin... Lisää infoa löytyy muista artikkeleista vapaasti käytettäviltä slam.fi -sivuilta


SLAM ry:n Hallituksen kirje Mikko Raassinalle

Jäsenemme Jari Tiainen on ollut yhteydessä Suomen LentokoneAsentajat ja Mekaanikot, SLAM ry:n hallitukseen harhautuneen laskutuksenne johdosta. Sitä ennen hän oli yrittänyt omatoimisesti eri viestintäkanavia käyttäen oikaista virhettänne tuloksetta. SLAM ry:n hallitus on perehtynyt tapahtumien kulkuun oheismateriaaleineen ja ilmoittaa seuraavaa:
SLAM ry oli nimenomaan ammattiyhdistyksenä ja omalla rahoituksellaan päättänyt haastaa Finnairin ja siitä vasta myöhemmin tytäryhtiöitetyn Finnair Technical Services:in (jäljempänä Finnair/FTS) yhteisvastuullisesti käräjäoikeuteen ns. vakautussopimuksen takia. Oikeuskanteen nostamisesta ja rahoittamisesta SLAM ry:n toimesta on olemassa viralliset jäsenkokousten pöytäkirjat äänestystuloksineen.
SLAM ry. on edelleen sitä mieltä, että paikalliseksi sopimukseksi kutistunut ja edelleenkin julkisuudelta salattu (vrt. oikea työehtosopimusprotokolla!) vakautussopimus ei sido SLAM ry:n jäseniä! Tätä mieltä oli myöskin Työtuomioistuin päätöksessään TT:2010-100 evätessään sen perusteella SLAM ry:n kantelun jatkokäsittelyn. SLAM ry ei siis voinut kannella asiasta, jossa se ei ollut sopijaosapuolena. Vantaan käräjäoikeus oli puolestaan tuomari Risto Tikan johdolla Finnairin hyväksi manipuloima farssi. Tikan toiminta on tällä hetkellä mm. oikeuskanslerin tutkittavana 20-kohtaisella kanteella. Työ- ja oikeusministeri Jari Lindström puolestaan tutkii vakautussopimuksen soveltamisen laillisuutta hänelle ojentamamme kannemateriaalin turvin. Joka tapauksessa SLAM ry:llä on Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n turvaamin valtuuksin täysi neuvotteluoikeus jäsentensä edunvalvomiseksi. SLAM ry:llä oli siten täysi oikeus jäädä paikallisen vakautussopimuksen ulkopuolelle nojaten myöskin ilmailualan yleissitovan TES:sin turvaamiinminimeihin. Vakautussopimuksella mentin huomattavasti näiden työntekijöitä turvaavien minimien alapuolelle! Lisäksi kaikenlaisen palkattoman työn pakkoteettäminen on Suomessa ja koko EU:ssa kriminalisoitua. SLAM ry:n jäseniltä väkisin pimitettyjä palkkasaatavia ei ole edelleenkään maksettu takaisin. Näistäkin seikoista on käynnissä rikostutkinta. Vakautussopimuksen velvoitteiden salaaminen virallisesta kirjanpidosta v. 2009-2013 ei myöskään kestä viranomaistarkastelua.
SLAM ry:n alullepanemaan oikeuskanteeseen osallistui alunperin 38 SLAM ry:n jäsentä mukaanlukien Tiainen. Myöhemmin muiden kantajien kanteet jätettiin ns. lepäämään eli odottamaan  oikeuden päätöstä ennakkotapauksena Tiaisen suhteen. Tiainen jatkoi kanteen ajamista toimien muiden kantajien ja samalla tietenkin ammattiyhdistyksensä SLAM ry:n edustajana aivan samanlailla kuin myöskin asianajajamme Arto Vainio. Aiotteko siis samalla logiikalla lähettää laskut näille muillekin? Jos siis aiotte lähettää laskuja oikeudenkäyntejä koskien, niin ne täytyy kohdentaa kanteen nostaneelle yhdistykselle: SLAM ry:lle eikä sen yksittäiselle edustajalle. SLAM ry ei siis ole mikään kolmas osapuoli vaan faktisesti kanteen vireillepanija ja rahoittaja kaikkine siihen liittyvine vastuineen ja velvollisuuksineen. Oikeudenkäynnin nykykäytäntö on vain vaatinut nimeämään myöskin henkilöedustajat pelkän kantajayhdistyksen asemesta. SLAM ry huolehtii itse omasta taloushallinnostaan ja kirjanpidostaan kaikkeen toimintaansa liittyvine kuluineen. SLAM ry. ei velvoita yksittäisiä jäseniään maksamaan yhdistyksen oman oikeudenkäynnin kuluja. Tämähän on täysin selvä seikka, sillä oikeudenkäyntikulut nousevat usein kymmeniin tuhansiin euroihin/osapuoli, mikä olisi epätasa-arvoinen ja kestämätön tilanne yhdistyksen yksittäiselle jäsenelle. SLAM ry:n rahoitusvastuu alullepanemassaan oikeusprosessissa tuli myöskin ilmi Vantaan käräjäoikeuden loppuvaiheessa. Oikea laskutusosoite on siis: Ammattiyhdistys SLAM ry. (ly-tunnus 2201059-2, PRH nro 198.562), Pyökkikuja 11, 01360 VANTAA.
Lisäksi haluaisimme korjaavassa mielessa arvostella muutoinkin laskutuskäytäntöänne. Lähetätte laskunne huomattavan myöhään oikeuden päätöksen jälkeen, mikä aiheuttaa ylimääräisiä korkokuluja vastaanottajalle. Kantajalla on oikeus reklamoida ylimääräisistä korkokuluista, jos laskunlähettäjä on itse viivytellyt laskunsa lähettämisessä. Lisäksi itse laskuissa on puutteelliset tiedot, jotta laskuja koskevat reklamaatiot voisi tarkasti kohdentaa. Postiosoitteenne johtaa vain sisäiseen postitukseen, joka ei tiedä jatko-osoitetta. Maksullinen puhelinkeskuksenne yhdistää soitot HR:n (Human Recources, henkilöstöhallinto) eri henkilöille vanhentuneisiinkin yhteystietoihin. Teidänkin titteli on Head of Employee Relations -siis HR:ssä? Hoitaako Finnair/FTS.n  laskutuksen ja laskutuskirjanpidon HR vai Taloushallinto ja saisimmeko ko. meiliosoitteet? Tämän johdannaiskysymyksenä on, että kuuluuko Finnair/FTS:n normaaliin laskutuskäytäntöön ns. kaksoislaskutus? Olette lähettäneet Tiaiselle samasta asiasta kaksi eri laskua, jotka ovat saapuneet eri aikaan: toisen Suomesta, toisen Eestistä. Käytäntönä tällainenhan on arveluttavaa kaikenlaisten asiakkuuksien suhteen. Kaksoislaskutus, joka tulee jopa eri positioista, saattaa asiakasinstansseissa mennä läpi varsinkin pienempien summien osalta. Kaikki eivät tarkista laskujaan, kun lähettäjänä on hyvämaineinen Finnair.
Ystävällisin Terveisin
Santtu Juutilainen
SLAM ry
hallituksen puheenjohtaja
Viimeksi päivitetty 17.08.2016 21:25
 


Sivu 6 / 25

Liittyneet

38 Yhteensä
Sivustolla on 15 vierasta 
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
101
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 779